Bài Tập Tiếng Anh Thì Tương Lai Đơn

     

Thì tương lai đơn là giữa những ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cực kỳ quan trọng. Nó xuất hiện không ít trong số đông bài tập giờ Anh cũng tương tự trong các trường hợp giao tiếp. Đây cũng là thì được sử dụng không ít trong cuộc sống và công việc. Phân biệt được tầm đặc biệt đó đến nên nội dung bài viết dưới đây đang giới thiệu chi tiết nhất về lý thuyết cũng như là bài bác tập đi kèm của thì này sẽ giúp cho chúng ta nắm được kỹ năng và kiến thức và rất có thể ứng dụng thành thạo trong cuộc sống.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh thì tương lai đơn


*
*
*
So sánh thì tương lai đối kháng – tuyệt kỹ học tiếng Anh

6.1 diễn tả hành hễ ở tương lai

Will + Vo để nói về hành vi trong tương lai vừa mới được quyết định ngay khi nói.

Be going khổng lồ + Vo để nói tới một hành vi trong tương lai vẫn được đưa ra quyết định từ trước thời điểm nói.

Ví dụ:

“ Ann is in Hospital

– Oh really? I didn’t know. I will go and visit her.”

=> Ở đây, fan nói trang bị hai không biết bài toán Ann nằm bệnh dịch viện, và hành vi đi thăm được quyết định ngay trong lúc nói.

“ Ann is in Hospital

– Yes I know. I’m going lớn visit her tomorrow.”

=> Ở đây fan nói đứng thứ hai đang biết Ann nằm dịch viện, và trước buổi rỉ tai này tín đồ nói đang có đưa ra quyết định đi thăm Ann

6.2 dự kiến một tình huống trong tương lai

Be going lớn + Vo để tham dự đoán một tình huống trong tương lai dựa vào bằng chứng/ căn cứ ở lúc này (Không cần sử dụng will + Vo).

Ví dụ:

“Look at those đen clouds. It’s going to lớn rain.”

Như vậy, tín đồ nói phụ thuộc “those black clouds” (những đám mây đen) đế dự đoán trời sắp đến mưa. Ta không dùng will + Vo nghỉ ngơi câu này được.

+ mặc dù nhiên, nghỉ ngơi những trường hợp khác thiếu bởi chứng/ căn cứ, chúng ta có thể dùng cả hai hình thức đều được, tuy thế be going khổng lồ + Vo mang nghĩa chắc chắn hơn.

7. Bài xích tập thì tương lai đơn có đáp án

Exercise 1: chọn đáp án cân xứng nhất cho từng câu sau.

1. I completely forget about this. Give me a moment, I………..do it now.

A. Will B. Am going C. Is going to

2. Tonight I……….stay at home. I have already told Jimmy lớn come by và enjoy the new film series with me.

A. Be going lớn B. Will C. Either A or B

3. I…….fly to nhật bản next December.

A. Am going to B. Will C. Either A or B

4. If you have any problem, don’t worry. I………help you.

A. Will B. Am going to vị C. Either A or B

5. Where are you going?

A. I am going khổng lồ see a friend. B. I’ll see a friend. C. I went khổng lồ a friend.

6. That’s the phone./ I….answer it.

A. Will B. Am going khổng lồ C. Either A or B

7. Look at those clouds. It….rain now.

A. Will B. Is going to lớn C Either A or B

8. Tea or coffee?

A. I am going lớn have tea, please. B. I’ll have tea, please. C. I want lớn drink.

9. Thanks for your offer. But I am OK. John………help me.

A. Is going to lớn B. Will C. Either A or B

10. The weather forecast says it…….rain tomorrow.

A. Is going khổng lồ B. Will C. Either A or B

Exercise 2: phân chia động tự ở những câu sau.

1. I’m afraid I……………… (not/ be) able khổng lồ come tomorrow.

2. Because of the train strike, the meeting ……………… (not/ take) place at 9 o’clock.

3. A: “Go & tidy your room.”

B: “Okay. I ……………… (do) it now!”

4. If it rains, we ……………… (not/ go) lớn the beach.

5. In my opinion, she ……………… (not/ pass) the exam.

6. A: “I’m driving to the party, would you lượt thích a lift?”

B: “Thank you but I ……………… (take) the bus.”

7. Look at the sky! It………………(rain) very heavily!

8. The company (hold)………………a very important meeting next month.

9. According lớn the weather forecast, it ……………… (not/ snow) tomorrow.

10. I think I (go)…………………study abroad.

Exercise 3: phân tách động từ các câu sau

1. I _______ (stay) here until he answers me.

2. She _______ (not/come) until you are ready.

3. Miss Helen _______ (help) you as soon as she finishes that letter tomorrow.

4. Our English teacher ______ (explain) that lesson to lớn us tomorrow.

5. I love London. I_____ (probably / go) there next year.

6. I haven’t made up my mind yet. But I think I______ (find) something nice in my mum’s wardrobe.

7. Look at these big đen clouds! It______ (rain).

8. What does a blonde say when she sees a banana skin lying just a few metres in front of her? – Oh dear! I_____ (slip)

9. When I retire I(go back) lớn Barbados khổng lồ live.

10. Look out! That cup_______ (fall off).

11. I_______ ( visit )my grandmother next Sunday.

12. Mother: Can you repair Tom’s bicycle? It has a flat type. Father: Yes, I know. He told me. I———-(repair) it tomorrow.

