Ngành kỹ thuật môi trường là gì

     

Công nghệ kỹ thuật môi trường là ngành học về technology và kỹ thuật nhằm mục đích ngăn ngừa, bớt thiểu, thu hồi, tái chế, tái áp dụng chất thải và cách xử lý nước cấp, nước thải, khí thải và hóa học thải rắn thông qua các biện pháp lý-hóa-sinh; phân tích quality môi trường và giới thiệu các giải pháp quản lý, góp phần đảm bảo môi trường nhắm tới phát triển bền vững.

*

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO