Bài Tập Viết Lại Câu Với Although Despite

     

chúng ta đang cân nhắc Bài Tập Về Liên từ Trong tiếng Anh Violet, bài bác Tập Về Liên từ Trong giờ đồng hồ Anh đề nghị không? Vậy hãy cùng Xettuyentrungcap.edu.vn đón xem bài viết này ngay tiếp sau đây nhé!


XEM video Bài Tập Về Liên từ bỏ Trong giờ Anh Violet, bài bác Tập Về Liên trường đoản cú Trong tiếng Anh tại đây.

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu với although despite

Tiếng Anh có một trong những liên từ thể hiện sự tương phản như although, despite, in spite of,…Bài viết dưới đấy là các dạng bài tập về although in spite of despitegiúp các bạn ôn lại cách dùng cũng như kết cấu đã được học tại phần lý thuyết.

Đang xem: bài xích tập về liên từ bỏ trong giờ đồng hồ anh violet

Bạn đang xem: cách dùng although cùng in spite of/despite violet

Lý thuyết

Hãy cùng cả nhà ôn tập một số kim chỉ nan cơ bản về although in spite of despite ngay mặt dưới.

Although / Even though / In spite of / Despite đều sở hữu chung tức thị mặc dù, rất có thể đứng đầu mệnh đề hoặc giữa câu chia cách 2 mệnh đề cùng với nhau. Nếu dẫn đầu câu, sau mệnh đề chứa các từ trên, đề nghị thêm vệt phẩy.

ALTHOUGH / EVEN THOUGH + S + VIN SPITE OF / DESPITE + V-ING / NOUN PHRASE / THIS…, THE FACT THAT…, WHAT…

Exercise

Exercise 1

Complete these sentences. Each time use Although + a sentences from the table

I didn’t speak the language

He had promised to be on time
I had never seen him before

She smokes 40 cigarettes a day

It was quite cold

It rained a lot
He has a very responsible job

I had all the necessary qualifications

We don’t like her very much

The traffic was bad

1) Although……………………., he isn’t particularly well-paid.

2) ………………………………., I recognised him from a photograph.

3) I didn’t wear a coat……………………………………….

4) We thought we’d better invite her to the party………………………….

5) ………………………………, I managed to make myself understood.

6) He was late……………………………….

7) ………………………………, she is quite fit.

8) ………………………………., we enjoyed our holiday.

9) I didn’t get the job……………………………….

10) ……………………………….., I arrived on time.


*

Exercise 2

Complete these sentences with although or in spite of


1) ……………..all my careful plans, a lot of things went wrong.

2) ……………..I had planned everything carefully, a lot of things went wrong.

3) I love music………………..I can’t play a musical instrument.

4) ……………..being very tired, we carried on walking.

5) The heating was on, but…………….this the house was still cold.

6) Keith decided lớn give up his job……………….I advised him not to.

7) I couldn’t sleep………….I was tired.

8) ………..it rained a lot, they enjoyed themselves.

10) …………..what I said last night, I still love you.

Xem thêm: Lùi Lịch Thi Thpt Quốc Gia, Xét Tuyển Đại Học Thay Đổi Ra Sao

Exercise 3

Choose the correct answer

1) …………..the bad weather, we went on a school picnic.

A. Although B. Despite C. In spite

2) ………….his illness, Tom went lớn school because he had an important exam.

A. In spite of B. Although C. But

3) ……………she was very busy, my mother cooked a great meal for us.

A. Despite B. In spite of C. Although

4) I still got a low grade……………I studied for my Math test.

A. Although B. Despite C. In spite of

5) I have so many cavities………….I brush my teeth regularly.

A. In spite of B. Even though C. Despite

6) ……………….the heavy fog, we managed to get lớn the meeting on time.

A. But B. Although C. In spite of

7) ……………….we played well, we couldn’t win the game.

A. Although B. Even though C. A&B

8) She still loves her husband……………….they broke up.

A. Even though B. In spite of C. Despite

9) The elevator was out of order so I had khổng lồ use the stairs……………..being exhausted.


A. In spite B. Despite C. A&B

10) I’m not going to lớn eat fast food…………..I’m starving.

