BÀI TẬP TÍNH PH CÓ ĐÁP ÁN

     
Chương 1 : Sự điện li Chương 2: Nito - Photpho Chương 3: Cacbon - Silic Chương 4: Đại cương cứng về hóa học hữu cơ
*
*

Trắc nghiệm hóa 11 gồm đáp án với lời giải chi tiết 300 bài tập về sự việc điện li của nước, pH, chất chỉ thị ax..

Câu hỏi 1 : Trộn 50ml hỗn hợp NaOH 0,1M với 50ml hỗn hợp HCl 0,1M. PH của hỗn hợp thu được sau phản nghịch ứng là:

 

A  0. B 1. C 7. D 13.

Bạn đang xem: Bài tập tính ph có đáp án


Lời giải chi tiết:

Ta thấy: nNaOH = nHCl = 0,005 mol

=> NaOH bội phản ứng toàn vẹn với HCl

=> Sau phản nghịch ứng thì hỗn hợp chỉ tất cả NaCl => pH = 7

 Đáp án C


Câu hỏi 2 : Trộn 100ml hỗn hợp HCl 0,1M cùng với V ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M, sau phản bội ứng chiếm được dung dịch bao gồm pH = 12,7. Cực hiếm của V là:

A 50 ml. B  100 ml. C 150 ml. D  200 ml.

Lời giải đưa ra tiết:

nH+ = nHCl = 0,01 mol; nOH- = 2nBa(OH)2 = 0,2V mol

pHsau = 12,7 > 7 => OH- dư => pOH = 14 - 12,7 = 1,3 => = 10-1,3

H+ + OH- → H2O

Bđ: 0,01 0,2V

Pư: 0,01 → 0,01 

Sau: 0 0,2V - 0,01

(left< OH^ - ight> = fracn_OH^ - V o 10^ - 1,3 = frac0,2V - 0,010,1 + V) => V = 0,1 lít

Đáp án B


Câu hỏi 3 : mang đến dung dịch A cất H2SO4 0,1M; HNO3 0,2M và HCl 0,3M. Trộn 300 ml hỗn hợp A cùng với V lít dung dịch B tất cả NaOH 0,2M với KOH 0,29M thu được hỗn hợp C tất cả pH = 2. Quý giá của V là

A 0,134. B 0,424. C 0,441. D 0,414.

Xem thêm: Dàn Ý Thuyết Minh Về Ngày Tết Nguyên Đán Lớp 8, 10, Top 10 Bài Thuyết Minh Về Ngày Tết Cổ Truyền


Lời giải bỏ ra tiết:

Trong A : nH+ = 2nH2SO4 + nHNO3 + nHCl = 2.0,1.0,3 + 0,2.0,3 + 0,3.0,3 = 0,21 mol

Trong B : nOH- = nNaOH + nKOH = 0,2V + 0,29V = 0,49V mol

Dung dịch sau khoản thời gian trộn gồm pH = 2 => MT axit => H+ dư, OH- hết

H+ + OH- → H2O

Bđ: 0,21 0,49V

Pư: 0,49V ← 0,49V

Sau: 0,21 - 0,49V 0

pH = 2 => = 10-2 => (frac0,21 - 0,49V0,3 + V = 10^ - 2) => V = 0,414 lít = 414 ml

Đáp án D


Câu hỏi 4 : hòa hợp m gam mãng cầu vào nước được 100 ml dung dịch tất cả pH = 13. Quý hiếm của m bằng

A 0,23 gam B 2,3 gam C 3,45 gam D 0,46 gam

Lời giải đưa ra tiết:

pH = 13 => pOH = 1 => = 0,1 M => nNaOH = 0,01 mol = nNa ( BT yếu tố )

=> m = 0,23g

Đáp án A


Câu hỏi 5 : dung dịch X chứa hỗn hợp NaOH 0,25M với Ba(OH)2 0,15M dung dịch Y chứa hỗn hợp H2SO4 0,5M cùng HNO3 0,2M.Trộn V lít dung dịch X với V’ lit dung dịch Y thu được dung dịch Z gồm pH =3. Tỉ trọng V/V’ là

