Lý Thuyết

     

Bài này sẽ trình làng về câu bị động, bao gồm cách thực hiện câu bị động, kết cấu câu thụ động và đối chiếu với câu công ty động.

Bạn đang xem: Lý thuyết


 

*

CÂU BỊ ĐỘNG

(Passive voice)

I- PHÂN BIỆT CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG

1. Câu công ty động:

* giải pháp sử dụng:

Câu dữ thế chủ động là câu được thực hiện khi bản thân đơn vị được nhắc tới tự thực hiện hành động

Ví dụ:

 Mary did her homework yesterday. (Mary làm bài tập về nhà ngày hôm qua.)

Ta thấy đơn vị được nói tới trong câu này là “Mary” và bạn dạng thân đơn vị này có thể tự thực hiện việc “làm bài bác tập về nhà”. Vây bắt buộc ta sử dụng câu chủ động.

* Dạng thức thông thường của câu công ty động:

S + V + O

Trong đó: S(subject): công ty ngữ

V (verb): đụng từ

O (object): tân ngữ

CHÚ Ý:

- Động từ vào câu sẽ phân tách theo thì.

Ví dụ:

- My parents are preparing a lot of delicious cakes.

S V O

Ta thấy chủ thể “bố người mẹ tôi” hoàn toàn có thể tự tiến hành việc “chuẩn bị rất nhiều bánh ngon”. Động từ bỏ “prepare” phân tách theo thì lúc này tiếp diễn.

2. Câu bị động:

* bí quyết sử dụng:

- Câu thụ động được áp dụng khi bản thân đơn vị không tự thực hiện được hành động.

Ví dụ:

- My money was stolen yesterday. (Tiền của mình bị trộm mất ngày hôm qua.)

Ta thấy công ty là “tiền của tôi” chẳng thể tự “trộm” được nhưng mà bị một ai đó “trộm” cần câu này ta cần thực hiện câu bị động.

* Dạng thức của câu bị động.

be + VpII

Trong đó: be: đụng từ “to be”

VpII: Động tự phân trường đoản cú hai

CHÚ Ý:

Động tự “to be” sẽ phân chia theo thì và phân tách theo chủ ngữ.

Ví dụ:

- The meal has been cooked. (Bữa nạp năng lượng vừa bắt đầu được nấu.)

Ta thấy “bữa ăn” cần thiết tự thực hiện việc “nấu” bắt buộc ta cần sử dụng câu bị động. Động trường đoản cú “to be” phân tách thì hiện nay tại xong với công ty ngữ là ngôi sản phẩm 3 số ít nên tất cả dạng là “has been + cooked (động từ phân trường đoản cú hai).


II- CÂU BỊ ĐỘNG

1. Cấu trúc biến hóa từ câu chủ động sang câu bị động

chủ động: S + V + O

 

Bị động: S + be + VpII + (by + O)

CHÚ Ý:

- TÂN NGỮ (O) vào câu chủ động làm CHỦ NGỮ vào câu bị động.

- ĐỘNG TỪ (V) vào câu chủ động sẽ đưa thành “be + VpII”. Trong các số đó “be” chia theo thì và chia theo chủ ngữ.

- CHỦ NGỮ (S) trong câu dữ thế chủ động sẽ thay đổi thành tân ngữ và tất cả giới trường đoản cú “by” đằng trước (by + O).

Ví dụ:

- nhà động: They will sell their house next year.

S V O

-> Bị động: Their house will be sold by them next year.

S be + VpII by + O

2. Kết cấu câu tiêu cực với những thì trong giờ anh

Các thì

Chủ động

Bị động

1. Hiện tại đơn

S + V(s/es) + O

Ví dụ:

- Mary studies English every day.

S+ is/am/are + VpII + (by + O)

Ví dụ:

- English is studied by Mary everyday.

2. Bây giờ tiếp diễn

S + is/am/are + V-ing + O

Ví dụ:

- He is planting some trees now.

S + is/am/are + being + VpII+ (by + O)

Ví dụ:

- Some trees are being planted (by him) now.

3. Thừa khứ đơn

S + V-ed + O

Ví dụ:

- She wrote a letter yesterday.

S + was/were + VpII + (by + O)

Ví dụ:

- A letter was written (by her) yesterday.

4. Quá khứ tiếp diễn

S + was/were + V-ing + O

Ví dụ:

- They were buying a oto at 9 am yesterday.

S + was/were +being + VpII + (by + O)

Ví dụ:

- A oto was being bought at 9 am yesterday.