A. Although B. Because C. Even

Exercise 4

Write a new sentence with the same meaning. Use the words in brackets

1) I couldn’t sleep although I was tired. (despite)

2) Although he’s got an English name, he is in fact German. (despite)

3) In spite of her injured foot, she managed to walk to lớn the village. (although)

4) I decided to lớn accept the job although the salary was low. (in spite of)

5) We lost the match although we were the better team. (despite)

6) In spite of not having eaten for 24 hours, I didn’t feel hungry. (although)

7) I’m not tired in spite of working hard all day. (although)

8) She is quite fat although she plays thể thao everyday. (despite / the fact)

9) Although I see him every morning, I’ve never spoken to him. (in spite of)

10) It’s quite warm although it’s a bit windy. (despite)


*

Answer

Exercise 1:

1) Although he has a very responsible job

2) Although I had never seen him before

3) although it was quite cold

4) although we don’t lượt thích her very much

5) Although I didn’t speak the language

6) although he had promised lớn be on time

7) Although she smokes 40 cigarettes a day

8) Although it rained a lot

9) although I had all the necessary qualifications

10) Although the traffic was bad

Exercise 2:

1) In spite of 2) Although 3) although 4) In spite of 5) in spite of

6) although 7) although 8) Although 9) in spite of 10) In spite of


Exercise 3:

1) B 2) A 3) C 4) A 5) B

6) C 7) C 8) A 9) B 10) A

Exercise 4:

1) I couldn’t sleep despite being tired.

2) Despite his English name, he is in fact German.

3) Although she had an injured foot, she managed to lớn walk lớn the village.

4) I decided to lớn accept the job in spite of the low salary.

5) We lost the match despite being the better team.

6) Although I hadn’t eaten for 24 hours, I didn’t feel hungry.

7) I’m not tired although I work all day.

8) Despite the fact that she plays sports everyday, she is quite fat.

9) In spite of seeing him every morning, I’ve never spoken lớn him.

Bài tập câu bị động

Chúng tôi vừa trình làng với những giáo viên, học sinh các bài tập về although in spite of despite tất cả đáp án chi tiết. Lưu giữ luyện tập thường xuyên giúp nâng cấp khả năng làm bài xích tập hiệu quả..

Vậy là mang đến đây nội dung bài viết về Bài Tập Về Liên tự Trong giờ đồng hồ Anh Violet, bài xích Tập Về Liên từ bỏ Trong tiếng Anh đã tạm dừng rồi. Hy vọng bạn luôn luôn theo dõi cùng đọc những nội dung bài viết hay của cửa hàng chúng tôi trên website Xettuyentrungcap.edu.vn

Chúc chúng ta luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!


Nguyên tắc tầm thường cần nhớ là :Although/ though + mệnh đềDespite / in spite of + cụm từCác công thức thay đổi từ mệnh đề sang cụm từ như sau:1) Nếu công ty từ 2 mệnh đề giống nhau:– vứt chủ trường đoản cú ,động từ bỏ thêm ING .Although Tom got up late, he got to school on time.

=> Despite / in spite of getting up late, Tom got to lớn school on time.

Xem thêm: Giải Bài Toán Vòi Nước Chảy Vào Bể, Bài Toán Công Việc Chung

2) Nếu chủ từ là danh từ bỏ + be + tính từ– Đem tính từ đặt trướcdanh tự ,bỏ to beAlthough the rain isheavy,…….=> Despite / in spite of theheavyrain, ……3) Nếu nhà từ là đại từ + be + tính từ bỏ :– Đổi đại từ bỏ thành sỡ hửu ,đổi tính tự thành danh tự ,bỏ beAlthoughHewassick,……..=> Despite / in spite ofhissickness,…….4) Nếu chủ từ là đại tự + hễ từ + trạng từ– Đổi đại tự thành sở hữu, hễ từ thành danh tự ,trạng trường đoản cú thành tính từ để trước danh từAlthoughHebehavedimpolitely,…..=> Despite / in spite ofhisimpolitebehavior,………5) giả dụ câu gồm dạng : there be + danh từ Hoặc : S + have + N

–Thì vứt there beAlthough there wasan accident,…..=> Despite / in spite ofan accident,……

Công thức này cũng áp dụng cho biến hóa từBECAUSE -> BECAUSE OF

BÀI TẬP 1 :Viết lại câu không thay đổi nghĩa:

1) Although Tom was a poor student, he studied very well.=> In spite of ……2) Mary could not go khổng lồ school because she was sick. Because of ….3) Although the weather was bad, she went to lớn school on time.=> Despite ….4) My mother told me to go to school although I was sick.=> In spite of ….5) Because there was a big storm, I stayed at home.=> Because of ….6) Tom was admitted khổng lồ the university although his grades were bad. Despite ….7) Although she has a physical handicap, she has become a successful woman.=> Despite ….8) In spite of his god salary, Tom gave up his job.=> Although….9) Though he had not finished the paper, he went to sleep.=> In spite of ……10) In spite of the high prices, my daughter insists on going to lớn the movies.