CHUYÊN ĐỀ LŨY THỪA TOÁN 6

     
2A = 2.( 2 + 22 + 23 + … + 22017)2A = 22 + 23 + 24 + … + 220182A – A = (22 + 23 + 24 + … + 22018) – (2 + 22 + 23 + … + 22017)A = 22018 – 2

b) B = 1 + 32 + 34 + … + 32018

32.B = 32.( 1 + 32 + 34 + … + 32018)9B = 32 + 34 + 36 + … + 320209B – B = (32 + 34 + 36 + … + 32020) – (1 + 32 + 34 + … + 32018)8B = 32020 – 1B = (32020 – 1) : 8.

Bạn đang xem: Chuyên đề lũy thừa toán 6

c) C = – 5 + 52 – 53 + 54 – … – 52017 + 52018

5C = 5.( – 5 + 52 – 53 + 54 – … – 52017 + 52018)5C = -52 + 53 – 54 + 55 – … – 52018 + 520195C + C = (-52 + 53 – 54 + 55 – … – 52018 + 52019) + (- 5 + 52 – 53 + 54 – … – 52017 + 52018)6C = 52019 – 5C = (52019 – 5) : 6

Bài 3: So sánh:

a) 536 với 1124

b) 32n với 23n (n ∈ N*)

c) 523 cùng 6.522

d) 213 với 216

e) 2115 và 275.498

f) 7245 – 7244 với 7244 – 7243

Giải:

a) 536 = 512 (53)12 = 12512; 1124 = 112.12 = (112)12 = 12112

Mà 12512 > 12112 => 536 > 12112

b) Tương tự

c) Ta có: 523 = 5.522 22

d) Tương tự.

e) 2115 = (7.3)15 = 715.315

275.498 = (33)5.(72)8 = 315.716 = 7.315.715 > 315.715 = 2115

=> 275.498 > 2115.

f) 7245 – 7244 = 7244.(72 – 1) = 7244.71

7244 – 7243 = 7243.(72 – 1) = 7243.71

Mà 7243.71 44.71 cần suy ra: 7244 – 7243 45 – 7244

Bài 4: kiếm tìm số thoải mái và tự nhiên x, biết rằng:

a) 1 + 3 + 5 + … + x = 1600 (x là số thoải mái và tự nhiên lẻ).

Tự giải.

b) 2x + 2x + 3 = 144

Giải:

Ta có: 2x + 2x + 3 = 144

=> 2x + 2x.23 = 144

=> 2x.(1 + 8) = 144

=> 2x.9 = 144

=> 2x = 144 : 9 = 16 = 24

=> x = 4.

Xem thêm: Cách Sắp Xếp Tên Theo Abc Trong Tiếng Việt, Xếp Thứ Tự, Cách Sắp Xếp Tên Theo Abc Trong Tiếng Việt

c) (x – 5)2016 = (x – 5)2018

=> (x – 5)2018 – (x – 5)2016 = 0

=> (x – 5)2016.<(x – 5)2 – 1> = 0

=> x – 5 = 0 hoặc x – 5 = 1 hoặc x – 5 = -1

=> x = 5 hoặc x = 6 hoặc x = 4 (Thỏa mãn x ∈ N).

Đ/s: x ∈ 4; 5; 6.

d) (2x + 1)3 = 9.81

Tự trình bày.

Xem thêm: Trọn Bộ Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Lớp 4, Thì Hiện Tại Đơn Trong Tiếng Anh Đầy Đủ, Chi Tiết

Bài 5: kiếm tìm tập hợp những số tự nhiên và thoải mái x, biết rằng lũy quá 52x – 1 thỏa mãn điều kiện:

100 2x – 1 6.

Giải:

Ta có: 100 2x – 1 6

=> 52 2x-1 6

=> 2 2 + 1 3

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN TOÁN LỚP 6

Tuyển tập 18 siêng đề tu dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6Tuyển tập 150 đề luyện thi HSG Toán lớp 6 tất cả đáp án đưa ra tiết

Mọi thông tin về đặt mua tài liệu và học tập trực tuyến vui lòng tương tác trực tiếp tới Thầy đam mê theo: