Hỗn Hợp X Gồm Axit Fomic

     

Hỗn hòa hợp X tất cả axit axetic, axit fomic, axit oxalic. Khi đến m gam X tính năng với NaHCO3 dư thì nhận được 15,68 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy trọn vẹn m gam X yêu cầu 8,96 lít khí O2 (đktc) chiếm được 35,2 gam CO2 và y mol H2O. Quý hiếm của y là
Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm axit fomic

X tính năng với NaHCO3 => nCOOH = nCO2 = 0,7 mol

Đốt cháy X: nO2 = 0,4 mol và nCO2 = 0,8 mol

Bảo toàn O: 0,7.2 + 0,4.2 = 0,8.2 + y => y = 0,6


*
*
*
*
*
*
*
*

Đốt cháy a mol axit X đối kháng chức được x mol CO2 với y mol H2O. Hiểu được x – y = a. Công thức tổng quát của X là


Cho những chất : (1) ankan; (2) ancol no, solo chức, mạch hở; (3) xicloankan; (4) ete no, đơn, hở; (5) anken; (6) ancol ko no (1 links C=C), hở; (7) ankin; (8) anđehit no, đơn, hở; (9) axit no, đơn, hở; (10) axit không no (1 liên kết C=C), hở. Dãy gồm các chất nhưng mà khi đốt cháy cho số mol của CO2 và H2O đều nhau là :


Trong phân tử axit cacboxylic X bao gồm số nguyên tử cacbon thông qua số nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X nhận được số mol CO2 thông qua số mol H2O. Tên gọi của X là


Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic 1-1 chức, yêu cầu vừa đủ V lít O2 (đktc), chiếm được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Quý giá V là


Đốt cháy hết m gam một axit no, đơn chức, mạch hở được (m + 2,8) gam CO2 và (m – 2,4) gam H2O. Phương pháp phân tử của axit là


Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hóa học A, chiếm được 2,24 lít CO2(ở đktc) và 1,8 gam nước. Tỷ khối khá của A đối với metan là 3,75. Công thức cấu tạo của A biết A chức năng được cùng với NaHCO3 chế tạo ra khí là


Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol các thành phần hỗn hợp X tất cả hai axit hữu cơ là đồng đẳng tiếp đến ta chiếm được 6,6 gam CO2. Khi cho 0,1 các thành phần hỗn hợp X chức năng với lượng dư AgNO3/NH3 thì cân nặng kết tủa thu được là


Hỗn đúng theo X có axit Y solo chức với axit Z hai chức (Y, Z gồm cùng số nguyên tử cacbon). Phân chia X thành hai phần bằng nhau. Cho chỗ một chức năng hết với Na, có mặt 4,48 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần hai, hiện ra 26,4 gam CO2. Công thức kết cấu thu gọn gàng và phần trăm về khối lượng của Z trong tất cả hổn hợp X lần lượt là


Trung hoà 3,88 gam hỗn hợp X có hai axit cacboxylic no, 1-1 chức, mạch hở bởi dung dịch NaOH, cô cạn toàn thể dung dịch sau phản nghịch ứng chiếm được 5,2 gam muối bột khan. Nếu như đốt cháy hoàn toàn 3,88 gam X thì thể tích oxi (đktc) cần dùng là


Cho tất cả hổn hợp X bao gồm 2 axit no : G1 1-1 chức và G2 hai chức. Nếu như đốt cháy không còn 0,3 mol X được 11,2lít CO2 đktc. Để trung hoà vừa hết 0,3 mol X yêu cầu vừa hết 500 ml dung dịch NaOH 1M . G1 và G2 theo thứ tự là


Cho X cùng Y là nhì axit cacboxylic mạch hở, bao gồm cùng số nguyên tử cacbon, trong các số ấy X solo chức, Y hai chức. Phân chia hỗn hợp gồm X cùng Y thành nhì phần bằng nhau. Phần một chức năng hết cùng với Na, chiếm được 4,48 lít khíH2(đktc). Đốt cháy trọn vẹn phần hai, nhận được 13,44 lít khí CO2(đktc). Phần trăm trọng lượng của Y trong tất cả hổn hợp là