A 2,17 B 1,25 C 0,46 D 0,08

Lời giải đưa ra tiết:

*


Câu hỏi 6 : cho m gam các thành phần hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa các thành phần hỗn hợp axit HCl 1 M cùng axit H2SO4 0,5 M chiếm được 5,32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích hỗn hợp không đổi). Dung dịch Y gồm pH là:

A 1B 2C 6D 7

Lời giải đưa ra tiết:

*


Câu hỏi 7 : Trộn 100ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M cùng với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375 M với HCl 0,0125 M) thu đ­ược hỗn hợp X, giá trị pH của dung dịch X là:

A 1B 2C 6D 7

Lời giải bỏ ra tiết:

(egingathered left. egingathered n_Ba(OH)_2 = 0,01mol hfill \ n_NaOH,,,,,,, = 0,01mol hfill \ endgathered ight},, Rightarrow ,n_OH^ - = 2.n_Ba(OH)_2 + n_NaOH = 0,03(mol) hfill \ left. egingathered n_HCl,,,,,, = 0,005mol hfill \ n_H_2SO_4 = 0,015mol hfill \ endgathered ight},, Rightarrow ,n_H^ + = n_HCl + 2.n_H_2SO_4 = 0,035(mol) hfill \ endgathered )

Khi trộn xảy ra phản ứng trung hoà dạng ion là:

H+ + OH-à H2O

0,035 0,03

nH+ (d­ư) = 0,035 - 0,03 = 0,005 (mol) => = 0,005/(0,1+0,4) = 0,01

= 0,01 = 10-2 (mol/lít) Þ pH = 2

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 8 : Trộn 200 ml dd lếu láo hợp có HNO3 0,3M cùng HClO4 0,5M với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/lit nhận được dd tất cả pH = 3. Vậy a có mức giá trị là:

A 0,39 B 0,798C 0,399 D 0,398

Đáp án: C


Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: ∑nH+ = 0,2(0,3+ 0,5) = 0,16 mol; nOH- = 0,4.a

Sau lúc phản ứng xảy ra dung dịch thu được bao gồm pH= 3 minh chứng axit dư.

sau phản bội ứng = (0,16-0,4a)/ 0,4 = 10-3

 Vậy a = 0,399

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 9 : Thể tích của n­ước yêu cầu thêm vào 15 ml hỗn hợp axit HCl gồm pH=1 để đ­ược dung dịch axit bao gồm pH=3 là:

A 1,68 lít B 2,24 lít C 1,12 lít D 1,485 lít

Đáp án: D


Lời giải bỏ ra tiết:

Gọi thể tích nước buộc phải thêm là Vml. Số mol H+  không thay đổi trước và sau trộn loãng nên:

15.10-1 = (15+ V).10-3

V= 1485ml = 1,485 lít

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 10 : Thêm 90 ml n­ước vào 10 ml dung dịch NaOH có pH=12 thì thu đ­ược dung dịch bao gồm pH là:

A 3B 1C 11D 13

Đáp án: C


Lời giải chi tiết:

*


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 11 : Tính pH của hỗn hợp dd HCl 2.10-7M

A pH = 6,700 B pH = 6,617 C pH = 2 D pH = 11

Đáp án: B


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta thấy: Ca = 2.10-7  ≈ (sqrt K_H_2O = 10^ - 7)nên ko thể làm lơ sự phân li của H2O.

