CÁC DẠNG BÀI TẬP NHIỆT HÓA HỌC

     

Bạn vẫn xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và download ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (202.06 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Các dạng bài tập nhiệt hóa học

BÀI TẬP CHƯƠNG II: NHIỆT ĐỘNG HỌC HÓA HỌCI/ Dạng bài tập:1/ bài tập lý thuyết liên quan tiền đến đặc thù của S cùng ∆S , H với ∆H; biểu thức nguyên lý1, 2 của nhiệt rượu cồn học; khái niệm nhiệt cháy, sức nóng sinh, cách tính hiệu ứng nhiệt độ mộtphản ứng?2/ bài bác tập tính toán:Bài tập liên quan đến khái niệm nhiệt sinh, nhiệt độ cháy của một chất.Tính hiệu ứng nhiệt của một phản nghịch ứng phụ thuộc vào nhiệt sinh, nhiệt độ cháy, định lý lẽ Hess,định dụng cụ Kiecsop.Bài tập tính S của một quá trình vật lý.Mối dục tình giữa H, U của một hệ, phản bội ứng tỏa xuất xắc thu nhiệt?Tính nhiệt độ đẳng áp ( hoặc đẳng tích), biến hóa thiên entropi của một quy trình thuận nghịchđẳng nhiệt, đẳng áp hoặc đẳng tích?Mối dục tình giữa H, S, G. Tính một đại lượng lúc biết 2 đại lượng còn lại.Cho một bội phản ứng, biết S0298, ∆H0298, của các chất, khẳng định chiều bội phản ứng, ∆H0pư,∆G0pư tại một nhiệt độ cho trước, tìm điều kiện để phản nghịch ứng xẩy ra theo chiều ngược lại?II/ bài xích tậpCâu 1: Tính ∆H0298 của phản bội ứng:C2H4(k) + H2(k) → C2H6(k)0Biết ∆H s,298 của các chất (kJ/mol) như sau:C2H4 là +52,30
C2H6 là - 84,68Câu 2: khẳng định hiệu ứng nhiệt của bội phản ứng:CH4(k) + Cl2(k) = CH3Cl(k) + HCl(k)Cho biết hiệu ứng nhiệt của các phản ứng sau đây:CH4(k) + 2O2(k) = CO2(k) + 2H2O(l), H1 = -212,79kcalCH3Cl(k) + 3/2O2(k) = CO2(k) + H2O(l) + HCl(k),  H2 = -164,0kcalH2(k) + 1/2O2(k) = H2O(l), H3 = -68,32kcal1/2H2(k) + 1/2Cl2(k) = HCl(k), H4 = -22,06kcalCâu 3: cho biết thêm hiệu ứng nhiệt cuả các phản ứng ngơi nghỉ điều kiện chuẩn chỉnh như sau:H2(k) + O2(k) → H2O (k) ∆H0 = 239,66 KJN2 + 3 H2(k) → 2NH3 ∆H0 = 92,39 KJNO2(k) → 1/2N2(k) + O2(k) ∆H0 = -135,37 KJH2O(l) → H2O (k)∆H0 = 44,02 KJTính cảm giác nhiệt của phản bội ứng sau : NH3(k) + O2(k) → NO2(k) + H2O(l)Phản ứng tỏa xuất xắc thu sức nóng ?Câu 4: Tính ∆H0 của phản bội ứng sau ở 298K với 500K4NH3(k)+→ 4NO(k)5O2(k)
+ 6H2O(k)Biết∆Ho298,s (kJ/mol) -46,110090,250-241,820Cp (J/mol.K)35,06029,35529,84435,580Chấp nhận trong khoảng nhiệt độ 298K mang đến 500K, Cp = const.Đs: - 891,636 kJCâu 5: Tính Qp cần dùng để làm nung nóng 128g oxi tự 27oC mang đến 127oC. Hiểu được nhiệtdung đẳng áp của khí oxi trong tầm nhiệt độ trên được bộc lộ bằng phương trình sau:Cp = 26,19 + 8,98.10-3T + 3,22.10-6T2 (J/K.mol)Câu 6: Tính nhiệt độ của bội nghịch ứng qui về 1 kg nhôm đối với phản ứng sau:2Al + Fe2O3 = 2Fe + Al2O3Biết ∆Hs(Al2O3) = -1667,82 kJ/mol cùng ∆Hs(Fe2O3) = -819,28 kJ/mol.Đs: - 15713,704 kJCâu 7: nhiệt của bội phản ứng oxi hóa Al nghỉ ngơi 25oC bằng -1669,792 kJ/mol. Khẳng định nhiệthình thành Al2O3 tại 600K biết rằng:Cp(Al)= 20,66 + 12,38.10-3T(J/mol.K)-3Cp(O2)= 31,46 + 3,389.10 T(J/mol.K)