Hỗn hợp M có ancol no, đối kháng chức X cùng axit cacboxylic solo chức Y, phần nhiều mạch hở và có cùng số nguyên tử C, tổng cộng mol của hai chất là 0,5 mol (số mol của Y to hơn số mol của X). Trường hợp đốt cháy hoàn toàn M thì thu được 33,6 lít CO2 (đktc) và 25,2 gam H2O. Còn mặt khác nếu làm cho nóng M cùng với H2SO4 đặc để tiến hành phản ứng este hóa (H = 80%) thì số gam este chiếm được là
Xem thêm: Người Ơi Lòng Anh Yêu Em Nhiều Hơn " (Kiếm Được 2 Bài), Trái Tim Anh Thuộc Về Em

Hỗn hòa hợp X bao gồm axit panmitic, axit stearic với axit linoleic. Để th-nc m gam X đề nghị 40 ml dung dịch NaOH 1M. Khía cạnh khác, nếu như đốt cháy hoàn toàn m gam X thì chiếm được 15,232 lít khí CO2 (đktc) với 11,7 gam H2O. Số mol của axit linoleic vào m gam tất cả hổn hợp X là


Hỗn đúng theo X gồm axit axetic, axit fomic, axit oxalic. Khi đến m gam X công dụng với NaHCO3 dư thì chiếm được 15,68 lít khí CO2 (đktc). Phương diện khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X buộc phải 8,96 lít khí O2 (đktc) nhận được 35,2 gam CO2 và y mol H2O. Quý giá của y là


Hóa hơi 8,64 gam lếu láo hợp bao gồm 1 axit no, 1-1 chức, mạch hở X và một axit no, đa chức Y (có mạch C hở, ko phân nhánh) thu được tiện tích hơi bởi thể tích của 2,8 gam N2 (đo cùng ở đk nhiệt độ, áp suất). Đốt cháy trọn vẹn 8,64 gam các thành phần hỗn hợp 2 axit trên chiếm được 11,44 gam CO2. Phần trăm trọng lượng của X trong láo lếu hợp ban đầu là


Hỗn vừa lòng khí với hơi X tất cả C2H4, CH3CHO, CH3COOH. Trộn X với V lít H2 (đktc), rồi mang đến qua Ni, đốt nóng thu được tất cả hổn hợp Y (gồm khí với hơi). Đốt cháy trọn vẹn Y nhận được 0,15 mol CO2 với 0,2 mol H2O. Quý hiếm của V là :


Một tất cả hổn hợp X gồm axetilen, anđehit fomic, axit fomic với H2. Mang a mol hỗn hợp X cho qua Ni, đốt nóng thu được tất cả hổn hợp Y gồm các chất hữu cơ cùng H2. Đốt cháy trọn vẹn hỗn thích hợp Y rồi dung nạp hết sản phẩm cháy bằng nước vôi trong dư, sau khi các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 15 gam kết tủa và trọng lượng dung dịch nước vôi bớt 3,9 gam. Quý hiếm của a là


Hỗn đúng theo X tất cả anđehit axetic, axit butiric, etilen glicol cùng axit axetic trong số đó axit axetic chiếm phần 27,13% cân nặng hỗn hợp. Đốt 15,48 gam tất cả hổn hợp X nhận được V lít CO2 (đktc) cùng 11,88 gam H2O. Hấp thụ V lít CO2 (đktc) vào 400 ml dd NaOH x mol/l thu được hỗn hợp Y chứa 54,28 gam hóa học tan. Quý giá của x là:


Cho 0,1 mol axit axetic vào cốc đựng 30 ml hỗn hợp MOH 20% (D = 1,2g/ml ; M là kim loại kiềm ). Cô cạn hỗn hợp sau làm phản ứng chiếm được m gam chất rắn khan. Đốt cháy trọn vẹn chất rắn chiếm được 9,54g M2CO3 và hỗn hợp khí , dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch nước vôi trong dư thì khối lượng dung dịch tăng tốt giảm bao nhiêu gam ?


