Bài Tập Câu Bị Động Lớp 8

     

Học cách chuyển tự câu dữ thế chủ động (Active voice) sang câu tiêu cực (Passive voice) thật dễ dàng bạn tất cả tin không? triết lý không rắc rối, nặng nề nhớ mà còn hỗ trợ giải quyết hết sức nhanh các dạng bài xích tập tương quan đến câu bị động. Sau đây cửa hàng chúng tôi xin trình làng đến cho chính mình những bài tập câu bị động gồm kèm lời giải đầy đủ.Bạn sẽ xem: bài tập về câu bị đông lớp 8


*

Tổng hợp bài tập câu bị động

CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG

Active: S + V + O

Passive: S(O) + (tobe) + Ved/PII + by O(S)

CÁC DẠNG BÀI TẬP CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE)

Exercise 1: Tìm và sửa lỗi sai trong số câu dưới đây

1.That cake made for my birthday party.

Bạn đang xem: Bài tập câu bị động lớp 8

2. A novel are being read by Jim.

3. Loan is having her hair cutting next Sunday.

4. This house built by his father 3 years ago.

5. I gave a notebook on my birthday by my best friend yesterday.

Exercise 2: Chuyển những câu sau lịch sự câu bị động

1.Mr.Huynh teaches them vocabularies.

➔___________________________________.

2. You should bởi vì your homework.

➔___________________________________.

3. Nam giới built this house in 1999.

➔___________________________________.

4. Wind posted the letter last month.

➔___________________________________.

5. She will open her new restaurant next Monday.

➔___________________________________.

6. We had to lớn postpone the meeting because the monster was ill.

➔___________________________________.

7. Hoa cleans the window every week.

➔___________________________________.

8. This bill includes service.

➔___________________________________.

9. Nobody told him that his parents came back.

➔___________________________________.

10. They used this fans all day.

➔___________________________________.

Exercise 3: Viết lại câu dưới đây sao mang lại nghĩa không thay đổi.

1.My mother make me study harder.

➔___________________________________.

2. She enjoys her father taking her khổng lồ school.

➔___________________________________.

3. I have my children clean the house.

➔___________________________________.

4. People say Bob is the most intelligent student in his class.

➔___________________________________.

5. People think that we built this bridge 2 years ago.

➔___________________________________.

6. I want my mother to buy a new phone.

➔___________________________________.

7. I heard My Tam sing many songs yesterday.

➔___________________________________.

Xem thêm: Cách Phân Biệt Sữa Hàng Container Và Hàng Air Khác Nhau Thế Nào ?!

Exercise 4: Chia các động tự sau

1. That novel __________ (write) by a famous artist.

2. The milk ____________ (deliver) every day.

3. Lan’s car __________ (repair) last month.

4. Phong _______________ (go/not) alone tonight by his family.

5. My mother let me _________ (use) her computer.

6. His oto needs __________ (repair).

7. The date of that meeting _________(change/not) yet.

8. Look at this old house! They ________ (knock) down.

9. That language ______ (speak) by his grandfather years ago.

10. All the troubles __________ (cause) by his girlfriend yesterday.

ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1. Made ➔ was made (that cake là nhà ngữ chỉ vật buộc phải không thể sinh sống dạng chủ động phải gửi thành bị động)

2. Are ➔ is (a novel là nhà ngữ số ít)

3. Cutting ➔ cut (cấu trúc tiêu cực “have + O + Ved/PII)

4. Built ➔ was built (this house là công ty ngữ chỉ vật đề nghị không thể ở dạng chủ động phải đưa thành bị động)

5. Gave ➔ was given (được tặng kèm bởi bạn thân của tôi – câu bị động)

Exercise 2:

1. They are taught vocabularies by Mr.Huynh.

2. Your homework should be done.

3. This house was built by phái nam in 1999.

4. The letter was posted by Wind last month.

5. Her new restaurant will be opened next Monday.

6. The meeting was had to lớn postpone because the quái thú was ill.

7. The window is cleaned by Hoa every week.

8. Service is included by this bill.

9. He wasn’t told that his parents came back.

10. This fans were used all day.

Exercise 3:

1.I am made lớn study harder by my mother.

2. She enjoys being taken to school by her father.

3. I have the house cleaned by my children.

4. It’s said that Bob is the most intelligent student in his class.

Or: Bob is said lớn be the most intelligent student in his class.

5. It’s thought that we built this bridge 2 years ago.

Or: We are thought to have built bridge 2 years ago.

6. I want to be bought a new phơn by my mother.

7. My Tam was heard to sing many songs yesterday.

Exercise 4:

1.That novel _____was written_____ (write) by a famous artist.

(cuốn tè thuyết đã có được viết – câu bị động)

2. The milk _____is delivered_______ (deliver) every day.

(dấu hiệu: every day nên chia thụ động ở thì hiện tại đơn)

3. Lan’s car ____was repaired______ (repair) last month.

(dấu hiệu: last month buộc phải chia câu thụ động ở thì vượt khứ)

4. Phong ______won’t be gone_________ (go/not) alone tonight by his family.

(dấu hiệu: tonight cần chia câu bị động ở thì sau này đơn)

5. My mother let me ____use_____ (use) her computer.

(let + sb + Vinf – câu công ty động)

6. His oto needs _____reparing/to be repaired_____ (repair).

(cấu trúc tiêu cực của need)

7. The date of that meeting ____hasn’t been changed_____(change/not) yet.

(dấu hiệu: yet yêu cầu chia câu thụ động ở thì lúc này hoàn thành)

8. Look at this old house! They ___are being knocking_____ (knock) down.

(dấu hiệu: Look… cần chia câu bị động ở thì lúc này tiếp diễn)

9. That language ___was spoken___ (speak) by his grandfather years ago.

Xem thêm: Thẻ Bị Khoá Có Chuyển Tiền Được Không, 0Đ Có Bị Khóa Không

(dấu hiệu: years ago nên chia câu thụ động ở thì thừa khứ)

(dấu hiệu: yesterday bắt buộc chia câu tiêu cực ở thì thừa khứ)

Thực hành các dạng bài bác tập về câu tiêu cực trong giờ anh rất quan trọng cho học sinh để có công dụng cao trong các bài kiểm tra.