Bài 44 trang 24 sgk toán 6 tập 1

     
( a) , x : 13 = 41; )(b) , 1428 : x = 14;)(c) , 4x : 17 = 0;)
(d) , 7x - 8 = 713;)(e) , 8(x - 3) = 0;)(g) , 0 : x = 0.)Bạn đang xem: Bài 44 trang 24 sgk toán 6 tập 1

( eginalign a) , x : 13 &= 41 \ x &= 41 . 13 \ x &= 533 endalign)(eginalign b) , 1428 : x và = 14 \ x và = 1428 : 14 \ x &= 102 endalign)
(eginalign d) , 7x - 8 &= 713 \ 7x &= 713 + 8 \ 7x &= 721 \ x &= 721 : 7 \ x &= 103 endalign)(eginalign e) , 8(x - 3) &= 0 \ x - 3 & = 0 \ x &= 3 endalign)( g) , 0 : x = 0 \ Rightarrow x ∈ mathbbN^*)
 
Lưu ý: Ở ý g)vì(x)là số phân tách nên(x eq 0 Rightarrow x in mathbbN^*)((0)chia mang lại mội số tự nhiên và thoải mái khác(0)đều được kết quả là(0))
*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 6: Phép trừ và phép phân chia - rèn luyện 1 trang 24 - luyện tập 2 trang 25 khác • Giải bài bác 41 trang 22 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Hà Nội, Huế, Nha Trang,... • Giải bài 42 trang 23 - SGK Toán lớp 6 tập 1 những số liệu về kênh... • Giải bài bác 43 trang 23 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính khối lượng của... • Giải bài bác 44 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tìm kiếm số tự nhiên (x),... • Giải bài xích 45 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền vào ô trống sao... • Giải bài bác 46 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a)Trong phép phân chia cho... • Giải bài bác 47 rèn luyện 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tìm số tự... • Giải bài 48 luyện tập 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính nhẩm bằng cách... • Giải bài bác 49 rèn luyện 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính nhẩm bởi cách... • Giải bài 50 luyện tập 2 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Dùng máy vi tính bỏ túi... • Giải bài bác 51 luyện tập 1 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: Điền số thích... • Giải bài xích 52 luyện tập 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a)Tính nhẩm bằng... • Giải bài 53 rèn luyện 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 bạn Tâm... • Giải bài 54 luyện tập 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Một tàu hỏa cần... • Giải bài xích 55 luyện tập 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Sử dụng máy tính xách tay bỏ...


Xem thêm: Giải Đáp “ Chóng Mặt, Buồn Nôn Ớn Lạnh Đột Ngột, Giải Đáp “Chóng Mặt Buồn Nôn Ớn Lạnh Là Covid

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và té túc về số tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài xích trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 6: Phép trừ với phép phân tách - luyện tập 1 trang 24 - rèn luyện 2 trang 25
• Giải bài bác 41 trang 22 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 42 trang 23 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 43 trang 23 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 44 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 45 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 46 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 47 rèn luyện 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 48 luyện tập 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 49 luyện tập 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 50 luyện tập 2 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 51 rèn luyện 1 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 52 rèn luyện 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 53 luyện tập 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 54 luyện tập 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 55 luyện tập 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1


Xem thêm: Bạn Đã Biết 15/7 Là Cung Gì ? Tính Cách, Tình Yêu, Sự Nghiệp

Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số