A LOT OF CÁCH DÙNG

     

- cấu trúc a lot of với lots of cơ bạn dạng là như là nhau. Chúng gần như mang ý nghĩa là “nhiều”.

Bạn đang xem: A lot of cách dùng

- Cả 2 kết cấu này đều hoàn toàn có thể sử dụng với danh từ đếm được với danh từ không đếm được trong khẳng định, đậy định hoặc câu nghi hoặc (câu hỏi).

Ví dụ:

+ We’ve got lots of homework khổng lồ do. We are up khổng lồ my ear. (Chúng tôi có rất nhiều bài tập về nhà. Cửa hàng chúng tôi bận tối mắt buổi tối mũi)

+ That’s a lot of money. This is the highest salary I have ever received. (Thật là nhiều tiền. Đây là mon lương cao nhất từ trước tới giờ nhưng mà tôi nhận được)

+ There weren’t a lot of choices. We are forced to lớn quit the job. (Chúng tôi chẳng có tương đối nhiều lựa chọn. Cửa hàng chúng tôi bị phải thôi việc).

+ Can you hurry up? I don’t have a lot of time. It’s 7 o’clock right now. (Cậu rất có thể nhanh lên được không? Tôi không có rất nhiều thời gian đâu. 7 tiếng rồi đó).

 +Are there a lot of good players at your football club? (Có đề xuất câu lạc bộ của bạn có tương đối nhiều những tay chơi tốt không?)

+ Have you eaten lots of candies? You would be tooth decay. (Có đề nghị con vừa ăn không ít kẹo đúng không? Con có khả năng sẽ bị sâu răng đó).

- Trong ngôi trường hợp cấu tạo a lot of cùng lots of đi kèm theo với danh từ/đại từ để cai quản ngữ, hễ từ sẽ tiến hành chia theo danh từ/đại từ đi kèm đó.

Ví dụ:

+ A lot of people have lớn stay in trang chủ since social distancing. (Rất nhièu tín đồ phải trong nhà vì dãn cách xã hội).

- Chúng ta đều thực hiện a lot of và lots of trong những trường hợp đời thường. Tuy nhiên thì lots of thường mang tính chất chất gần gũi hơn so với a lot of.

- Các cấu trúc của a lot of với lots of:

A lot of/lots of + N (số nhiều) + V (số nhiều)

Ví dụ:

+ A lot of cakes are divided for poor children. (Rất các quả táo khuyết được rước chia cho những trẻ em nghèo)

+ Lots of my colleagues want lớn travel lớn Ha Long cất cánh this summer vacation. (Rất các đồng nghiệp của tôi mong muốn đi phượt Hạ Long vào kỳ nghỉ mát hè đợt này)

A lot of/lots of + N (số ít) + V (số ít)

Ví dụ:

+ A lot of time is needed khổng lồ speak English fluently. (Cần rất nhiều thời gian để nói theo cách khác tiếng anh một giải pháp trôi chảy)

+ Lots of effort & people is needed to organize an sự kiện for 1000 participants successfully. (Cần rất nhiều sự nỗ lực và nhân viên cấp dưới để tổ chức triển khai 1 sự kiện tất cả quy mô 1000 người một giải pháp thành công)

A lot of/lots of + đại từ bỏ + V (chia theo đại từ)

Ví dụ:

+ A lot of children lượt thích me don’t like eating fish because it’s so tanky. (Rất những đứa trẻ em khác tương tự tôi mọi không thích nạp năng lượng cá bởi vì cá khôn cùng tanh)

+ Lots of us think it’s sunny tomorrow và it’s an ideal day to go camping. (Rất nhiều người dân trong cửa hàng chúng tôi nghĩ mai sau trời sẽ có được nắng, nó sẽ là 1 ngày lý tưởng nhằm đi gặm trại)

*
biện pháp dùng a lot of" width="495">

Cấu trúc plenty of

Khác với cấu trúc a lot of với lots of, plenty of với nghĩa “đủ và nhiều hơn thế nữa”, theo sau nó là đông đảo danh từ ko đếm được hoặc danh trường đoản cú đếm được số nhiều. Plenty of thường được sử dụng trong các ngữ cảnh thân mật.

PLENTY OF + N (đếm được số nhiều) + V (số nhiều)

PLENTY OF + N (không đếm được) + V (số ít)

Ví dụ:

- Don’t worry, we have plenty of time khổng lồ finish it. (Đừng lo lắng, bọn họ có nhiều thời gian để hoàn thành nó)

- Plenty of shops xuất hiện on weekends. (Rất nhiều cửa hàng mở cửa vào thời điểm cuối tuần) 

Much với manyNhư đang nói tại đoạn trên thì much với many đều có nghĩa là “nhiều”. Mặc dù cách thực hiện của 2 từ này lại khác nhau.

- Many đứng trước các danh từ ko đếm được.

Ví dụ như: Many trees (nhiều cây cối), many books (nhiều sách),…

- Much được thực hiện trước danh từ ko đếm được. 

Ví dụ như: Much rice (nhiều gạo), much oil (nhiều dầu ăn),…

(Gạo cùng dầu là hai danh từ không đếm được nhưng chỉ có thể đo lường được: một cân gạo hay là một lít dầu)

Một số danh từ ko đếm được khác như: water, hair, powder,…

- Many với much hay được sử dụng trong câu lấp định và câu nghi vấn. Cũng đều có trường vừa lòng chúng được sử dụng trong câu xác định nhưng hơi ít.

Ví dụ: 

+ The people in this street didn’t have much rice. They have stayed in trang chủ for about a week because of there is a new case infected covid-19 in the last weekend. (Mọi tín đồ trong phần đường nay không có không ít gạo. Họ đã phải của phòng khoảng 1 tuần rồi vì có một ca lây truyền covid bắt đầu vào vào cuối tuần trước).

