Phản Ứng Oxi Hóa Khử Trong Đề Thi Đại Học

     

Câu 1 (ĐH - KA – 2009) mang đến dãy những chất với ion: Zn, S, FeO, SO2, N2, HCl, Cu , Cl . Số chất và ion tất cả cả tính oxi hóa với tính khử là

A. 4. B. 6. C. 5. D. 7.

Câu 2 (ĐH - KB – 2008) cho dãy những chất với ion: Cl2, F2, SO2, Na+, Ca2+, Fe2+, Al3+, Mn2+, S2-, Cl-. Số chất và ion trong dãy đều phải có tính oxi hoá cùng tính khử là

A. 5. B. 6. C. 4. D. 3
Bạn đang xem: Phản ứng oxi hóa khử trong đề thi đại học

*
*Xem thêm: Cách Xử Lý Lỗi Điện Thoại Samsung Bị Sọc Màn Hình Samsung Bị Sọc Ngang

Bạn sẽ xem nội dung tài liệu Bài tập phản nghịch ứng thoái hóa khử vào đề thi đại học, để cài đặt tài liệu về máy bạn click vào nút tải về ở trên


Xem thêm: Quý 11 Ngón Bao Nhiêu Tuổi, Sinh Nhật 17 Tuổi Đáng Nhớ Của Quý 11N

BÀI TẬP PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ trong ĐỀ THI ĐHCâu 1 (ĐH - KA – 2009) cho dãy những chất với ion: Zn, S, FeO, SO2, N2, HCl, Cu , Cl . Số chất và ion có cả tính oxi hóa với tính khử làA. 4. B. 6. C. 5. D. 7.Câu 2 (ĐH - KB – 2008) cho dãy các chất và ion: Cl2, F2, SO2, Na+, Ca2+, Fe2+, Al3+, Mn2+, S2-, Cl-. Số hóa học và ion vào dãy đều phải có tính oxi hoá và tính khử làA. 5. B. 6. C. 4. D. 3Câu 3. Mang đến dãy gồm các phân tử và ion : Zn, S, FeO, SO2, Fe2+, Cu2+, HCl. Tổng cộng phân tử và ion trong hàng vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử làA. 7 B. 4C. 6 D. 5Câu 4 (ĐH - KB – 2010) đến dãy những chất cùng ion: Fe, Cl2, SO2, NO2, C, Al, Mg2+, Na+, Fe2+, Fe3+. Số chất và ion vừa gồm tính oxi hoá, vừa tất cả tính khử làA. 4. B. 6. C. 8. D. 5.Câu 5. Mang lại phản ứng hóa học: Cl2 + KOH KCl + KClO3 + H2OTỉ lệ giữa số nguyên tử clo nhập vai trò hóa học oxi hóa với số nguyên tử clo vào vai trò hóa học khử trong phương trình hóa học của bội nghịch ứng sẽ cho tương xứng làA. 3 : 1.B. 1 : 3.C. 5 : 1.D. 1 : 5.Câu 6 (ĐH - KA – 2007) Tổng thông số (các số nguyên, buổi tối giản) của tất cả các hóa học trong phương trình làm phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc, nóng làA. 11. B. 10. C. 8. D. 9.Câu 7 (ĐH - KA – 2007) cho các phản ứng sau:a) FeO + HNO3 (đặc, nóng) → b) FeS + H2SO4 (đặc, nóng) →c) Al2O3 + HNO3 (đặc, nóng) → d) Cu + dung dịch FeCl3 →e) CH3CHO + H2 → f) glucozơ + AgNO3 (hoặc Ag2O) trong hỗn hợp NH3 →g) C2H4 + Br2 → h) glixerol (glixerin) + Cu(OH)2 →Dãy gồm những phản ứng đầy đủ thuộc một số loại phản ứng oxi hóa - khử là:A. A, b, c, d, e, h. B. A, b, d, e, f, g. C. A, b, d, e, f, h. D. A, b, c, d, e, Câu 8 (ĐH - KA – 2007) mang lại từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt bội phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản bội ứng thuộc một số loại phản ứng oxi hoá - khử làA. 8. B. 6. C. 5. D. 7.Câu 9 (ĐH - KB – 2008) cho các phản ứng:Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O 2H2S + SO2 → 3S + 2H2O2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O 4KClO3→ KCl + 3KClO4 O3 → O2 + OSố phản bội ứng oxi hoá khử làA. 2. B. 3. C. 5. D. 4.Câu 10 (ĐH - KA – 2008) cho các phản ứng sau:4HCl + MnO2→ MnCl2 + Cl2 + 2H2O. 2HCl + Fe→FeCl2 + H2.14HCl + K2Cr2O7→ 