13. I have won $1,000. I______ (buy) a new TV.

14. I crashed the company car. My boss_____ (not be) very happy!

ĐÁP ÁN

Exercise 1

12345678910
ABAAAABBCC

Exercise 2

1. Will not be

2. Will not take

3. Will do

4. Will not go

5. Will not pass

6. Will take

7. Is going lớn rain

8. Is going khổng lồ hold

9. Is not going khổng lồ snow

10. Am going to

Exercise 3

1will stay”until” (cho mang đến khi) là vết hiệu phân biệt của thì sau này đơn
2won’t come
3will help”as soon as” cùng “tomorrow” là dấu hiệu nhận ra của thì sau này đơn.
4will explain
5Will probably go
6Will find
7Is going lớn rain
8am going khổng lồ slip
9am going khổng lồ go back
10is going to fall off
11am going khổng lồ visit
12am going to repair
13am going to lớn buy
14isn’t going lớn be

8. Bài xích tập thì tương lai đối kháng tự luyện

Bài 1: dựa vào các từ mang đến sẵn, viết câu xác minh ở thì Tương lai 1-1 (simple future).

1. (I/do/this/later)

2. (we/go shopping)

3. (the sun/shine)

4. (Peter/call/you)

5. (they/be/there)

6. (you / ask/him)

7. (Jenny / lock / the door)

8. (it / rain)

9. (the teacher / chạy thử / our English)

10. (they / buy/a car)

Bài 2: mang đến dạng đúng của rượu cồn từ vào câu phủ định của thì sau này đơn.

Xem thêm: Kích Thước Iphone X Và Xs Đâu Là Điều Khác Biệt, Giữa Iphone X Và Iphone Xs Có Sự Khác Biệt Nào

1. It (rain/not) ________ tomorrow.

2. I promise I (be/not) ________ late.

3. We (start/not) ________ to lớn watch the film without you.

4. The bus (wait/not) ________ for us.

5. He (believe/not) ________ us.

6. I (pass/ not) ________ the test.

7. She (come/ not) ________ with us.

8. You (enjoy/ not) ________ visiting Paris.

9. I (pay/ not) ________ for lunch.

10. He (answer/ not) ________ the question.

Bài 3: phụ thuộc vào các từ mang đến sẵn, đặt câu hỏi ở thì tương lai đơn.

1. (what/learn/they)

2. (it/snow)

3. (when/you/get/home)

4. (she/forgive/me)

5. (what/say/he)

6. (what / they /eat)

7. (when/she/be/back)

8. (who /drive /us /into town)

9. (where / we / meet)

10. (when/I/be/famous)

Bài 4: Đưa ra câu vấn đáp ngắn đến các thắc mắc thì Tương lai 1-1 dưới đây:

1. Will the doa bark?

Yes______________ .

2. Will vou buv lots of presents?

No ______________ .

3. Will your mum prepare dinner?

Yes ______________ .

4. Will Ben copy the CD?

No ______________ .

5. Will the children go to London?

Yes ______________ .

6. Will Ben make pizza for tea?

Yes ______________ .

7. Will you go lớn the shops?

No ______________ .

8. Will you watch the programme?

Yes ______________ .

9. Will Mr Brown take photos?

No ______________ .

10. Will you go on a diet?

No ______________ .

Bài 5: đến dạng đúng của hễ từ vào ngoặc ở thì tương lai đơn

1. What ___________ (you, do) this evening?

2. I’m a little busy. I ___________ (have) time khổng lồ help you with your homework later though.

3. Mr. Brown ___________(give) us a grammar test tomorrow.

4. You ___________ (help) your friend after class, won’t you?

5. Kyung Sook ___________ (cook) something tasty for dinner tonight. Will you try it?

6. Next year, the university ___________ (change) its entrance requirements.

7. We ___________ (move) to the new campus in 2010.

8. ___________ (you, come) camping with our club on Saturday?

9. ___________ (you, go) to lớn Canada on your vacation?

10. Our friends ___________ (meet) us in front of the Sears department store.

11. Miss Brown ___________ (make) a new list tonight.

12. We ___________ (ask) a policeman which road to take.

13. My wife___________ (call) on you tomorrow.

14. I ___________ (have) my lunch at twelve o’clock.

15. He ___________ (be) here on Wednesday.

16. He ___________ (come)at two o’clock tomorrow.

17. The new park ___________ (cover) a very great area.

18. We ___________ (know) the answer tomorrow.

19. I hope we___________ (meet) him tonight.

20. When the thermometer is below zero water ___________ (freeze)

21. She ___________ (buy) her ticket the day after tomorrow.

22. We ___________ (go) for a long walk soon.

23. A lift ___________ (take) us to lớn the đứng đầu floor of the hotel.

24. I am afraid it ___________ (be) quite impossible.

25. I’m sure they ___________ (understand) your problem.

Xem thêm: 100 Câu Bài Tập Phát Âm Ed Có Đáp Án Violet, 200 Bài Tập Phát Âm Ed Và S/Es Có Đáp Án

Trên đây là toàn bộ lý thuyết cũng như là bài tập về thì tương lai đơn mà bạn nhất định rất cần phải biết. Mong muốn qua bài viết của tretrucvietsun.com này các bạn đã nắm vững hơn về thì này cũng giống như là rất có thể áp dụng được nó vào thực tế cuộc sống của phiên bản thân. Chúc chúng ta thành công.