Cho Đoạn Mạch Rlc Mắc Nối Tiếp

     

Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp luân phiên chiều gồm tần số (f) thay đổi được. Lúc tần số góc (omega = omega _0) thì cường độ mẫu điện hiệu dụng qua đoạn mạch có mức giá trị cực to là (I_max). Lúc tần số góc của cái điện của loại điện là (omega = omega _1) hoặc (omega = omega _2) thì mẫu điện hiệu dụng vào mạch có mức giá trị đều nhau (I_1 = I_2 = dfracI_maxn). Biểu thức của năng lượng điện trở R nhờ vào vào (L,omega _1,omega _2,n) là

Bạn đang xem: mang lại đoạn mạch rlc mắc nối tiếpĐáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ thực hiện biểu thức bài toán (omega ) biến thiên

+ thực hiện định lao lý Ôm mang lại toàn mạch: (I = dfracUZ)

Phương pháp giải bài tập luân chuyển chiều rlc - tất cả tần số góc (hay tần số, chu kì) đổi khác --- Xem đưa ra tiết

Xem lời giải

Lời giải của GV tretrucvietsun.com

+ Tần số góc lúc cường độ mẫu điện vào mạch có mức giá trị cực lớn (omega _0 = dfrac1sqrt LC )

+ Hai cực hiếm của tần số góc cho cùng giá chỉ trị mẫu điện hiệu dụng vào mạch (I_1 = I_2 = dfracI_maxn) lúc ấy ta bao gồm (omega _1.omega _2 = dfrac1LC Rightarrow omega _2L = dfrac1omega _1C)

( Rightarrow Z_L_2 = Z_C_1)

Ta có:

(eginarraylI_1 = dfracI_maxn\ Leftrightarrow dfracUZ_1 = dfracUZn Rightarrow nZ = Z_1\ Leftrightarrow n^2left( R^2 ight) = R^2 + left( Z_L_1 - Z_C_1 ight)^2\ Leftrightarrow n^2R^2 = R^2 + L^2left( omega _1 - omega _2 ight)^2\ Rightarrow R = dfracLleftsqrt n^2 - 1 endarray)

Đáp án nên chọn là: a

...

Bài tập bao gồm liên quan

Bài tập mạch chuyển phiên chiều RLC - gồm ω (hay f, T) biến hóa Luyện tức thìBạn đang xem: Cho đoạn mạch rlc mắc nối tiếp

*

*

*Xem thêm: Ước Là Gì ? Cách Tìm Ước Chung Của 2 Số Tự Nhiên Cách Tìm Ước Chung Lớn Nhất Của 2 Số

*

*Xem thêm: Cách Nhận Biết Benzen Toluen Stiren, Người Ta Dùng Thuốc Thử Nào Sau Đây?

Câu hỏi liên quan

Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có quý hiếm các thành phần cố định. Đặt vào hai đầu đoạn này một năng lượng điện áp xoay chiều bao gồm tần số vậy đổi. Khi tần số góc của cái điện bằng (omega _0) thì cảm kháng và dung kháng có mức giá trị (Z_L = m 100Omega ) với (Z_C = 25Omega ). Để trong mạch xẩy ra cộng hưởng, ta phải thay đổi tần số góc của chiếc điện mang lại giá trị (omega ) bằng:

Mạch điện R,L,C nối tiếp, điện áp nhị đầu mạch (u m = m 220sqrt 2 cosomega tleft( V ight)) với (omega ) bao gồm thể đổi khác được. Tính năng lượng điện áp hiệu dụng 2 đầu R lúc biểu thức chiếc điện có dạng (i m = I_0cosomega t):

Mạch năng lượng điện R1L1C1 bao gồm tần số cộng hưởng (omega _1) và mạch R2L2C2 bao gồm tần số cộng hưởng (omega _2) , biết (omega _1 = omega _2) . Mắc tiếp liền hai mạch đó với nhau thì tần số cùng hưởng của mạch vẫn là (omega ). (omega ) tương tác với (omega _1) với (omega _2)theo công thức nào? Chọn đáp án đúng:

Cho mạch điện bao gồm R, L, C mắc nối tiếp. Mang đến (L = dfrac1pi H, m C = 50mu F) với (R m = 50Omega ) . Đặt vào nhị đầu mạch điện một năng lượng điện ápxoay chiều (u = 220cos(2pi ft)left( V ight)), trong số ấy tần số f biến hóa được. Khi (f m = m f_o) thì hiệu suất trong mạch đạt giá chỉ trị cực lớn Pmax. Lúc đó:

Đặt năng lượng điện áp (u m = m Usqrt 2 cosleft( 2pi ft ight)) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L cùng tụ điện C mắc nối tiếp. Biết U,R,L,C ko đổi, f biến hóa được. Lúc tần số là 50(Hz) thì dung chống gấp 1,44 lần cảm kháng. Để công suất tiêu thụ bên trên mạch cực to thì phải điều chỉnh tần số mang đến giá trị bao nhiêu?

Đặt năng lượng điện (u m = m Usqrt 2 cosleft( 2pi ft ight))(U ko đổi, tần số f chuyển đổi được) vào nhị đầu đoạn mạch mắc nối liền gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi tần số là f1 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch có giá trị thứu tự là (6Omega ) với (8Omega ) . Khi tần số là f2 thì hệ số công suất của đoạn mạch bởi $1$. Hệ thức liên hệ giữa f1 và f2 là:

Đặt năng lượng điện áp luân chuyển chiều (u m = m U_0cosomega t) bao gồm U0 ko đổi và ω thay đổi được vào nhị đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biến hóa (omega ) thì cường độ chiếc điện hiệu dụng trong mạch khi (omega = omega _1) bằng cường độ mẫu điện hiệu dụng vào mạch khi (omega = omega _2) . Hệ thức đúng là:

Đoạn mạch xoay chiều RLC, cuộn dây thuần cảm, biết (L m = m CR^2) . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp chuyển phiên chiều ổn định, cùng với tần số góc (omega ) vậy đổi, trong mạch gồm cùng hệ số hiệu suất với nhì tần số là (omega _1 = 50pi (rad/s)) và (omega _2 = 200pi (rad/s)) . Hệ số năng suất của mạch là:

Đoạn mạch luân phiên chiều RLC thông liền , cuộn dây thuần cảm cùng với (CR^2