Bài tập cấu hình electron nguyên tử

     

Câu hỏi 1 : tâm trạng cơ bản, thông số kỹ thuật e phần bên ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố X là 3s2. Số hiệu nguyên tử của X là:

A 11B 12C 13D 14

Câu hỏi 2 : Kali (K) bao gồm Z = 19. Thông số kỹ thuật electron của ion K+ là:

A 1s22s22p6. B 1s22s22p63s1. C 1s22s22p63s23p6. D 1s22s22p63s23p64s1.

Bạn đang xem: Bài tập cấu hình electron nguyên tử


Phương pháp giải:

1. Viết thông số kỹ thuật e của K

2. Từ cấu hình e của K ta bớt 1e lớp / phân phần bên ngoài cùng thu được thông số kỹ thuật của K+


Lời giải bỏ ra tiết:

Cấu hình e của K (Z = 19) là: 1s22s22p63s23p6

=> cấu hình e của K+: 1s22s22p63s23p64s1

Đáp án C


Câu hỏi 3 : Nitơ (N) gồm Z = 7. Thông số kỹ thuật electron của ion N3- là:

A 1s22s22p3. B 1s22s22p6. C 1s22s22p63s23p3. D 1s22s22p63s23p6.
Phương pháp giải:

1. Viết thông số kỹ thuật e của

2. Từ thông số kỹ thuật e của N ta thêm 3e thu được cấu hình e của N3-


Câu hỏi 4 : cấu hình electron của Cu (Z = 29) là:

A 1s22s22p63s23p6d94s2. B 1s22s22p63s23p63d104s1.C 1s22s22p63s23p64s23d9. D 1s22s22p63s23p64s13d10.
Phương pháp giải:

Cách viết thông số kỹ thuật electron:

1. Khẳng định số electron của nguyên tử.

2. Các electron được phân bố lần lượt vào các phân lớp theo chiều tăng của tích điện trong nguyên tử (1s 2s 2p 3s 3p 4s 3 chiều 4p 5s …) cùng tuân theo phép tắc sau: phân lớp s chứa về tối đa 2e; phân lớp p. Chứa tối đa 6e; phân lớp d chứa tối đa 10e; phân lớp f chứa về tối đa 14e.

3. Viết cấu hình electron màn trình diễn sự phân bố electron trên những phân lớp thuộc những lớp không giống nhau (1s 2s 2p 3s 3p 3 chiều 4s 4p…).

Chú ý: Ở Cu (Z = 29) cùng Cr (Z = 24) có hiện tượng lạ nhảy e nhằm đạt tâm trạng bão hòa hoặc nửa bão hòa.


Lời giải bỏ ra tiết:

Cấu hình e theo phân nút năng lượng:

1s22s22p63s23p64s23d9

Hiện tượng dancing 1e từ phân lớp 4s sang 3 chiều để phân lớp 3d đạt tinh thần bão hòa => 1s22s22p63s23p64s13d10

Vậy cấu hình e của Cu là: 1s22s22p63s23p63d104s1

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 5 : cấu hình electron của ion Fe3+ (Z = 26) là:

A 1s22s22p63s23p63d64s2. B 1s22s22p63s23p63d5.C 1s22s22p63s23p63d34s2. D 1s23s22p63s23p63d6.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

1. Viết thông số kỹ thuật e của Fe

2. Từ cấu hình e của sắt ta bớt 3e từ bên cạnh vào trong thu được thông số kỹ thuật e của Fe3+


Lời giải đưa ra tiết:

Fe có cấu hình e: 1s22s22p63s23p63d64s2

=> cấu hình e của Fe3+: 1s22s22p63s23p63d5

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 6 : Số thành phần có cấu hình electron phần ngoài cùng là 4s1 là:

A 1B 2C 3 chiều 4

Đáp án: C
Phương pháp giải:


Lời giải bỏ ra tiết:

Các thành phần này yêu cầu thuộc chu kỳ luân hồi 4.

- trường hợp thuộc team A thì nguyên tố này còn có lớp e bên cạnh cùng 4s1

1s22s22p63s23p64s1 Z =19 chu kỳ 4nhóm IA

- giả dụ thuộc nhóm B: (n−1)dansb, 3da4s1 trường hòa hợp này xẩy ra khi a = 5 hoặc a = 10.

