Bài Tập Nồng Độ Dung Dịch Hóa 8

     

Bài tập tính độ đậm đặc mol và nồng độ phần trăm

Công thức tính độ đậm đặc mol cùng nồng độ xác suất được tretrucvietsun.com soạn 2 công thức tính nồng độ mol với nồng độ hỗn hợp là 2 công thức điển hình nổi bật của hóa học 8 được sử dụng trong những bài tập dung dịch khi đề bài xích yêu ước tính độ đậm đặc mol cùng nồng độ dung dịch. Mong muốn tài liệu này sẽ giúp các em khái quát, ghi lưu giữ một cách dễ dãi từ đó vận dụng hiệu quả vào những bài tập. 

NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

Bản quyền trực thuộc về tretrucvietsun.com nghiêm cấm hầu như hành vi coppy vì mục đích thương mại

I. Nồng độ tỷ lệ (C%)

Nồng độ phần trăm của hỗn hợp là số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch

Trong đó:

mct là trọng lượng chất tan

mdd là cân nặng dung dịch

mdd = mdm + mct

Ví dụ 1: phối hợp 15 gam muối bột vào 50 gam nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được:

Hướng dẫn giải:

Ta có: mdd = mdm + mct = 50 + 15 = 65 gam

Áp dụng công thức:


*

*

Ví dụ 2: tín đồ ta kết hợp 40 gam muối với nước được dung dịch bao gồm nồng độ 20%.Bạn đã xem: bài xích tập nồng độ hỗn hợp hóa 8

a) Tính khối lượng dung dịch nước muối hạt thu được.

Bạn đang xem: Bài tập nồng độ dung dịch hóa 8

b) Tính trọng lượng nước nên dùng cho việc pha chế trên.

Hướng dẫn giải:

a) trọng lượng dung dịch nước muối bột thu được là:


*

c) cân nặng nước nên dùng cho việc pha chế bên trên là:

mdd - mct = 200 - 40 = 160 gam

Ví dụ 3: Trộn 50 gam dung dịch muối nạp năng lượng có độ đậm đặc 20% với 50 gam dung dịch muối nạp năng lượng 10%. Tính nồng độ xác suất của dung dịch thu được?Hướng dẫn giải:

Số gam muối ăn có trong 50 gam hỗn hợp muối nạp năng lượng nồng độ 20% là:


*

Số gam muối nạp năng lượng có trong 50 gam hỗn hợp muối ăn uống nồng độ 10% là:


*

Dung dịch muối ăn thu được sau bội nghịch ứng là: mdd1 + mdd2 = 50 + 50 = 100 gam

Nồng độ % hỗn hợp muối ăn sau khoản thời gian trộn là:


Ví dụ 4. tổ hợp 25 gam đường vào nước được hỗn hợp nồng độ 50%

Hãy tính: 

a) trọng lượng dung dịch con đường pha chế được. 

b) cân nặng nước bắt buộc dùng cho sự pha chế. 

Hướng dẫn giải 

Từ cách làm m dd = (mct.100%)/C%

a. Cân nặng dung dịch con đường pha chế được

mdd = (25.100)/50 = 50 (gam)

b. Trọng lượng nước nên dùng cho việc pha chế: 

m dm = mdd - m mặt đường = 50 -25 = 25 (gam)

Ví dụ 5. hòa tan CaCO3 vào 200 gam hỗn hợp HCl 7,3% (vừa đủ)

a. Viết phương trình hóa học 

b. Tính nồng độ tỷ lệ của những chất có trong hỗn hợp sau làm phản ứng. 

Hướng dẫn giải 

Khối lượng của HCl có trong 200 gam hỗn hợp HCl 7,3% là 

mHCl = (C%.mdd)/100% = 200.7,3/100 = 14,6 (gam) => nHCl = 0,4 mol 

Phương trình: CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2 

nCaCO3 = nCaCl2 = nCO2 = 1/2nHCl = 0,2 mol -> mCaCO3 = 20 gam 

mCaCl2 = 0,2.111 = 22,2 gam 

mCO2= 0,2.44 = 8,8 gam 

Khối lượng dung dịch sau phản ứng là: 

m dd sau phản nghịch ứng = mCaCO3 + mdd HCl - mCO2 = trăng tròn + 200 - 8,8 = 211,2 gam 

Nồng độ của CaCl2 là: C% dd CaCl2 = (22,3.100%)/(211.2) = 10,51% 

II. Nồng độ mol (CM )

Nồng độ mol của dung dịch cho thấy số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch

