Luyện tập axit bazơ và muối phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

     

Bài học đa số rèn luyện kĩ năng viết phương trình phản ứng điều đình giữa các chất năng lượng điện li dạng không hề thiếu và dạng ion thu gọn. áp dụng kiến thức để tham gia đoán chiều hướng của phản bội ứng trao đổi giữa các chất năng lượng điện li và làm một số dạng bài xích tập cơ bản.

Bạn đang xem: Luyện tập axit bazơ và muối phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li


1. Nắm tắt lý thuyết

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 5 chất hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài bác tập SGK với Nâng caoChương 1 bài xích 5

4. Hỏi đáp vềBài 5: rèn luyện Axit, bazơ, muối và p.ư trao đổi ion


*
Hình 1: Sơ đồ tứ duy hóa học "Sự năng lượng điện li"

Axit là chất khi tung trong nước phân li ra ion H+

Bazơ là chất khi rã trong nước phân li ra ion OH-

Hiđroxit lưỡng tính là chất khi chảy trong nước vừa rất có thể phân li theo phong cách axit, vừa hoàn toàn có thể phân li theo kiểu bazơ.

Hầu hết những muối khi tan nội địa phân li hoàn toàn thành cation kim loại (hoặc NH4+) và anion cội axit.

Nếu gốc axit còn chứa hiđro axit thì nó sẽ liên tục phân li yếu đuối ra cation H+ với anion nơi bắt đầu axit.


Bài 1:

Dùng phản ứng hội đàm ion nhằm tách:

a, ion Mg2+ ra khỏi dung dịch chứa những chất tan Mg(NO3)2 và KNO3

b, ion PO43- ra khỏi dung dịch chứa những chất tan K3PO4 với KNO3

Hướng dẫn:

a, Mg(NO3)2 + 2KOH →Mg(OH)2 ↓+ 2KNO3

b, K3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4 ↓+ 3KNO3

Bài 2:

Trong y học,dược phẩm Nabica (NaHCO3) là chất dùng để trung hòa giảm lượng dư axit HCl vào dạ dày.

Xem thêm: Mẹo Khoanh Trắc Nghiệm Tiếng Anh, Bí Quyết Làm Trắc Nghiệm Tiếng Anh Đạt Điểm Cao

a, Viết PTHH dưới dạng phân tử và ion rút gọn của phản nghịch ứng.

b, nồng độ axit HCl trong dạ dày 0,035M, tính thể tích dung dịch HCl được trung hòa và thể tích CO2 (đktc) hiện ra khi uống 0,336g NaHCO3.

Hướng dẫn:

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O (1)

HCO3- + H+→ CO2 + H2O

Tính số mol NaHCO3 rồi phụ thuộc vào PTHH (1) suy ra số mol CO2 với HCl rồi tính thể tích

VCO2 = 0,0896 lít; VHCl = 0,114 lít

Bài 3:

Hòa tung 0,887g NaCl cùng KCl vào nước, xử lý dung dịch thu được bằng một lượng dư hỗn hợp AgNO3 chiếm được 1,913g kết tủa. Tính thành phần phần trăm của mỗi hóa học trong láo hợp.

Hướng dẫn:

NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

KCl + AgNO3 → AgCl↓ + KNO3

Gọi x, y lần lượt là số mol của NaCl cùng KCl, dựa vào trọng lượng hỗn phù hợp ta gồm pt và phụ thuộc vào số mol kết tủa ta bao gồm thêm phương trình nữa, giải hệ tìm x,y →tính trọng lượng KCl rồi tính %KCl, %NaCl = 100 - %KCl

Hệ: (left{ eginarrayl 58,5x + 74,5y = 0,887\ x + y = 0,0133 endarray ight.)→ x= 0,00659 mol; y = 0,00671 mol→ mKCl = 0,5g

→%mKCl = 56,4%, %mNaCl = 43,6%

Bài 4:

Cho 400g hỗn hợp H2SO4 49% vào nước được 2 lít dung dịch A.

Xem thêm: Luyện Tập Chương 3 Phi Kim Sơ Lược Về Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học

a, Tính nồng độ mol ion H+ trong hỗn hợp A.

b, Tính thể tích dd NaOH 1,8M phải thêm vào dd A nhằm thu được dung dịch tất cả pH = 1, pH = 7, pH =13

Hướng dẫn:

a,Tính trọng lượng H2SO4 →tính số mol H2SO4→ rước số mol chia thể tích ra nồng độ H2SO4 = 1M

H2SO4→ 2H+ + SO42-

1M 2M

ddA = 2M

b, số mol H2SO4 = 2 mol bắt buộc số mol H+ = 4 mol, số mol NaOH = 1,8 VddNaOH (mol)

nên nOH- = 1,8V, bản chất của quá trình trung hòa là

H+ + OH- → H2O ,vì thu được dd bao gồm pH = 1 + dư

4 mol > 1,8VddNaOH

nH+ dư = 4 - 1,8VddNaOH (1)

pH = 1 → = 10-1 M = 0,1M, Vddsau = VddA + VNaOH = 2+ VddNaOH , →nH+ dư = 0,1 (2+ VddNaOH) (2)

Từ (1) và (2) có: 4-1,8VddNaOH = 0,1 . (2+ VddNaOH) → VddNaOH = 2 lít

pH = 7 thì môi trường thiên nhiên trung tính nH+ = nOH- →4 = 1,8VddNaOH→ VddNaOH = 2,2 lít

pH = 13>7, môi trường xung quanh bazơ, số mol OH- dư: nOH- dư = 1,8VddNaOH- 4 (1)

pH = 13 → = 10-13 M→ = (frac10^ - 1410^ - 13)= 0,1M→nOH- dư = 0,1 (2+ VddNaOH) (2)

Bài 5:

Cho biết giá trị pH của những dung dịch sau:

Na2CO3, KCl, CH3COONa, NaHSO4, AlCl3, Na2S, C6H5ONa, NH4Cl. Giải thích?

Hướng dẫn:

ion trung tính(mạnh) không xẩy ra thủy phân, những ion trung tính gồm gốc của axit mạnh (HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4

, HClO3, HClO4 ) cùng cation của bazơ mạnh( KOH, NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2)

Na2CO3→2Na+ + CO32-

Na+ là cation của bazơ dũng mạnh nên không trở nên thủy phân, CO32- gốc axit yếu bắt buộc bị thủy phân

CO32- + H2O ⇄HCO3- + OH-, môi trường thiên nhiên bazơ cần pH >7

KCl → K+ + Cl- , ion mạnh không xẩy ra thủy phân, môi trường xung quanh trung tính, pH = 7

CH3COONa→ CH3COO- + Na+

CH3COO- + H2O ⇄CH3COOH + OH--, môi trường thiên nhiên bazơ bắt buộc pH >7

NaHSO4 → Na+ + HSO4- ­

HSO4- ⇄H+ + SO42- (hoặc HSO4- + H2O ⇄H3O+ + SO42- (H3O+ đó là H+) môi trường axit phải pH 3→ Al3+ + 3Cl-