Cấu hình đầy đủ

1s22s22p63s23p63d54s1 Z=24 chu kì 4 nhóm VIB

1s22s22p63s23p63d104s1 Z=29 chu kì 4 nhóm IB

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 7 : Có các cặp nguyên tử với thông số kỹ thuật electron hóa trị dưới đây:

(X) X1: 4s1 cùng X2: 4s24p5

(Y) Y1: 3d24s2 cùng Y2: 3d14s2

(Z) Z1: 2s22p2 cùng Z2: 3s23p4

(T) T1: 4s2 và T2: 2s22p5

Kết luận nào sau đây không đúng ?

A links giữa X1 và X2 là link ion.B liên kết giữa Y1 và Y2 là links kim loại.C link giữa Z1 và Z2 là liên kết cộng hóa trị.D liên kết giữa T1 và T2 là links cộng hóa trị.

Đáp án: D
Phương pháp giải:


Lời giải bỏ ra tiết:

(X) X1 thuộc nhóm IA là kim loại điển hình, X2 thuộc đội VIIA là phi kim điển hình nổi bật => link ion

=> A đúng (Y) Y1 cùng Y2 là 2 kim loại thuộc nhóm sắt kẽm kim loại chuyển tiếp, nên links giữa chúng là link kim loại

=> B đúng (Z) Z1 thuộc nhóm IVA, Z2 thuộc nhóm VIA => link cộng hóa trị

=> C đúng (T) T1 thuộc nhóm IIA là kim loại điển hình, T2 thuộc team VIIA là phi kim điển hình => links ion => D sai

Đáp án D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 8 : thông số kỹ thuật electron của thành phần Cl (Z = 17) là

A 1s22s22p63s33p4.B 1s22s22p63s23p5.C 1s22s22p63s53p2.D 1s22s22p63s43p3.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

- Quy ước cách viết cấu hình electron nguyên tử:

+ Số sản phẩm tự lớp electron bằng những chữ số: 1, 2, 3

+ Phân lớp được kí hiệu bằng vần âm thường: s, p, d, f

+ Số electron vào phân lớp được ghi bằng chỉ số ở phía trên bên cần kí hiệu của phân lớp: s2, p6, d10…

- cách viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử:

+ xác định số electron của nguyên tử.

+ các electron được phân bổ theo máy tự tăng dần những mức năng lượng AO, tuân theo những nguyên lí Pau-li, nguyên lí vững bền và luật lệ Hun.

+ Viết cấu hình electron theo trang bị tự những phân lớp trong 1 lớp với theo thứ tự của những lớp electron.

+ lưu lại ý: các electron được phân bố vào các AO theo phân mức tích điện tăng dần và có sự chèn nấc năng lượng. Mặc dù nhiên, lúc viết cấu hình electron, những phân mức năng lượng cần được thu xếp lại theo từng lớp.


Lời giải bỏ ra tiết:

Cấu hình electron của thành phần Cl (Z = 17) là 1s22s22p63s23p5.

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 9 : thông số kỹ thuật electron của nguyên tố fe (Z = 26) là

A 1s22s22p63s23p63d64s2.B 1s22s22p63s23p63d8.C 1s22s22p63s23p64s24p6.D 1s22s22p63s23p63d54s24p1.

Đáp án: A
Phương pháp giải:

- Quy ước cách viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử:

+ Số sản phẩm công nghệ tự lớp electron bằng những chữ số: 1, 2, 3

+ Phân lớp được kí hiệu bằng chữ cái thường: s, p, d, f

+ Số electron vào phân lớp được ghi bằng chỉ số ở phía bên trên bên cần kí hiệu của phân lớp: s2, p6, d10…

- cách viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử:

+ xác định số electron của nguyên tử.

+ những electron được phân bổ theo thiết bị tự tăng dần các mức tích điện AO, tuân theo các nguyên lí Pau-li, nguyên lí vững bền và phép tắc Hun.

+ Viết thông số kỹ thuật electron theo vật dụng tự những phân phần trong 1 lớp và theo trang bị tự của các lớp electron.

+ lưu giữ ý: những electron được phân bố vào những AO theo phân mức năng lượng tăng dần và bao gồm sự chèn nút năng lượng. Mặc dù nhiên, lúc viết cấu hình electron, các phân mức năng lượng cần được bố trí lại theo từng lớp.


Lời giải chi tiết:

Cấu hình electron của nguyên tố fe (Z = 26) là 1s22s22p63s23p63d64s2.

