Hỗn Hợp E Gồm Một Ancol Đơn Chức X

     

X là este no, 2 chức; Y là este tạo vì chưng glixerol cùng một axit cacboxylic đối chọi chức, ko no đựng một links C=C (X, Y đông đảo mạch hở với không chứa nhóm chức khác). Đốt cháy hoàn toàn 17,02 gam hỗn hợp E đựng X, Y chiếm được 18,144 lít CO2 (đktc). Mặt khác, đun nóng 0,12 mol E nên dùng 570 ml hỗn hợp NaOH 0,5M; cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng thu được hỗn hợp chứa 3 muối bột có trọng lượng m gam và các thành phần hỗn hợp 2 ancol bao gồm cùng số nguyên tử cacbon. Quý giá m là
Bạn đang xem: Hỗn hợp e gồm một ancol đơn chức x

Hỗn thích hợp X tất cả một axit cacboxylic ko no đối kháng chức mạch hở có một nối song C=C với một axit cacboxylic no nhì chức mạch hở. Đốt 29,6 gam các thành phần hỗn hợp X đề nghị 19,264 lít Oxi (đktc). Khía cạnh khác, 29,6 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư (số mol NaOH dư bằng 0,5 lần số mol của axit nhì chức) thu được dung dịch chứa 43,8 gam hóa học tan. Tính phần trăm trọng lượng của axit nhì chức trong hỗn hợp?


Cho 11 gam tất cả hổn hợp X gồm hai este đối chọi chức, mạch hở A với B tác dụng hết với 200 gam dung dịch KOH 5,6% đun nóng, bay ra hỗn hợp ancol Y đồng đẳng kết tiếp, cô cạn dung dịch thì nhận được m gam hóa học rắn khan. Mang lại Y đi qua bình na dư thì trọng lượng bình tăng 5,35 gam và có 1,68 lít khí thoát ra (ở đktc). 16,5 gam X làm mất màu tối đa a gam brom. Giá trị (m + a) là


X là lếu láo hợp có ancol Y; axit cacboxylic Z (Y, Z đều solo chức no, mạch hở) với este M tạo do Y, Z. Phân chia một lượng X có tác dụng hai phần bằng nhau:

+ Đốt cháy không còn phần 1, thu được 55,275 gam CO2 cùng 25,425 gam H2O.

+ Xà phòng hóa phần 2 bằng một lượng NaOH toàn vẹn rồi cô cạn dung dịch, thu được ancol Y với muối khan M. Đốt cháy trọn vẹn M, thu được 15,9 gam Na2CO3 với 46,5 gam hỗn hợp CO2, H2O. Lão hóa lượng ancol Y thu được ở trên bởi lượng dư CuO, đun cho nóng thu được anđehit T. Mang đến T công dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3 được 153,9 gam bạc. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm trọng lượng este M vào X gần nhất với mức giá trị
Xem thêm: Lập Dàn Ý Miêu Tả Cảnh Đẹp Ở Địa Phương Em Bài 1,2 Sgk Trang 81

Hỗn vừa lòng A gồm hai hợp chất hữu cơ X với Y mạch hở, hơn yếu nhau một nguyên tử cacbon; nhân tố chỉ gồm C, H và O (MX > MY). Đốt cháy hoàn toàn 0,34 mol A, thành phầm cháy hấp thụ hết vào dung dịch tất cả 0,3 mol Ba(OH)2 và 0,1 mol KOH, sau làm phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa. Mặt khác, khi mang đến 0,34 mol A vào dung dịch đựng 0,35 mol KOH đến phản ứng trả toàn, nhận được dung dịch không hề bazơ. Tỉ khối của X so với Y nhận quý giá nào dưới đây


Cho X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và MX Y; Z là ancol tất cả cùng số nguyên tử cacbon cùng với X (MZ 2 (đktc), thu được khí CO2 cùng 46,8 gam nước. Khía cạnh khác, 64,6 gam E tính năng tối đa với dung dịch chứa 0,2 mol Br2. Trọng lượng muối chiếm được khi đến cùng lượng E trên công dụng với KOH dư là
Xem thêm: Giáo Án Thực Hành Phép Tu Từ Ẩn Dụ Và Hoán Dụ Và Hoán Dụ, Just A Moment

*