Bài tập passive voice lớp 8 có đáp án

     

Học bí quyết chuyển từ bỏ câu dữ thế chủ động (Active voice) sang câu bị động (Passive voice) thật dễ ợt bạn gồm tin không? lý thuyết không rắc rối, khó nhớ mà còn khiến cho giải quyết khôn xiết nhanh các dạng bài tập tương quan đến câu bị động. Sau đây công ty chúng tôi xin reviews đến cho mình những bài tập câu bị động có kèm giải đáp đầy đủ.

Bạn đang xem: Bài tập passive voice lớp 8 có đáp án

*

Tổng hợp bài xích tập câu bị động

CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG

Active: S + V + O

Passive: S(O) + (tobe) + Ved/PII + by O(S)

CÁC DẠNG BÀI TẬP CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE)

Exercise 1: Tìm với sửa lỗi sai trong các câu dưới đây

1.That cake made for my birthday party.

2. A novel are being read by Jim.

3. Loan is having her hair cutting next Sunday.

4. This house built by his father 3 years ago.

5. I gave a notebook on my birthday by my best friend yesterday.

Exercise 2: Chuyển các câu sau sang trọng câu bị động

1.Mr.Huynh teaches them vocabularies.

➔___________________________________.

2. You should vày your homework.

➔___________________________________.

3. Phái mạnh built this house in 1999.

➔___________________________________.

4. Wind posted the letter last month.

➔___________________________________.

5. She will mở cửa her new restaurant next Monday.

➔___________________________________.

6. We had to postpone the meeting because the monster was ill.

➔___________________________________.

7. Hoa cleans the window every week.

➔___________________________________.

8. This bill includes service.

➔___________________________________.

9. Nobody told him that his parents came back.

➔___________________________________.

10. They used this fans all day.

➔___________________________________.

Exercise 3: Viết lại câu sau đây sao đến nghĩa không ráng đổi.

1.My mother make me study harder.

➔___________________________________.

2. She enjoys her father taking her khổng lồ school.

➔___________________________________.

3. I have my children clean the house.

➔___________________________________.

4. People say Bob is the most intelligent student in his class.

➔___________________________________.

5. People think that we built this bridge 2 years ago.

➔___________________________________.

6. I want my mother to buy a new phone.

➔___________________________________.

7. I heard My Tam sing many songs yesterday.

➔___________________________________.

Xem thêm: Top 15 Cách Làm Cho Máy Tính Chạy Nhanh Như Lúc Mới Mua, 10 Cách Để Tăng Tốc Một Chiếc Pc Chạy Windows 10

Exercise 4: Chia các động tự sau

1. That novel __________ (write) by a famous artist.

2. The milk ____________ (deliver) every day.

3. Lan’s oto __________ (repair) last month.

4. Phong _______________ (go/not) alone tonight by his family.

5. My mother let me _________ (use) her computer.

6. His car needs __________ (repair).

7. The date of that meeting _________(change/not) yet.

8. Look at this old house! They ________ (knock) down.

9. That language ______ (speak) by his grandfather years ago.

10. All the troubles __________ (cause) by his girlfriend yesterday.


ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1. Made ➔ was made (that cake là nhà ngữ chỉ vật yêu cầu không thể sinh sống dạng chủ động phải đưa thành bị động)

2. Are ➔ is (a novel là nhà ngữ số ít)

3. Cutting ➔ cut (cấu trúc thụ động “have + O + Ved/PII)

4. Built ➔ was built (this house là nhà ngữ chỉ vật cần không thể sinh sống dạng chủ động phải gửi thành bị động)

5. Gave ➔ was given (được khuyến mãi bởi đồng bọn của tôi – câu bị động)

Exercise 2:

1. They are taught vocabularies by Mr.Huynh.

2. Your homework should be done.

3. This house was built by nam in 1999.

4. The letter was posted by Wind last month.

5. Her new restaurant will be opened next Monday.

6. The meeting was had to lớn postpone because the trùm cuối was ill.

7. The window is cleaned by Hoa every week.

8. Service is included by this bill.

9. He wasn’t told that his parents came back.

10. This fans were used all day.

Exercise 3:

1.I am made to study harder by my mother.

2. She enjoys being taken to lớn school by her father.

3. I have the house cleaned by my children.

4. It’s said that Bob is the most intelligent student in his class.

Or: Bob is said to be the most intelligent student in his class.

5. It’s thought that we built this bridge 2 years ago.

Or: We are thought to have built bridge 2 years ago.

6. I want to be bought a new phơn by my mother.

7. My Tam was heard lớn sing many songs yesterday.

Exercise 4:

1.That novel _____was written_____ (write) by a famous artist.

(cuốn tè thuyết đã được viết – câu bị động)

2. The milk _____is delivered_______ (deliver) every day.

(dấu hiệu: every day nên chia thụ động ở thì lúc này đơn)

3. Lan’s oto ____was repaired______ (repair) last month.

(dấu hiệu: last month nên chia câu bị động ở thì vượt khứ)

4. Phong ______won’t be gone_________ (go/not) alone tonight by his family.

(dấu hiệu: tonight yêu cầu chia câu tiêu cực ở thì sau này đơn)

5. My mother let me ____use_____ (use) her computer.

(let + sb + Vinf – câu nhà động)

6. His oto needs _____reparing/to be repaired_____ (repair).

(cấu trúc thụ động của need)

7. The date of that meeting ____hasn’t been changed_____(change/not) yet.

(dấu hiệu: yet bắt buộc chia câu bị động ở thì lúc này hoàn thành)

8. Look at this old house! They ___are being knocking_____ (knock) down.

(dấu hiệu: Look… nên chia câu bị động ở thì bây giờ tiếp diễn)

9. That language ___was spoken___ (speak) by his grandfather years ago.

(dấu hiệu: years ago nên chia câu thụ động ở thì vượt khứ)

10. All the troubles _____were caused_____ (cause) by his girlfriend yesterday.

Xem thêm: Ăn Gì Lợi Sữa Sau Sinh Nên Ăn Gì Để Nhiều Sữa Và Đây Là Lời Khuyên Của Bác Sĩ

(dấu hiệu: yesterday buộc phải chia câu tiêu cực ở thì quá khứ)


Thực hành các dạng bài tập về câu bị động trong tiếng anh rất cần thiết cho học sinh để có tác dụng cao trong những bài kiểm tra.