Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 8

     

Giải bài xích tập trang 58 Sách bài bác 16 phương trình hóa học giáo khoa (SGK) hóa học 8. Câu 1: Phương trình hóa học màn biểu diễn gì, có công thức hóa học của rất nhiều chất nào...

Bạn đang xem: Sách bài tập hóa học lớp 8


Bài 1 trang 57 sgk chất hóa học 8

a) Phương trình hóa học màn trình diễn gì, gồm công thức hóa học của các chất nào?

 b) Sơ đồ của bội nghịch ứng không giống với phương trình hóa học của phản bội ứng sinh sống điểm nào?

 c) Nêu ý nghĩa sâu sắc của phương trình hóa học?

Hướng dẫn giải:

a) Phương trình hoa học tập là phương trình trình diễn ngắn gọn gàng phản ứng hóa học, tất cả công thức chất hóa học của chất tham gia phản ứng và sản phẩm.

b) Sơ vật phản ứng không giống với phương trình chất hóa học là chưa xuất hiện hệ số ưa thích hợp, có nghĩa là chưa cân bằng số nguyên tử. Tuy nhiên cũng đều có một số sơ đồ dùng phản ứng cũng đó là phương trình hóa học

Ví dụ: Mg + Cl2 => MgCl2

c) Ý nghĩa: phương trình hóa học cho biết thêm tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng tương tự tưng cặp chất trong bội nghịch ứng.

Bài 2 trang 57 sgk chất hóa học 8

Cho sơ đồ của các phản ứng sau:

a) mãng cầu + O2 => Na2O.

b) P2O5 + H2O => H3PO4.

Lập phương trình hóa học và cho biết thêm tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất phản bội ứng.

Hướng dẫn giải:

a) Phương trình hóa học: 4Na + O2 => 2Na2O.

Tỉ lệ: Số nguyên tử Na: số phân tử O2: số phân tử Na2O = 4 : 1 : 2.

Xem thêm: Gõ Bút Bài Day By Day By Day

b) Phương trình hóa học: P2O5 + 3H2O => 2H3PO4.

 Tỉ lệ: Số phân tử P2O5 : số phân tử H2O : số phân tử H3PO4 = 1 : 3 : 2.

Bài 3 trang 58 sgk chất hóa học 8

Yêu cầu như bài bác 2, theo sơ đồ của các phản ứng sau:

a) HgO -> Hg + O2

b) Fe(OH)3 - > Fe2O3 + H2O

Hướng dẫn giải:

a) Phương trình hóa học: 2HgO ->2 Hg + O2

Tỉ lệ: Số phân tử HgO : số nguyên tử Hg : số phân tử O2 = 2 : 2 : 1

b) Phương trình hóa học: 2Fe(OH)3 - > Fe2O3 + 3H2O

Tỉ lệ: Số phân tử Fe(OH)3 : số phân tử Fe2O3 : số phân tử H2O = 2 : 1 : 3

Bài 4 trang 58 sgk chất hóa học 8

Cho sơ vật phản ứng sau: (Na_2CO_3 + CaCl_2 o CaCO_3 + NaCl)

a) Hãy viết thành phương trình hóa học

b) cho thấy tỉ lệ số phân tử của 4 cặp hóa học trong làm phản ứng (tùy chọn)

Giải

a) Phương trình hóa học:(Na_2CO_3 + CaCl_2 o CaCO_3 +2 NaCl)

b) Ta có: (1) phân tử natri cacbonat và (1) phân tử can xi clorua tạo thành (1) phân tử canxi cacbonat với (2) phân tử natri clorua.

Tỉ lệ: Natri cacbonat : can xi clorua là (1 : 1)

can xi cacbonat : natri clorua là (1 : 2)

canxi clorua : natri clorua là (1 : 2)

Natri cacbonat : can xi cacbonat là (1 : 1)

 

Bài 5 trang 58 sgk hóa học 8

Biết rằng kim loại magie Mg tính năng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra khí hidro H2 và hóa học magie sunfat MgSO4

a) Lập phương trình hóa học của phản nghịch ứng.

b) cho thấy tỉ lệ số nguyên tử magie theo lần lượt với số phân tử của tía chất khác trong bội nghịch ứng.

Giải

a) Phương trình chất hóa học phản ứng:

(Mg + H_2SO_4 o H_2 + MgSO_4)

b) Nguyên tử magie : phân tử axit sulfuric = 1 : 1

Nguyên tử magie : phân tử hidro = 1 : 1

Nguyên tử magie : phân tử magie sunfat = 1 : 1

 

Bài 6 trang 58 sgk chất hóa học 8

 Biết rằng photpho đỏ P tính năng với khí oxi tạo nên hợp hóa học P2O5

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.

Xem thêm: Lỗi Ec Trên Điều Hòa Kêu Tít Tít Liên Tục Là Gì? Cách Khắc Phục Cực Nhanh

b) cho thấy tỉ lệ số nguyên tử p. Lần lượt với số phân tử của hai hóa học khác trong phản bội ứng.

Hướng dẫn giải :

a) Phương trình chất hóa học của phản ứng :

4P + 5O2 -> 2 P2O5

b) Tỉ lệ

Số phân tử P : số phân tử O2 : số phân tử P2O5 = 4 : 5 : 2

Bài 7 trang 58 sgk chất hóa học 8

Hãy chọn hệ số và bí quyết hóa học thích hợp dặt vào những chỗ có dấu hỏi trong những phương trình chất hóa học sau ?