CÔNG THỨC TÍNH SAI SỐ VẬT LÝ 12

     

Năm 2017, đề thi đồ vật Lí bằng lòng của BGD&ĐT gồm ra khá nhiều câu liên quan tới không nên số phép đo của đại lượng thiết bị lí. Cụ thể là sai số phép đo nhỏ lắc đơn.Với mong muốn những em hoàn toàn có thể làm tốt được dạng này, tôi xin rước bài gia tốc trọng trượng có tác dụng ví dụ minh họa.

Bạn đang xem: Công thức tính sai số vật lý 12

CƠ SỞ LÍ THUYẾT

Bước 1: Rút đại lượng đồ dùng lí bắt buộc đo tự biểu thức tổng quát.$T = 2pi sqrt fracell g o g = frac4pi ^2ell T^2$Bước 2: Lấy quý giá trung bình biểu thức đó.$overline g = frac4pi ^2overline ell left( overline T ight)^2$Bước 3: Thay các giá trị trung bình của đề bài đã bỏ vô biểu thức vừa phải đó.Bước 4: rước loga nepe nhị vế biểu thức đại lượng nên đo$ln left( g ight) = ln left( frac4pi ^2ell T^2 ight), = ln left( 4pi ^2 ight) + ln left( ell ight) + ln left( frac1T^2 ight)$Bước 5: lấy vi phân hai về biểu thức loga nepe$fracdgg = 0 + fracdell ell – 2fracdTT$Bước 6: nắm dấu vi phân bởi sai số ∆ cùng lấy độ phệ đối số trước nó$fracDelta goverline g = fracDelta ell overline ell + left| – 2 ight|fracDelta Toverline T o fracDelta goverline g = fracDelta ell overline ell + 2fracDelta Toverline T $

*
Sai số phép đo các đại lượng thiết bị lí vào đề thi 2017

VÍ DỤ MINH HỌACâu 1 Trích câu chữ trong đề thi thỏa thuận của BGD&ĐT năm 2017: thực hiện thí nghiệm đo tốc độ trọng trường bằng con rung lắc đơn, một học viên đo được chiều dài nhỏ lắc solo là 99 ± 1 (cm), chu kì dao động nhỏ của nó là 2,00 ± 0,02 (s). Mang π2 = 9,87 và bỏ qua sai số của số π. Sai số phép đo đại lượng đồ dùng lí vận tốc trọng trường do học sinh đo được tại vị trí làm thí nghiệm làA. 9,8 ± 0,2 (m/s$^2$).B. 9,7 ± 0,2 (m/s$^2$).C. 9,7 ± 0,3 (m/s$^2$).D. 9,8 ± 0,3 (m/s$^2$).Giải$eginarraylT = 2pi sqrt fracell g o g = frac4pi ^2ell T^2 o overline g = frac4pi ^2overline ell left( overline T ight)^2 = left( frac2pi 2,00 ight)^2.0,99 = 9,8left( fracms^2 ight)\fracDelta goverline g = fracDelta ell overline ell + 2fracDelta Toverline T = frac199 + 2.frac0,022,00 = 0,03 o Delta g = 9,87.0,03 = 0,2961endarray$Gia tốc trọng ngôi trường do học viên đo được tại nơi làm xem sét là g = 9,8 ± 0,3 (m/s$^2$)Chọn D.Câu 2 Trích ngôn từ trong đề thi thừa nhận của BGD&ĐT năm 2017: tiến hành thí nghiệm đo vận tốc trọng trường bằng con lắc đơn, một học viên đo được chỉều dài con lắc là 119 ± 1 (cm), chu ki dao động bé dại của nó ỉà 2,20 ± 0,01 (s), đem π2 = 9,87 và làm lơ sai số của số π. Gia tốc trọng ngôi trường do học sinh đo được tạí khu vực làm nghiên cứu làA. G = 9,7 ± 0,1 (m/s$^2$).B. G = 9,8 ± 0,1 (m/s$^2$).C. G = 9,7 ± 0,2 (m/s$^2$).D. G = 9,8 ± 0,2 (m/s$^2$).Giải$eginarraylT = 2pi sqrt fracell g o g = frac4pi ^2ell T^2 o overline g = frac4pi ^2overline ell left( overline T ight)^2 = frac4.9.87.1,192,20^2 = 9,7left( fracms^2 ight)\fracDelta goverline g = fracDelta ell overline ell + 2fracDelta Toverline T = frac1119 + 2.frac0,012,20 = 0,0175 = 0,2left( fracms^2 ight)endarray$Do kia g = 9,7 ± 0,2 (m/s$^2$)Chọn C.Câu 3 Trích câu chữ trong đề thi chấp nhận của BGD&ĐT năm 2017: tiến hành thí nghiệm đo tốc độ trọng trường bằng con lắc đơn, một học viên đo được chiều dài con lắc là 99 ± 1 (cm), chu kì dao động bé dại của nó là 2,00 ± 0,01 s.

Xem thêm: Tổng Hợp Công Thức Toán Lớp 9, Tổng Hợp Kiến Thức Và Dạng Bài Tập Toán 9Xem thêm: Số Lượng Liên Kết Pi Và Xích Ma Và Liên Kết Pi Là Gì, Liên Kết Xích Ma Và Liên Kết Pi Là Gì

đem π2 = 9,87 và bỏ qua sai số của số π. Tốc độ trọng ngôi trường do học viên đo được tại địa điểm làm thử nghiệm làA. G = 9,7 ± 0,1 m/s$^2$.B. G = 9,8 ± 0,1 m/s$^2$.C. G = 9,8 ± 0,2 m/s$^2$.D. G = 9,7 ± 0,2 m/s$^2$.Giải$eginarraylT = 2pi sqrt fracell g o g = frac4pi ^2ell T^2 o overline g = frac4pi ^2overline ell left( overline T ight)^2 = 9,8left( fracms^2 ight)\fracDelta goverline g = fracDelta ell overline ell + 2fracDelta Toverline T o Delta g = 0,2left( fracms^2 ight)endarray$Chọn CCâu 4 Trích văn bản trong đề thi chấp nhận của BGD&ĐT năm 2017: triển khai thí nghiệm đo vận tốc trọng trường bằng con rung lắc đơn, một học viên đo được chiều dài nhỏ lắc đối kháng là 119 ± 1 (cm), chu kì dao động nhỏ của nó là 2,20 ± 0,02 (s). Rước π2 = 9,87 và bỏ lỡ sai số của số π. Không đúng số phép đo đại lượng đồ lí vận tốc trọng trường do học sinh đo được tại nơi làm thử nghiệm làA. G = 9,8 ± 0,2(m/s$^2$).B. G = 9,8 ± 0,3(m/s$^2$).C. G = 9,7 ±0,3 (m/s$^2$).D. G = 9,7 ±0,2 (m/s$^2$).Giải$left{ eginarrayloverline g = left( frac2pi overline T ight).overline ell = left( frac2pi 2,20 ight)^2.1,19 = 9,71\Delta g = left( fracDelta ell overline ell + 2.fracDelta Toverline T ight).overline g = left( frac1119 + 2.frac0,022,2 ight).9,71 = 0,26endarray ight. o g = 9,7 pm 0,3left( fracms^2 ight)$Chọn C.