BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU ĐIỀU KIỆN CÓ ĐÁP ÁN VIOLET

     

Khi học câu điều kiện, nặng nề khăn lớn số 1 mà hầu như ai cũng gặp phải đó là không phân biệt được loại câu đk hay không làm rõ cách dùng, thực trạng sử dụng của từng loại. đọc được điều này, nội dung bài viết hôm nay của chính mình sẽ cung cấp cho bạn một số dạng bài xích tập câu điều kiện để bạn có thể luyện tập, nắm vững hơn đặc thù của từng một số loại câu để áp dụng chúng kết quả và đúng chuẩn hơn.

Câu đk – những loại và cấu tạo cần nhớ

1. Câu điều kiện loại 0

Được áp dụng để biểu đạt một vụ việc nào đó ra mắt như một chân lý, sự thật, điều trọn vẹn tất yếu đuối của cuộc sống hay hầu hết quy lao lý của khoa học.

Mệnh đề phụ

Mệnh đề chính
If + thì lúc này đơn

thì lúc này đơn

Ex:

Plants die if they don’t get enough water.Bạn sẽ xem: bài xích tập viết lại câu đk violet

(Thực vật sẽ chết nếu nó không có đủ nước.)


*

2. Câu điều kiện loại 1

Nếu muốn kể tới một vụ việc nào đó hoàn toàn có thể xảy ra ở lúc này hoặc tương lai và hiệu quả của nó, chúng ta cũng có thể sử dụng câu đk loại 1.

Mệnh đề phụ

Mệnh đề chủ yếu
If + thì hiện tại đơn

S + will/can/shall + V(nguyên thể)

Ex:

If you don’t try your best, you will fail this test.

(Nếu con không gắng hết mình, con sẽ bị trượt trong kì thi này.)

3. Câu đk loại 2

Những tình huống không có thật, quan trọng xảy ra sau đây và mang định tác dụng nếu nó rất có thể xảy ra được thể hiện trải qua câu đk loại 2.

Mệnh đề phụ

Mệnh đề thiết yếu
If + thì quá khứ đối chọi

S + would/could/might + V(nguyên thể)

Ex:

If the weather wasn’t so bad, we could go camping.

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu điều kiện có đáp án violet

(Nếu thời tiết không quá tệ thì họ đã hoàn toàn có thể đi cắm trại rồi – Nhưng thực tiễn thời máu xấu và cần yếu đi cắn trại được.)

4. Câu điều kiện loại 3

Còn được gọi là câu điều kiện không tồn tại thực làm việc quá khứ, thường dùng để làm nói về một sự việc, trường hợp đã ko thể xảy ra trong quá khứ cùng giả định về tác dụng của nó.

Mệnh đề phụ

Mệnh đề chính
If + thì vượt khứ xong xuôi

S + would/could/might + have + V3

Ex:

If I had known you were coming I would have baked a cake.

(Nếu tôi biết cậu đến, tôi đã từng đi nướng bánh rồi – thực tế là đo đắn bạn cho và đã không nướng bánh.)

5. Câu đk loại hỗn hợp ( Câu đk loại 2 + 3)

Đây là các loại câu điều kiện đặc biệt, nó được sử dụng để biểu đạt những vấn đề trái với sự thật đã xẩy ra trong quá khứ cùng giả định về hiệu quả sẽ thế nào trong hiện tại tại.

Mệnh đề phụ

Mệnh đề thiết yếu
If + thì thừa khứ ngừng

S + would/ could/ might + V(nguyên thể)

Ex:

If I had got a job in London , I could marry her.

(Nếu tớ tất cả một công việc tốt làm việc London, tớ đã hoàn toàn có thể cưới cô ấy – tuy vậy sự thiệt là anh ta không tìm kiếm được vấn đề ở London và bây giờ không thể cưới được cô ấy.)

Ngoài ra còn tồn tại một số dạng nâng cao của câu đk cũng như để ý khi áp dụng chúng đang được ra mắt trong bài xích Câu Điều Kiện nhiều loại 1, 2, 3

Các dạng bài tập câu điều kiện trong giờ đồng hồ Anh

1. Bài tập câu điều kiện

Bài 1: xong xuôi các câu văn sau cùng với dạng đúng của từ trong ngoặc với những dạng của câu điều kiện

If we don’t hurry, we ……..(miss) the bus. We’re late. I’d be really sad if I…….. (lose) my watch. It was a birthday present. I …….. (not be) happy if my sister borrowed my clothes without asking. If you come lớn my house, I …….. (help) you make a cake for your mum’s birthday. If we …….. (wake) up earlier in the mornings, we wouldn’t always be in such a hurry. We probably…….. (not go) shopping tomorrow if it’s snow. It’ll be too cold. My mum …….. (drive) us into town if you don’t want lớn walk. I …….. (not watch) that film late at night if I were you. It’s really scary!If public transport is efficient, people …….. (stop) using their cars.If I won a lot of money, I…….. (travel) the world.


*

Bài 2: Hãy xong các câu văn sau theo cách của bạn, xem xét áp dụng những dạng của câu điều kiện

If it stops raining, we ………………………………If we go to the coast again. I ………………………………If I ………………………………,I would have taken part in the contest.If ……………………………… , I probably won’t go to the beach. If I had some money to lớn spend. I ………………………………If you heat ice, it ………………………………The fish ……………………………… if the drivers didn’t attract them with foodI would have written you a postcard if I ………………………………If I ………………………………,I would have learned English earlier.……………………………….,the accident wouldn’t have happened.