Trong đó: cm là mật độ mol

n là số mol hóa học tan

Vdd là thể tích hỗn hợp (lít)

Ví dụ 1: Tính độ đậm đặc mol của dung dịch khi 0,5 lit dung dịch CuSO4 cất 100 gam CuSO4

Hướng dẫn giải:

Số mol của CuSO4 = 100 : 160 = 0,625 mol

Nồng độ mol của hỗn hợp CuSO4 = 0,625 : 0,5 = 1,25M

Ví dụ 2: Tính khối lượng H2SO4 có trong 100 ml hỗn hợp H2SO4 2M

Hướng dẫn giải:

Số mol của H2SO4 là = 0,1 x 2 = 0,2 mol

Khối lượng của H2SO4 = 0,2 x 98 = 19,6 gam

Ví dụ 3: Trộn 200 ml hỗn hợp H2SO4 4M vào 4 lít hỗn hợp H2SO4 0,25M. độ đậm đặc mol của dung dịch new là

Hướng dẫn giải:

Số mol H2SO4 2 lít dung dịch H2SO4 4M là

0,2 : 4 = 0,8 mol

Số mol H2SO4 4 lít hỗn hợp H2SO4 0,25M là

4 : 0,25 = 1 mol

Thể tích sau khoản thời gian trộn hỗn hợp là: 4 + 0,2 = 4,2 lít

Nồng độ mol của dung dịch new là: ( 0,8 + 1) : 4,2 = 0,43M

Ví dụ 4. mang đến 6,5 gam kẽm phản bội ứng vừa đủ với 100 mol hỗn hợp axit HCl

a. Tính thể tích H2 thu được ở đk tiêu chuẩn 

b. Tính độ đậm đặc mol của dung dịch HCl sẽ dùng. 

Hướng dẫn giải 

Số mol của Zn là: nZn = 6,5/65 = 0,1 mol 

Phương trình hóa học: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 

nZn = nZnCl2 = 0,1 mol, nHCl = 2.nZn = 0,2 mol 

a. VH2 = 0,1 . 22,4 = 2,24 (lít)

b. Cm (dd HCl) = 0,2/0,1 = 2M 

III. Bài tập vận dụng

Câu 1: pha trộn 100 gam hỗn hợp H2SO4 10% với 200 gam hỗn hợp H2SO4 C% thu được dung dịch H2SO4 30%. Tính C%.

Đáp án gợi ý giải 

mddH2SO4.24,5% = 200 ×1,12 = 224 (g)

⇒ mH2SO4.24,5% = 224×24,5% = 54,88 (g)

mH2SO4.10% = 26×10% = 2,6(g)

Ta có: mddH2SO4mới = 224 + 26 = 250(g)

mH2SO4mới = 54,88 + 2,6 = 57,48(g)

⇒C%H2SO4mới = 57,48/250×100% = 22,992%

Câu 2: đến D = m/v. Lập cách làm thể hiện mối quan hệ giữa C% cùng CM.

Đáp án khuyên bảo giải

Ta có: lấy V lít xuất xắc 1000V ml dung dịch

=> cân nặng dung dịch là: mdd = 100V. D

Khối lượng hóa học tan là:
Câu 3: Trong mang lại m gam NaCl vào nước được 200 gam dung dịch NaCl 15%. Tính nồng độ mol của dung dich NaCl. Biết dung dich NaCl bao gồm D= 1,1g/ml.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Minh Họa Môn Anh 2017 Lần 2 017 Lần 2, Trọn Bộ 3 Lần Đề Thi

Đáp án lý giải giải 

m NaCl = 200. 15/100= 30g

=> n NaCl = 0,5 mol

Vdd NaCl = mdd / D = 200/ 1,1 = 181,8 ml = 0,182 l

=> mật độ mol = 0,5/ 0,182 = 2,75 (M)

Câu 4: Trộn 2 lít dd đường 0,5M với 3 lit dd con đường 1M. Tính độ đậm đặc mol của dd đường sau khi trộn?

