Bài tập in on at

     

Thực hành một trong những bài tập về giới từ bỏ in at on trong giờ đồng hồ Anh, dạng bài xích tập này thân thuộc với học sinh các cấp học cung cấp 2, cấp 3 với sinh viên. Phần dưới cùng bao gồm đáp án cụ thể và đầy đủ. Chắc chắn rằng dạng bài bác tập này cần thiết và hữu ích cho các bạn.

Bạn đang xem: Bài tập in on at

*

BÀI TẬP GIỚI TỪ IN AT ON

1.IN

– IN được dùng để làm chỉ những thời gian không khẳng định trong một ngày, một tháng, một mùa hoặc một năm.

– IN được dùng làm nói về một khoảng thời gian diễn ra sự kiện, hành vi nào đó.

– IN + một khoảng tầm thời gian

– IN time: vừa kịp lúc

– IN + địa điểm nhỏ

2. AT

– AT được dùng để chỉ một khoảng thời gian chính xác.

– AT được thực hiện để chỉ những kì ngủ lễ ngắn ngày như at weekend, at Christmas,…

– AT được sử dụng để biểu đạt thời điểm vào khoảng thời hạn ngắn như at the kết thúc of…

– AT + thời hạn cụ thể

– AT + số nhà

– AT + địa điểm lớn

3. ON

– ON được dùng để chỉ ngày rõ ràng trong tuần và ngày trong tháng.

– ON time: có nghĩa là đúng tiếng (không bị chậm, trễ giờ)

Các bạn nhớ học tập thêm nhiều kỹ năng tiếng anh có lợi tại: https://baosongngu.vn.


BÀI TẬP VỀ GIỚI TỪ IN AT ON

Exercise 1: Chọn lời giải đúng nhất.

1.Her next birthday will be _______ Monday.

A.in

B. On

C. At

D. By

2. My family must leave ________ a few minutes.

A.in

B.at

C.on

D.since

3. We’re getting married ________ three month’s time.

A.on

B.at

C.for

D.in

4. He often eats bread _______ lunch.

A.on

B.by

C.in

D.at

5.It arrives_________ new york at ten o’clock.

A.at

B.in

C.near

D.on

6. Kim usually works _______ the weekend.

A.on

B.at

C.for

D.above

7. The 12.00 train left _______ time.

A.on

B.in

C.for

D.near

8. Phái nam want to get home ______ time to lớn see my parents.

Xem thêm: Em Gái Mưa Ai Sáng Tác - Mv, Lời Bài Hát Em Gái Mưa

A.on

B.at

C.for

D.in

9. Vì chưng you go to lớn school _____ Sundays?

A.on

B.in

C.by

D.with

10. Phong’s not home ______ present.

A.on

B.at

C.near

D.in

11. Wind couldn’t decide where to go for his birthday. ______ the end, he decided lớn go khổng lồ Korea.

A.with

B.on

C.at

D.in

12. His father was born _____ 1963.

A.on

B.at

C.in

D.among

13. Mr.Jun will meet me at the restaurant _______ 8 o’clock.

A.on

B.at

C.for

D.in

14. Lin’s grandmother is _______ hospital.

A.on

B.at

C.for

D.in

15. Hoa works _____ PCC.

A.on

B.at

C.for

D.in

Exercise 2: Điền các giới tự in, on, at vào những câu sau:

1.Will she be home _____ time for lunch?

2. The week will begin _____ Sunday.

3. They got lớn the station just _____ time khổng lồ catch the train.

4. Thy left school ______ the end of 15.

5. This restaurant will close _____ midnight.

Exercise 3: Tìm và sửa lỗi sai trong những câu bên dưới đây:

1. Lan wants khổng lồ live & work on Japan.

2. Hung’s birthday is in 2nd of July.

3. We will arrive in Saigon on 9 a.m.

4. This mèo jumped in his face & scared me.

Xem thêm: Nên Format Usb Theo Chuẩn Nào Mới Là “Đúng Chuẩn”? Định Dạng Usb Theo Chuẩn Nào Là Hợp Lý

5. It is his birthday in the 22nd.

ĐÁP ÁN 

Exercise 1:

1.Chọn B (on + ngày vào tuần)

2. Lựa chọn A (in a few minutes: vào một vài phút – cấu trúc cố định của in)

3. Chọn D (in + khoảng chừng thời gian)

4. Chọn A ( at + khoảng thời hạn ngắn – at lunch)

5. Lựa chọn B (in + địa điểm)

6. Lựa chọn B (at the weekend)

7. Chọn A (on time: đúng giờ)

8. Lựa chọn D (in time: kịp giờ)

9. Chọn A (on + ngày trong tuần)

10. Lựa chọn B (at present – cấu trúc cố định)

11. Lựa chọn D (in the end)

12. Lựa chọn C (in + year)

13. Chọn B (at + thời hạn cụ thể)

14. Chọn D (in + địa điểm)

15. Lựa chọn B (at + địa điểm lớn PCC Officer of the tiệc nhỏ Central Committee – văn phòng trung ương Đảng)