Bài 3: search lỗi sai với sửa lại trong số câu sau

It would be better if you go lớn his house. If she followed my advice, she would be richer now.If you have any trouble, will hotline him.If you will help me, it would be easier.I think be very happy if you came to lớn my house. If I am a bird, I could fly.If the goalkeeper didn’t catch the ball, they lose.If Jane didn’t love her, he hadn’t have married her.That plant dies if you don’t water it.If not you work hard, you can’t pass the exam.

Bài 4: gạch chân dưới giải đáp đúng để xong xuôi các câu sau

Nathan might/ can’t go into town tomorrow if he definitely try lớn catch it! I won’t buy a new điện thoại phone if it will be/ is too expensive.Would/ Should he go school tomorrow, he will give me this book.If An had learned more words, he could have written/ could written a good report.I would be/ am scared if I saw a shark.What will/ would happen if I press this button?Which country would you visit if you had/ would have lost of money. If I had taken that job, I would be/ were a millionaire now. Were/ If were I you, I would buy this houseThe students would have solved the problem if they used/ had used their textbooks.

Bài 5: Chọn lời giải đúng để kết thúc các câu văn sau

1. If it ……….. Convenient, let’s go out for a drink tonight.

Xem thêm: Toàn Tập Trắc Nghiệm Chương 1 Vật Lý 11 Có Đáp Án, Trắc Nghiệm Vật Lí 11

A. Be B. Is C. Was D. Were

2. If you need a ticket, I ………. Get you one.

A. Could

B. Would

C. Can

D. Should

3. If Anna ……….. Him, she would be very happy.

A. Would meet B. Will meet C. Met D. Should meet

4. Had you told her that this was going khổng lồ happen, she ……….. It.

A. Would have never believed

B. Don’t believe

C. Hadn’t believed

D. Can’t believe

5. Vì chưng you think there would be less conflict in the world if all people ………….the same language?

A. Spoke B. Speak C.had spoken D. Will speak

6. According lớn the timetable, if the train ………. On time, we ……… arrive at 5.30.

A. Leaves/ would B. Left/ would C. Leaves/ will D. Was leaving/ would

7. ……….. More help, I could hotline my neighbour.

A. Should I need B. Needed C. I have needed D. I should need

8. Come on! _____ you hurry, you’ll miss the plane!

A. If B. Unless C. In case D. Supposed

9. If we ………. At the map we wouldn’t be lost.

A. Had look

B. Had looked

C. Have looked

D. Have look

10. If I was a good cook, I ……. Invited them to lunch.

Xem thêm: Bài 36 Trang 41 Sgk Toán 7 Tập 2, Giải Bài 36 Trang 41

A. Would have

B. Would had

C. Had

D. Will have

Bài 6: dứt các câu văn sau từ phần đông từ nhắc nhở cho trước và phân chia động từ mang lại đúng

What/ you/ do/ ,/ if/ lost/ your handbag?People/ live/ in peace/,/ if/ stop/ fight.You/ come/,/ if/ you/ had/ more/ time?Unless/ Jane/ more/ hard – working/,/ get/ low marks.If/ I/ ill/,/ would/ you/ visit/ me?

2. Khuyên bảo làm bài tập câu điều kiện

Bài 1: chấm dứt các câu văn sau với dạng đúng của từ trong ngoặc với các dạng của câu điều kiện

will miss lostwould not be will help woke won’t go drovewouldn’t watch stop would travel

Bài 2: Hãy ngừng các câu văn sau theo phong cách của bạn, xem xét áp dụng các dạng của câu đk

If it stops raining, we can go out.If we go lớn the coast again, I‘ll definitely look for another submarine trip.If I had not broken my leg, I would have taken part in the contest.If it’s not sunny at the weekend, I probably won’t go to lớn the beach.If I had some money lớn spend. I would buy that T-shirt.If you heat ice, it turns khổng lồ water.The fish would be too frightened lớn approach if the drivers didn’t attract them with food.I would have written you a postcard if I had had your address.If I were you, I would have learned English earlier.Had he driven carefully, the accident wouldn’t have happened.

= If he had driven carefully, the accident wouldn’t have happened.

Bài 3: search lỗi sai với sửa lại trong những câu sau

would be ⇒ will befollowed ⇒ had followedwill ⇒ pleasewill help ⇒ helpedlose ⇒ lost am ⇒ werehadn’t ⇒ wouldn’tdies ⇒ will die dies ⇒ will dieIf not ⇒ unless

Bài 4: gạch men chân dưới câu trả lời đúng để dứt các câu sau

mightisshouldcould have writtenwould bewill hadwould be Were had used

Bài 5: Chọn giải đáp đúng để xong các câu văn sau

BCCAACABBA

Bài 6: dứt các câu văn sau từ đông đảo từ nhắc nhở cho trước và chia động từ mang đến đúng

What would you have done, if you lost your handbag?People will live in peace if they stop fighting.Would you have come, if you had had more time ?Unless Jane is more hard – working, he will get low marks. If I were ill, would you visit me?

Luyện tập với các bài tập vận dụng là biện pháp học hiệu quả, phổ biến nhất giúp đỡ bạn ghi nhớ bài bác học xuất sắc hơn và sử dụng được kiến thức nhiều hơn nữa trong thực tế.

Hi vọng với các dạng bài tập về câu đk mà mình đã cung ứng ở trên, sau khi ngừng xong những bài bạn sẽ có thể gọi được rõ rộng về các loại câu điều kiện và ghi nhớ bọn chúng lâu hơn.