5. Bây giờ hoàn thành

S + have/ has + VpII + O

Ví dụ:

- My parents have given me a new bike on my birthday.

S + have/ has + been + VpII + (by + O)

Ví dụ:

- A new bike has been given to lớn me by my parents on my birthday.

6. Hiện nay tại ngừng tiếp diễn

S + have/ has + been + V-ing + O

 

Ví dụ:

- John has been repairing this car for 2 hours.

S + have/ has + been + being +VpII+(by + O)

Ví dụ:

- This car has been being repaired by John for 2 hours.

7. Thừa khứ hoàn thành

S + had + VpII + O

Ví dụ:

- He had finished his report before 10 p.m yesterday.

S + had + been + VpII + (by O)

Ví dụ:

- His report had been finished before 10 p.m yesterday.

8. Thừa khứ chấm dứt tiếp diễn

S + had + been + V-ing + O

 

Ví dụ:

- I had been typing the essay for 3 hours before you came yesterday.

S + had + been + being + VpII + (by + O)

Ví dụ:

- The essay had been being typed for 3 hours before you came yesterday.

9. Sau này đơn

S + will + V(nguyên thể) + O

Ví dụ:

- She will bởi a lot of things tomorrow.

S + will + be + VpII + (by O)

Ví dụ:

- A lot of things will be done tomorrow.

10. Tương lai tiếp diễn

S + will + be +V-ing + O

Ví dụ:

- She will be taking care of her children at this time tomorrow

S + will + be + being + VpII + (by O)

Ví dụ:

- Her children will be being taken care of at this time tomorrow.

11. Tương lai hoàn thành

S + will + have + VpII + O

Ví dụ:

- She will have finished her studying by the end of this year.

S + will + have + been + VpII + (by O)

Ví dụ:

- Her studying will have been finished by the kết thúc of this year.

12. Tương lai kết thúc tiếp diễn

S + will + have + been + V-ing + O

Ví dụ:

- I will have been teaching English for 5 years by next week.

S + will + have +been + being + VpII + (by O)

Ví dụ:

- English will have been being taught by me for 5 years by next week.


 III- BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG VỚI CÁC THÌ vào TIẾNG ANH

Bài 1: mang lại dạng đúng của đụng từ vào ngoặc:

1. The broken table (repair) yesterday.

2. A new sản phẩm điện thoại phone (buy) next month.

Xem thêm: Sơ Đồ Nguyên Lý Máy Hàn Cell Pin, Máy Hàn Bấm

3. Flowers (water) in the garden now.

4. English (learn) for 3 months by this weekend.

5. This movie (watch) yesterday.

6. This book (read) three times.

7. My motorbike (steal) yesterday.

8. My watch (break) last night.

Bài 2: Chuyển những câu sau thanh lịch câu bị động.

1. My sister cooks meals every day.

2. My mother cleaned the floor yesterday.

3. My friend has written ten emails for 2 hours.

4. My father is painting our house.

5. My sister was buying some food at 11 a.m yesterday.

6. My brother uses a pencil khổng lồ draw beautiful pictures.

7. They had finished their work before you came yesterday.

8. I will call you If there is any important information.

IV- ĐÁP ÁN

Bài 1:

1. The broken table (repair) yesterday.

- was repaired

2. A new di động phone (buy) next month.

- will be bought

3. Flowers (water) in the garden now.

- are being watered


4. English (learn) for 3 months by this weekend.

- will have been learnt

5. This movie (watch) yesterday.

- was watched

6. This book (read) three times.

- has been read

7. My motorbike (steal) yesterday.

- was stolen

8. My watch (break) last night.

- was broken

Bài 2:

1. My sister cooks meals every day.

- Meals are cooked by my sister every day.

2. My mother cleaned the floor yesterday.

- The floor was cleaned by my mother yesterday.

3. My friend has written ten emails for 2 hours.

- Ten emails have been written for two hours by my friend.

4. My father is painting our house.

- Our house is being painted by my father.

5. My sister was buying some food at 11 a.m yesterday.

- Some food was being bought by my sister at 11 a.m yesterday.

6. My brother uses a pencil to lớn draw beautiful pictures.

- A pencil is used lớn draw beautiful pictures by my brother.

7. They had finished their work before you came yesterday.

- Their work had been finished before you came yesterday.

8. I will gọi you If there is any important information.

Xem thêm: Cài Đặt Thời Gian Sleep Cho Win 10, 7, Cách Bật Hoặc Tắt Chế Độ Sleep Trong Windows 10


- You will be called if there is any important information.

Tải về