Xem thêm: Bài Văn Thuyết Minh Trò Chơi Thả Diều (11 Mẫu), Bài Văn Thuyết Minh Về Trò Chơi Thả Diều Số 5

HCl → H+  + Cl-

2.10-7→ 2.10-7

H2O (undersetoversetlongleftrightarrow) H+ + OH- KH2O = 10-14

Bđ: 2.10-7

Pli: x x x

Sau: x + 2.10-7 x

=> KH2O = = (x + 2.10-7).x = 10-14

=> x = 4,142.10-8

=> = x + 2.10-7 = 4,142.10-8 + 2.10-7 = 2,4142.10-7

=> pH = -log = 6,617

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 12 : Tính pH của hỗn hợp HNO2 0,2M biết Ka = 4.10--4

A 2B 1C 0,6D 2,05

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Các quy trình điện li của

HNO2 (overset leftrightarrows ) H+ + NO2- Ka = 4.10-4

H2O(overset leftrightarrows ) H+ + OH- Kw = 10-14

Để tính pH của hỗn hợp thì ta phải đi kiếm nồng độ H+ bao gồm trong dung dịch. Mà nồng độ H+ này có thể do HNO2 với H2O phân li ra.

Để xét xem gồm bỏ qua sự điện li của H2O tạo nên H+ hay là không ta đối chiếu tích số

Ka.Ca với Kw

Nếu Ka. Ca >> Kw thì bỏ qua mất sư năng lượng điện li của H2O

Nếu Ka. Ca ≈ Kw thì tính tới việc điện li của H2O


Lời giải đưa ra tiết:

Các quá trình điện li:

HNO2 (overset leftrightarrows ) H+ + NO2- Ka = 4.10-4

H2O (overset leftrightarrows ) H+ + OH- Kw = 10-14

Ta thấy: Ka.Ca = 0,2.4.10-4 = 8.10-5 > > Kw = 10-14. Do thế sự phân li của H2O tạo thành H+ là không xứng đáng kể. Vì chưng vậy bỏ qua mất sự năng lượng điện li của H2O. Hỗn hợp chỉ có sự năng lượng điện li của HNO2

HNO2 (overset leftrightarrows ) H+ + NO2- Ka = 4.10-4

ban đầu: 0,2

phân li: x x x

cân bằng: (0,2 - x) x x

Ta có:(Ka = m. m over m = x^2 over 0,2 - x = 4.10^ - 4(*))

Cách 1: Giải phương trình bậc 2

→ x2 + 4.10-4x - 0,2.4.10-4 = 0

→ x = 8,7465.10-3 (M)

= x = 8,7465.10-3 (M)

→ pH = -lg = -lg(8,7465.10-3) = 2,058 

Cách 2: Ta thấy (Ca over Ka = 0,2 over 4.10^ - 4 = 500) (Chỉ đề xuất Ca mập gấp 100 lần Ka là coi như x vô cùng nhỏ)

→ x +> = x = 8,944.10-3 (M)

→ pH = -lg = -lg(8,944.10-3) = 2,048 ≈ 2,05

 Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 13 : Tính pH của 400 ml hỗn hợp (gồm H2SO4 0,025 M và HCl 0,05 M) ?

A 1B 2C 6D 7

Đáp án: A


Lời giải đưa ra tiết:

*


Lời giải bỏ ra tiết:

*


Lời giải chi tiết:

pH của HCl = 5 => = 10-5 => nHCl = CM. V1 = 10-5V1

pH của NaOH = 9 => pOH = 14 – 9 = 5 => = 10-5 => nNaOH = CM.V2= 10-5.V2

Vì dd sau phản nghịch ứng thu được gồm pH = 8 > 7 => môi trường thiên nhiên bazo => dư OH-

=> pOH = 14 – 8 = 6

=> dư = 10-6

H+ + OH- → H2O

Ban đầu(mol) 10-5V1 10-5.V2

Phản ứng (mol) 10-5V1 10-5V1

Sau pư (mol) 0 10-6(V1+ V2)

Ta có: nOH- ban sơ = nOH- pư + nOH- dư

=> 10-5.V2 = 10-5V1 + 10-6(V1+ V2)

=> 10-5.V2 – 10-6V2 = 10-5V1 + 10-6V1

=> 9.10-6V2 = 1,1.10-5V1

 ( = > fracV_1V_2 = frac9.10^ - 61,1.10^ - 5 = frac911)