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O. 6HCl + 2Al→ 2AlCl3 + 3H2.16HCl + 2KMnO4→ 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O.Số phản bội ứng trong những số đó HCl diễn đạt tính oxi hóa làA. 2. B. 1. C. 4. D. 3.Câu 11 (ĐH - KA – 2009) cho Cho phương trình hoá học: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O sau khoản thời gian cân bằng phương trình hoá học trên cùng với hệ số của các chất là các số nguyên, về tối giản thì thông số của HNO3 làA. 46x - 18y. B. 45x - 18y. C. 13x - 9y. D. 23x - 9y.Câu 12 (ĐH - KA – 2010) thực hiện các xem sét sau:(I) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4.(II) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.(III) Sục hỗn hợp khí NO2 và O2 vào nước.(IV) mang đến MnO2 vào hỗn hợp HCl đặc, nóng.(V) mang lại Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.(VI) cho SiO2 vào hỗn hợp HF.Số thí nghiệm gồm phản ứng oxi hoá - khử xảy ra làA. 6. B. 5. C. 4. D. 3.Câu 13 (ĐH - KA – 2010) Trong phản nghịch ứng: K2Cr2O7 + HCl→ CrCl3 + Cl2 + KCl + H2OSố phân tử HCl đóng vai trò hóa học khử bằng k lần tổng cộng phân tử HCl thâm nhập phản ứng. Quý hiếm của k làA. 3/14. B. 4/7. C. 1/7. D. 3/7.Câu 14 (ĐH - KB – 2011) cho các phản ứng:(a) Sn + HCl (loãng)→ (b) FeS + H2SO4 (loãng)→ (c) MnO2 + HCl (đặc)→ (d) Cu + H2SO4 (đặc)→(e) Al + H2SO4 (loãng) → (g) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4→Số bội phản ứng nhưng mà H của axit nhập vai trò hóa học oxi hoá làA. 3. B. 5. C. 2. D. 6.Câu 15 (ĐH – CĐ- KA-2008) đến dãy những chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số chất trong hàng bị thoái hóa khi tính năng với hỗn hợp HNO3 đặc, nóng làA. 3. B. 5. C. 4 D. 6.Câu 16 (ĐH – CĐ- KA- 2009) trong những chất: FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3. Số chất bao gồm cả tính oxi hoá và tính khử làA. 2. B. 3. C. 5. D. 4Câu 17 (ĐH – CĐ- KA-2008) đến phản ứng hóa học: fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.Trong bội phản ứng bên trên xảy raA. Sự khử Fe2+ với sự oxi hóa Cu. B. Sự khử Fe2+ với sự khử Cu2+.C. Sự lão hóa Fe cùng sự lão hóa Cu. D. Sự thoái hóa Fe và sự khử Cu2+.Câu 18. Mang đến phản ứng:6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2OTrong phản nghịch ứng trên, chất oxi hóa và hóa học khử lần lượt làA. K2Cr2O7 cùng FeSO4. B. K2Cr2O7 và H2SO4. C. H2SO4 với FeSO4. D. FeSO4 và K2Cr2O7Câu 19. Cho dung dịch X chứa KMnO4 cùng H2SO4 (loãng) theo thứ tự vào các dung dịch: FeCl2, FeSO4, CuSO4, MgSO4, H2S, HCl (đặc). Số trường hòa hợp có xẩy ra phản ứng oxi hoá - khử là A. 3. B. 5. C. 4. D. 6Câu trăng tròn (ĐH - KA – 2007) Trong bội nghịch ứng đốt cháy CuFeS2 chế tác ra sản phẩm CuO, Fe2O3 với SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽA. Dấn 13 electron. B. Dấn 12 electron. C. Dường 13 electron D. Nhịn nhường 12 electron.Câu 21 (ĐH - KA – 2009) cho những phản ứng sau:(a) 4HCl + PbO2→ PbCl2 + Cl2 + 2H2O. (b) HCl + NH4HCO3→ NH4Cl + CO2 + H2O.(c) 2HCl + 2HNO3→ 2NO2 + Cl2 + 2H2O. (d) 2HCl + Zn→ ZnCl2 + H2.Số làm phản ứng trong những số đó HCl diễn đạt tính khử làA. 2. B. 3. C. 1. D. 4.