Xem thêm: Câu Hỏi Trong Phân Tử Amino Axit X Có Một Nhóm Amino Axit X Có Một Nhóm Amino

-3Cp(Al2O3) = 92,38 + 37,53.10 T(J/mol.K)Câu 8:Tính ∆S trong quy trình nén đẳng nhiệt thuận nghịch:a/ 1 mol khí oxi trường đoản cú P1 = 0,001 mang lại P2 = 0,01 atm.b/ 1 mol metan từ bỏ P1 = 0,1 mang lại P2 = 1 atm.Trong cả nhị trường hòa hợp khí được xem là lí tưởng.Câu 9:Xét phản ứngCaCO3(r) CaO(r)+ CO2(k)0Biết H 298(kJ.mol)0S298_1-1207-635,5-393,292,739,7
213,6-1(J.mol .K )Xác định chiều của bội nghịch ứng sinh hoạt 298K và nhiệt độ CaCO3(r) bước đầu phân hủy.Câu 10: cho biết thêm phản ứng:CH3OH(h) + 3/2 O2(h) → CO2(h) + 2H2O(h)Có:0-201,170-393,51-241,83H 298,s ( kJ / mol )CP0 ,298 ( J / mol.K )49,37129,37237,129-241,830a/ Tính H 298của phản nghịch ứng.


Xem thêm: 101+ Cách Học Công Thức Lượng Giác Nhanh Các Công Thức Lượng Giác Hiệu Quả Nhất

0b/ Tính H 398của phản bội ứng biết C0P không phụ thuộc vào vào nhiệt độ.Câu 11: cho phản ứngC2H4(k) +068,12G298 (kJ / mol )0S298( J / mol.K )219,45H2O(k) -228,59C2H5OH(k)-168,60188,72282,00a/ Tính ∆H0298 của phản bội ứng. Làm phản ứng tỏa tuyệt thu nhiệt?b/ Ở 250C, phản ứng diễn ra theo chiều nào?Câu 12: Biết nhiệt hóa tương đối của H2O(l) ở 1 atm, 1000C là 40,63 (kJ/mol); nhiệt độ dung đẳngáp của H2O(l) là 75,24 J/mol.K cùng của H2O(h) là 13,6 J/mol.K. Hãy tính biến hóa thiên entropi
của quá trình chuyển 0,1 mol H2O(l) sinh hoạt 250C, 1 atm thành 0,1 mol H2O(h) ngơi nghỉ 1200C, 1atm.Câu 13: bội phản ứng : Cl2 + H2S → S + 2HCl có xảy ra ở 30oC không, vì sao? BiếtNhiệt sinh chuẩn của H2S, HCl thứu tự là: -200,89 ( kJ/mol), -92,3 (kJ/mol); Entropichuẩn của H2S, HCl, Cl2, S theo lần lượt là: 208,4 112,4 ; 23,5; 31,2(J/mol.K), cùng ∆S, ∆H củaphản ứng không nhờ vào nhiệt độCâu 14: mang đến phản ứng :H2 + một nửa O2 → H2O tự xảy ra ở 600K và ∆G của phảnứng ở nhiệt độ này là -51,239 (kJ). Hãy tính ∆H của bội nghịch ứng ở 600K , bội nghịch ứng lan haythu nhiệt? Biết ∆S của làm phản ứng ko phụ thuôc nhiêt độ, S0298 của H2 , O2 , H2O lầnlượt là 130,7; 205,38; 188,7 (J/mol.K)