+ Are there many boys in your class? (Lớp bạn có khá nhiều nam lắm đúng không?)

Bài tập:

BT1:

1) I have got ……………….. T-shirts in my wardrobe.

A. Much

B. Many

2) ……………… pencils did you find yesterday?

A. How much

B. How many

3) My dog brings me ………………… different slippers.

A. Much

B. Many

4) This cow produces …………………. Milk.

A. Much

B. Many

5) ………………. Shampoo did you use last week?

A. How much

B. How many

6) Paul always gets ………………. Homework.

A. Much

B. Many

7) ………………. Castles did he destroy?

A. How much

B. How many

8) …………….. Love bởi vì you need?

A. How much

B. How many

9) Andy hasn’t got ……………….. Hair.

A. Much

B. Many

10) I drank too ……………… cola yesterday.

A. Much

B. Many

11) There aren’t …………. Car parks in the center of Oxford.

A. Much

B. Many

12) Eating out is expensive here. There aren’t ……………… cheap restaurants.

A. Any

B. Some

13) Liverpool has …………. Of great nightclubs.

A. A lot

B. Many

14) Hurry up! We only have ………….. Time before the coach leaves.

A. A few

B. A little

15) We saw ……………. Beautiful scenery when we went lớn Austria.

A. A little of

B. Some

16) There are a ………….. Shops near the university.

A. Few

B. Any

17) It’s very quiet. There aren’t …………… people here today.

A. Much

B. Many

18) There are ……………… expensive new flats next khổng lồ the river.

A. Some

B. A little

19) After Steve tasted the soup, he added ……. Salt khổng lồ it.

A. A few

B. Few

C. Little

D. A little

20) Many people are multilingual, but …… people speak more than ten languages.

A. Very few

B. Very little

C. Very much

D. Very many

BT2

Điền vào nơi trống với: a few, few, a little, little, much, many, some, any.

1) The postman doesn’t often come here. We receive ………….. Letters.

2) The snow was getting quite deep. I had ……………….. Hope of getting home that night.

3)

A: I’m having ……………… trouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away for …………. Days from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he has …………… ability.

6) I could speak …………… words of Swedish, but I wasn’t very fluent.

Xem thêm: Tôi Đi &Apos;Mua&Apos; Xe Không Giấy Tờ Giá Chỉ Vài Trăm Ngàn Ở Vùng Ven Sài Gòn

7) Could I have ………………. Cream, please?

8) Very ……………… people were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Just ………………….

10) He gave ……………… thought lớn his future.

11) Would you help me with ……………… money?

12) We have lớn delay this course because he knows …………………

13) He isn’t very popular. He has ……….. Friends.

14) We didn’t buy …………flowers.

15) This evening I’m going out with ………….friends of mine.

16) Most of the town is modern. There are …………..old buidings.

17) This is a very boring place to lớn live. There’s ………….to do.

18) Listen carefully, I’m going lớn give you ………. Advice.

19) This town is not a very interesting place khổng lồ visit, so ………. Tourists come here.

20) I didn’t have …………… money, so I had to borrow ………..

BT3:

Chọn câu vấn đáp đúng:

1. Jane always puts ____ salt on her food.

A. Many

B. Few

C. A lot

D. A lot of

2. Were there ___ guests in the wedding?

A. Lots of

B. Much

C. Little

D. A lot

3. Luna is very popular. She’s got ___ friends.

A. A lot of

B. Much

C. Few

D. A lot

4. She is very fashionable. She has ____ beautiful clothes.

A. Little

B. A lot

C. Lots of

D. Much

5. Vị you have any bananas? Sure, there’s _____ in the fridge.

A. A little

B. Much

C. A lot

D. A lot of

6. She’s very busy today, she has ____ work lớn finish.

A. A lot of

B. Many

C. A lot

D. Lots

7. Linda is very rich. She spends ____ money shopping every month.

A. Much

B. Many

C. A lot of 

D. Lot

8. England is famous for ____ beautiful buildings.

A. Much

B. A lot of

C. A lot

D. Lots

9. They eat ___ oranges.

A. Much

B. Lots of

C. A lot

D. Lots

10. Lily likes khổng lồ travelling very much. Last year, she visited __ European cities.

A. Much

B. A lot of

C. A lot

D. Lots

Đáp án

BT1

1) B

2) B

3) B

4) A

5) A

6) A

7) B

8) A

9) A

10) A

11) B

12) A

13) A

14) B

15) B

16) A

17) B

18) A

19) D

20) A

BT2

1) The postman doesn’t often come here. We receive few letters.

2) The snow was getting quite deep. I had a little/little hope of getting trang chủ that night.

3)

A: I’m having a little trouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away for a few/many/some days from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he has little ability.

6) I could speak a few/some words of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7) Could I have some/a little cream, please?

8) Very few people were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Just a little

10) He gave a little thought khổng lồ his future.

11) Would you help me with a little/some money?

12) We have khổng lồ delay this course because he knows little/much

13) He isn’t very popular. He has few friends.

14) We didn’t buy any/many flowers.

15) This evening I’m going out with some friends of mine.

16) Most of the town is modern. There are few old buidings.

17) This is a very boring place to live. There’s little to do.

18) Listen carefully, I’m going khổng lồ give you a little/some advice.

Xem thêm: Danh Sách Trường Xét Tuyển Học Bạ 2020, Danh Sách Các Trường Xét Tuyển Học Bạ Thpt 2020

19) This town is not a very interesting place khổng lồ visit, so few tourists come here.