Nung m gam hỗn hợp X có 3 muối hạt natri của 3 axit hữu cơ no, đối chọi chức cùng với NaOH dư, thu được hóa học rắn D và tất cả hổn hợp Y tất cả 3 ankan. Tỉ khối của Y so với H2 là 11,5. Cho D tính năng với H2SO4 dư chiếm được 17,92 lít CO2 (đktc).Giá trị của m là


Hỗn hợp X cất 3 axit đều 1-1 chức, mạch hở bao gồm 1 axit no cùng 2 axit ko no đều có một kiên kết đôi (C=C). Mang đến m gam X tác dụng vừa đầy đủ với 150 ml dung dịch NaOH 2M , chiếm được 25,56 gam các thành phần hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào hỗn hợp NaOH dư thấy trọng lượng dung dịch tăng thêm 40,08 gam. Tổng khối lượng của 2 axit không no vào m gam X là :


Hỗn hợp X bao gồm một axit no, mạch thẳng, 2 lần axit (Y) và 1 axit ko no tất cả một nối đôi trong nơi bắt đầu hiđrocacbon, mạch hở, solo chức (Z), số nguyên tử cacbon trong Y gấp rất nhiều lần số nguyên tử cacbon trong Z. Đốt cháy hoàn toàn 5,08 gam X thu được 4,704 lít CO2(đktc). Trung hoà 5,08 gam X bắt buộc 350ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M. Cách làm phân tử của Y và Z tương ứng là


Đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X tất cả glixerol, metan, ancol etylic cùng axit cacboxylic no, solo chức mạch hở Y (trong đó số mol glixerol bằng một nửa số mol metan) cần 0,41 mol O2, thu được 0,54 mol CO2. Mang đến m gam X tính năng với dung dịch KOH dư thì lượng muối bột thu được là


Axit cacboxylic X, ancol Y, anđehit Z đều đối chọi chức, mạch hở, thâm nhập được bội nghịch ứng cộng với Br2 và đều phải có không quá cha nguyên tử cacbon vào phân tử. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol láo lếu hợp tất cả X, Y, Z (trong đó X chỉ chiếm 20% về số mol) nên vừa đầy đủ 0,34 mol O2. Ngoài ra 14,8 gam hỗn hợp trên làm phản ứng tối đa với a mol H2 (xúc tác Ni). Giá trị của a là


X là láo lếu hợp có HOOC-COOH, OHC-COOH, OHC-C≡C-CHO, OHC-C≡C-COOH; Y là axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở. Đun rét m gam X cùng với lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3, nhận được 23,76 gam Ag. Nếu mang lại m gam X chức năng với NaHCO3 dư thì chiếm được 0,07 mol CO2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm m gam X với m gam Y nên 0,805 mol O2, nhận được 0,785 mol CO2. Cực hiếm của m là


Cho X là axit cacboxylic 1-1 chức mạch hở, vào phân tử có một liên kết đôi C=C, Y cùng Z là hai axit cacboxylic rất nhiều no, solo chức, mạch hở đồng đẳng sau đó (MY Z). Mang đến 23,02 gam các thành phần hỗn hợp E bao gồm X, Y cùng Z tính năng vừa đủ với 230 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch F. Cô cạn F, nhận được m gam chất rắn khan G. Đốt cháy hoàn toàn G bởi O2 dư, chiếm được Na2CO3, tất cả hổn hợp T gồm khí với hơi. Hấp thụ tổng thể T vào trong bình nước vôi trong, sau khi các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn trọng lượng bình tạo thêm 22,04 gam. Trọng lượng Z trong 23,02 gam E gần với giá trị nào dưới đây ?
Xem thêm: Chỉ Tiêu Ngoại Thương 2017 : Thêm Ngành Mới, Tổ Hợp Mới, Chỉ Tiêu Ngoại Thương 2017

Hỗn vừa lòng X bao gồm một axit cacboxylic đối kháng chức, một axit cacboxylic nhì chức (hai axit gần như mạch hở, bao gồm cùng số link π) và hai ancol 1-1 chức là đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 0,21 mol CO2 cùng 0,24 mol H2O. Thực hiện phản ứng este hóa m gam X (giả sử hiệu suất các phản ứng đều bằng 100%), sản phẩm sau làm phản ứng chỉ gồm nước cùng 5,4 gam những este thuần chức. Phần trăm khối lượng của ancol bao gồm phân tử khối khủng trong X gần nhất với:


Cho 6,08 gam hóa học hữu cơ A đựng C, H, O tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, tiếp đến chưng thô thì phần cất cánh hơi chỉ có nước, phần hóa học rắn khan sót lại chứa hai muối natri chiếm trọng lượng 9,44 gam. Nung nhì muối này vào khí O2 dư, sau phản ứng trọn vẹn ta nhận được 6,36 gam Na2CO3; 5,824 lít khí CO2 (đktc) và 2,52 gam nước. Phần trăm khối lượng oxi trong A có mức giá trị sớm nhất là