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 10 : thông số kỹ thuật electron của ion Mg2+ (Z = 12) là

A 1s22s22p63s2.B 1s22s22p6.C  1s22s22p8.D 1s22s22p63s23p2.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

1. Viết thông số kỹ thuật e nguyên tử của Mg

2. Loại bỏ 2e phần ngoài cùng thu được cấu hình e của ion Mg2+


Lời giải đưa ra tiết:

Cấu hình e của Mg: 1s22s22p63s2

→ Mg2+có cấu hình e: 1s22s22p6

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 11 : Số electron lớp bên ngoài cùng của các nguyên tố bao gồm Z = 19, Z = 16 và Z = 18 thứu tự là:

A 1, 4, 6.B 1, 6, 8.C 2, 6, 8.D 2, 4, 6.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

Viết cấu hình e nguyên tử của mỗi nguyên tử từ đó xác định được số e lớp bên ngoài cùng.


Lời giải đưa ra tiết:

Z = 19: 1s22s22p63s23p64s1 → 1e phần bên ngoài cùng

Z = 16: 1s22s22p63s23p4 → 6e phần bên ngoài cùng

Z = 18: 1s22s22p63s23p6 → 8e lớp bên ngoài cùng

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 12 : yếu tố T có thông số kỹ thuật electron lớp bên ngoài cùng là 3p5. Số đơn vị điện tích phân tử nhân của T là

A 15.B 17.C 7.D 9.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

Viết thông số kỹ thuật e nguyên tử của nguyên tố theo như đúng quy tắc tự đó khẳng định được số đơn vị điện tích hạt nhân.

Xem thêm: Momen Lực Có Đơn Vị Của Momen Lực Là Gì? Công Thức Tính Momen Lực


Lời giải chi tiết:

Cấu hình của T là: 1s22s22p63s23p5

=> Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân là 17.

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 13 : tất cả bao nhiêu yếu tắc có thông số kỹ thuật electron phần ngoài cùng là 4s1?

A 1.B 2.C 3.D 11.

Đáp án: C
Phương pháp giải:

Viết cấu hình e nguyên tử của mỗi nguyên tử tự đó xác minh được cấu hình e phần bên ngoài cùng.


Lời giải bỏ ra tiết:

Các nguyên tố có thông số kỹ thuật electron phần ngoài cùng 4s1 là:

3s23p64s1; 3s23p63d54s1; 3s23p63d104s1

Đáp án C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 14 : thành phần X có cấu hình electron phần bên ngoài cùng là 3p4. Số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân của X là:

A 8.B 16.C 6.D 14.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

- Viết thông số kỹ thuật e không hề thiếu của X dựa vào thông số kỹ thuật e phần bên ngoài cùng

- xác minh số đơn vị điện tích phân tử nhân: Z = số e


Lời giải đưa ra tiết:

X có thông số kỹ thuật e lớp ngoài cùng là 3p4

⟹ thông số kỹ thuật e vừa đủ của X: 1s22s22p63s23p4

⟹ Số đơn vị điện tích hạt nhân: Z = 16

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 15 : cho các nhận định sau về cấu hình electron:

(1) các electron được điền từ phân lớp có mức năng lượng cao cho tới phân lớp gồm mức năng lượng thấp.

(2) những electron buổi tối đa trong phân lớp s và p lần lượt là một trong và 3.

(3) các electron được bố trí vào những obitan sao cho số electron cô quạnh là lớn nhất.

(4) các electron trong cùng một obitan cùng quay theo một trục và một chiều xác định.

Số nhận định chính xác là

A 1.B 2.C 3.D 4.

Đáp án: A
Phương pháp giải:


Lời giải đưa ra tiết:

(1) Sai. đề nghị điền từ phân lớp tất cả mức năng lượng thấp mang lại cao.

(2) Sai. Số e về tối đa trong phân lớp s và p. Lần lượt là 2 với 6.

(3) Đúng.

(4) Sai. Các e trong và một obitan rất có thể quay theo chiều ngược nhau.

Vậy có một nhận định đúng.

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 16 : Cation M2+ có thông số kỹ thuật e phân lớp bên ngoài cùng là 2p6, thông số kỹ thuật e của nguyên tử M là

A 1s22s22p6.B 1s22s22p63s1.C 1s22s22p63s2.D 1s22s22p4.

Đáp án: C
Phương pháp giải:

Từ thông số kỹ thuật của ion M2+ ta thêm 2e vào lớp bên ngoài cùng thu được thông số kỹ thuật e nguyên tử.


Lời giải chi tiết:

Cấu hình e của nguyên tử M là 1s22s22p63s2.