Tính số mol đường bao gồm trong dd 1:

n1 = centimet 1.Vdd 1 = 0,5.2 = 1 mol

Tính số mol đường gồm trong dd 2:

n2 = cm 2.Vdd 2 = 1.3=3 mol

Tính số mol đường gồm trong dd 3:

n3 = n1 + n2 = 1+3 = 4 mol

Tính thể tích dd 3

Vdd 3 = Vdd 1 + Vdd 2 = 2+3 = 5 lit

Tính độ đậm đặc mol dd 3

CM = n:V = 4: 5 = 0,8 M

Câu 5: Tính mật độ mol của dung dịch

a. 1mol KCl trong 750ml dung dịch

b. 0,5 mol MgCl2 trong 1,5 lít dung dịch

c. 0,06 mol vào 1500 ml dung dịch

Đáp án trả lời giải 

. Đổi 750 ml = 0,75 lít

CM = 1/0,75 = 1,33 mol/l

b. Cm = 0,5/1,5 = 0,33 mol/l

c. Đổi 1500 ml = 1,5 lít

CM = 0,06/1,5 = 0,04 mol/l

Câu 6: Tính nồng độ tỷ lệ của các dung dịch sau

a. Trăng tròn gam KCl trong 600 gam dung dịch

b. 32 gam KNO3 vào 2 kilogam dung dịch

c. 75 g K2CO3 vào 1500 gam dung dịch

Đáp án khuyên bảo giải 

a) C%KCl = mct/mdd.100 = 20/600.100 = 10/3 ≈ 3,33%

b) Đổi: 2kg = 2000 g

C%NaNO3 = 32/2000.100 = 1,6%

c)C%K2SO4 = 75/1500.100 = 5%

Đáp án lý giải giải

CuSO4 khan là hóa học tan.

Nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp CuSO4 là:

C% = 3,6/20.100 = 18%

Vậy: Nồng độ xác suất của hỗn hợp CuSO4 bên trên là 18%

Câu 8:

a.Tính khối lượng H2SO4 có trong 50 ml dd H2SO4 2M

b.Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp khi 4 lít dd CuSO4 chứa 400 gam CuSO4

Câu 9: Cho bao nhiêu gam NaOH vào bao nhiêu gam nước tất cả trong 200 gam dung dịch NaOH 10%.

Câu 10: Tính

a. Trọng lượng nước tất cả trong 400 gam hỗn hợp CuSO4 4%

b. Cân nặng NaCl tất cả trong 300ml hỗn hợp NaCl 3M

Câu 11: mang đến 6,5 gam kẽm bội phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch axit clohiđric.

a. Tính thể tích khí hiđro thu được nghỉ ngơi đktc?

b. Tính mật độ mol của hỗn hợp muối thu được sau làm phản ứng?

c. Tính mật độ mol của dung dịch axit HCl đang dùng?

Câu 12: cho 25 gam hỗn hợp NaOH 4% công dụng vừa đủ chức năng với 51 gam hỗn hợp H2SO4 0,2M (có thể tích 52 ml). Tính độ đậm đặc % những chất trong hỗn hợp sau phản bội ứng?

Câu 13: tổng hợp 6 gam magie oxit (MgO) vào 50 ml hỗn hợp H2SO4 (có d = 1,2 g/ml) vừa đủ.

a. Tính cân nặng axit H2SO4 sẽ phản ứng?

b. Tính mật độ % của hỗn hợp H2SO4 axit trên?

c. Tính độ đậm đặc % của hỗn hợp muối sau phản nghịch ứng?

Câu 14: mang lại 200 gam dung dịch NaOH 4% công dụng vừa đầy đủ với dung dịch axit H2SO4 0,2M.

a. Tính thể tích dung dịch axit nên dùng?

b. Biết trọng lượng của dung dịch axit bên trên là 510 gam. Tính mật độ % của chất tất cả trong hỗn hợp sau bội nghịch ứng?

Câu 15: đến 10,8 gam FeO tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch axit clohiđric.

a. Tính cân nặng axit sẽ dùng, từ kia suy ra nồng độ % của dung dịch axit?

b. Tính độ đậm đặc % của hỗn hợp muối nhận được sau làm phản ứng?

.........................................

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Vật Lý 12 Chương 1 Có Lời Giải, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Vật Lý 12 Chương 1 2 Có Đáp Án

Trên đây tretrucvietsun.com đã gửi tới chúng ta một tài liệu vô cùng hữu ích bí quyết tính độ đậm đặc mol và công thức tính mật độ phần trăm. Để có công dụng cao hơn trong học tập, tretrucvietsun.com xin giới thiệu tới chúng ta học sinh tài liệu chuyên đề Toán 8, siêng đề đồ dùng Lí 8, lý thuyết Sinh học 8, Giải bài xích tập hóa học 8, Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 8 nhưng mà tretrucvietsun.com tổng hợp và đăng tải.