Hỗn Hợp X Gồm Al Và Fe2O3

     

Câu hỏi :

Cho 15,6 gam tất cả hổn hợp X có Al với Fe2O3 tan hết trong dung dịch HNO3 loãng dư, chiếm được 4,48 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Phần trăm khối lượng của Fe2O3 trong X là


*