Đáp án C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 17 : Ion A2+ có cấu hình e với phân lớp sau cùng là 3d9. Cấu hình e của nguyên tử A là

A 3d94s2.B 3d104s1.C 3d94p2.D 4s23d9.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

Từ thông số kỹ thuật e của ion A2+ suy ra thông số kỹ thuật e của A.


Lời giải chi tiết:

Cấu hình e của ion A2+: 3d9

→ thông số kỹ thuật e của A: 3d104s1

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 18 : Ở tâm lý cơ bản, toàn bô e trong các phân lớp s của một nguyên tử tất cả số hiệu 13 là

A 2.B 4.C 6.D 7.

Đáp án: C
Phương pháp giải:

- Viết cấu hình e nguyên tử

- Tính tổng những e nằm trong phân lớp s


Lời giải bỏ ra tiết:

Z = 13: 1s22s22p63s23p1

→ bao gồm 6 e nằm trong phân lớp s

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 19 : Một cation Rn+ có thông số kỹ thuật electron ở phân phần bên ngoài cùng là 2p6. Thông số kỹ thuật electron sinh hoạt phân phần bên ngoài cùng của nguyên tử R hoàn toàn có thể là

A 3s2.B 3p1.C 3s1.D A, B, C phần đa đúng.

Đáp án: D
Phương pháp giải:

Ion Rn+ thì n = 1, 2, 3.

Từ đó xét những trường hợp có thể xảy ra.


Lời giải bỏ ra tiết:

Có những trường thích hợp sau:

TH1: R+: 1s22s22p6 → R: 1s22s22p63s1

→ phân phần ngoài cùng là 3s1

TH2: R2+: 1s22s22p6 → R: 1s22s22p63s2

→ phân phần ngoài cùng là 3s2

TH3: R3+: 1s22s22p6 → R: 1s22s22p63s23p1

→ phân lớp ngoài cùng là 3p1

Đáp án D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi trăng tròn : Nguyên tử nhân tố M có phân bố electron nghỉ ngơi phân lớp bao gồm năng lượng cao nhất là 3d6. Tổng cộng electron của nguyên tử M là

A 24.B 25.C 26.D 27.

Đáp án: C
Phương pháp giải:

- Viết sự phân bổ e theo phân nút năng lượng

- Viết thông số kỹ thuật e 

- xác minh tổng số e vào nguyên tử


Lời giải chi tiết:

Do phân lớp gồm mức năng lượng cao nhất là 3d6 

→ Sự phân bổ e theo phân nút năng lượng: 1s22s22p63s23p64s23d6

→ cấu hình e của M là: 1s22s22p63s23p63d64s2 

Vậy tổng cộng e của nguyên tử M là 26.

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 21 : Nguyên tử của nhân tố A bao gồm phân phần ngoài cùng là 3p. Tổng electron ở các phân lớp p là 9. Yếu tắc A là:

A S(Z=16) B Si(Z=12) C P(Z=15) D  Cl(Z=17)

Đáp án: C
Phương pháp giải:


Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Cấu hình e : 1s22s22p63s23p3


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 22 : thông số kỹ thuật của phân lớp electron gồm mức năng lượng tối đa của nguyên tử 20X là:

A 3d2 B  3p6 C 3p4 D 4s2 .

Đáp án: D
Phương pháp giải:


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án D

Cấu hình e : 1s22s22p63s23p64s2


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 23 : yếu tắc S (Z=16) nhận thêm 2e thì cấu hình e tương ứng của nó là bao nhiêu:

A (1s^22s^22p^63s^1)B (1s^22s^22p^6)C (1s^22s^22p^63s^3)D (1s^22s^22p^63s^23p^6)

Đáp án: D
Phương pháp giải:

Nguyên tử nhận thêm electron sẽ nhận thêm vào phần bên ngoài cùng


Lời giải chi tiết:

Cấu hình e cơ bản của nhân tố S (Z=16):(1s^22s^22p^63s^23p^4)

Khi nhấn thêm 2e, cấu hình e của là:(1s^22s^22p^63s^23p^6)

Đáp án D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 24 : Nguyên tử của thành phần A có cấu hình electron sống phân phần ngoài cùng là 3d6. Số hiệu nguyên tử của A là:

A 26 B 6 C 20 D 24 

Đáp án: A
Phương pháp giải:


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án A

Electron ở đầu cuối được xắp vào phân lớp 3d => 4s phải được xắp đầy mới đến 3d

=> 1s22s22p63s23p63d64s2 => có 26 e => số hiệu 26 


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 25 : Ion X2- cùng M3+ đầy đủ có cấu hình electron là 1s22s22p6 . X, M là số đông nguyên tử nào dưới đây ?

A F, Ca B O, Al C  S, Al D O, Mg

Đáp án: B
Phương pháp giải:


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án B

X2- : 1s22s22p6 => X : 1s22s22p4 ( X dìm thêm 2 electron để tạo nên thành X2- ) : X là O

M3+ : 1s22s22p6 => M : 1s22s22p63s23p1 ( M bị thiếu tính 3 electron chế tạo thành M3+ ) M là Al 


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 26 : thông số kỹ thuật của Ar là 1s22s22p63s23p6. Vậy thông số kỹ thuật electron tương tự như của Ar là:

A  F- B Mg2+ C  Ca2+ D Na+

Đáp án: C
Phương pháp giải:


Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Ca (Z = 20): 1s22s22p63s23p64s2 => Ca2+: 1s22s22p63s23p6


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 27 : Câu trúc electron nào sau đấy là của phi kim:

(1) 1s22s22p63s23p4 (4) 3d54s1

(2) 1s22s22p63s23p6 (5) 3s23p3

(3) 1s22s22p63s23p63d104s24p3 (6) 3s23p64s2

A (1), (2), (3) B (1), (3), (5) C  (2), (3), (4) D (2), (4), (6)

Đáp án: B
Phương pháp giải:


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án B

Số electron phần ngoài cùng là : 5 ,6 ,7 là của phi kim

(1) 1s22s22p63s23p4 : e quanh đó cùng là : 3s23p4 : 6 e bên cạnh cùng

(3) 1s22s22p63s23p63d104s24p3 : : e ngoài cùng là : 4s24p3 gồm 5 e ngoài cùng

(5) 3s23p3 : e bên cạnh cùng là : 3s23p3 tất cả 5 e kế bên cùng


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 28 : Cho thông số kỹ thuật electron: 1s22s22p6. Dãy nào tiếp sau đây gồm những nguyên tử và ion có cấu hình electron như trên?

A K+, Cl-, Ar. B Na+, F-, Ne. C Li+, Br-, Ne. D Na+, Cl-, Ar.

Xem thêm: Viễn Thịnh Mobile Có Uy Tín Không, Viễn Thịnh Mobile Lừa Đảo


Đáp án: B
Phương pháp giải:


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 29 : Cho cấu hình electron nguyên tử của một số trong những nguyên tố:

(a) 1s22s22p63s23p63d34s2

(b) 1s2

(c) 1s22s2

(d) 1s22s22p1

(e) 1s22s22p63s2

(f) 1s12s22p63s23p2

Có mấy cấu hình electron nguyên tử là của yếu tắc kim loại?

A 1B 4C 2 chiều 3

Đáp án: D
Phương pháp giải:

Kim một số loại là gần như nguyên tử gồm 1, 2, 3 electron phần bên ngoài cùng (trừ H, He, B)


Lời giải chi tiết:

Kim loại là phần đa nguyên tử bao gồm 1, 2, 3 electron lớp bên ngoài cùng (trừ H, He, B).

Các sắt kẽm kim loại là: (a) (c) (e)

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 30 : fe là nguyên tố quan trọng cấu trúc nên Hemoglobin, một dạng protein là yếu tắc chính làm cho hồng cầu. Chủ yếu sắt bao gồm trong hemoglobin tạo ra sự màu đỏ của máu, một thành phần đặc biệt quan trọng của cơ thể.Cấu hình electron của 26Fe là

A 1s22s22p63s23p64s23d6B 1s22s22p63s23p63d84s2C 1s22s22p63s23p63d10D 1s22s22p63s23p63d64s2

Đáp án: D
Phương pháp giải:

Dựa vào biện pháp viết cấu hình e nguyên tử:

1 - Phân bố những e vào các phân lớp theo mức tích điện từ thấp mang đến cao

2 - sắp xếp lại những phân nấc theo thứ tự từ vào ra ngoài


Lời giải chi tiết:

1 - Phân nút năng lượng: 1s22s22p63s23p64s23d6

2 - thông số kỹ thuật e: 1s22s22p63s23p63d64s2

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Bài liên quan
*
Chương 1 : Nguyên tử
Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Chương 3 : link hóa học
Chương 4 : phản bội ứng OXH - Khử
Chương 5 : team Halogen
Chương 6 : Oxi - lưu giữ huỳnh
Chương 7 : vận tốc phản ứng và cân bằng hóa học

Tiện ích | Blog