SOẠN TIẾNG ANH LỚP 7 UNIT 7

     
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng

Unit 7 Getting started lớp 7 trang 72, 73 | giờ Anh 7 Kết nối trí thức


1.777

Với giải Unit 7 Getting started lớp 7 trang 72, 73 tiếng Anh 7 liên kết tri thức chi tiết trong Unit 7: Traffic góp học sinh thuận tiện xem với so sánh giải mã từ đó biết phương pháp làm bài tập giờ đồng hồ anh 7. Mời các bạn đón xem:

Giải tiếng anh lớp 7 Unit 7: Traffic

Meeting in the schoolyard

Bài 1 trang 72 sgk tiếng anh 7: Listen and read.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh lớp 7 unit 7

(Nghe cùng đọc.)

Lan:Hi, Mark. How are you?

Mark:Good, thanks. And you? What did you vị last Sunday?

Lan:I"m fine. Last Sunday afternoon, I cycled round the lake near my home.

Mark:That sounds really healthy. By the way, do you cycle to school too?

Lan:Yes, but sometimes my mum takes me on her motorbike.

Mark:How far is it from your trang chủ to school?

Lan:It"s about two kilometres.

Mark:How long does it take you to lớn cycle there?

Lan:About 10 minutes. Sometimes, when there are traffic jams, it takes longer.

Mark:You should be careful, especially when you cross the road.

Lan:Right. The roads get really crowded.

Mark:Hey, how about going cycling round the lake this Sunday?

Lan:Great! Can you come to my house at 3 p.m

Mark:OK, Lan. See you then.


Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Lan:Chào, Mark. Các bạn khỏe không?

Mark:Mình khỏe, cảm ơn bạn. Còn bạn? các bạn đã làm cái gi vào chủ nhật tuần trước?

Lan:Tôi cũng khỏe. Chiều nhà nhật vừa rồi, mình đánh đấm xe một vòng xung quanh hồ ngay gần nhà.

Mark:Nghe gồm vẻ rất tốt cho mức độ khỏe. Nhân tiện, các bạn có đạp xe mang đến trường không?

Lan:Có, dẫu vậy thỉnh thoảng bà bầu mình chở bởi xe sản phẩm công nghệ của bà ấy.

Mark:Từ nhà mang đến trường của doanh nghiệp bao xa?

Lan:Khoảng nhì cây số.

Mark:Bạn mất bao thọ để đấm đá xe mang đến đó?

Lan:Khoảng 10 phút. Nhiều lúc tắc mặt đường còn phải mất quá nhiều thời gian hơn.

Mark:Bạn nên cẩn thận, nhất là khi chúng ta sang đường.

Lan:Đúng vậy. Các con mặt đường trở nên thực sự đông đúc.

Mark:Này, thuộc đi sút xe quanh hồ nước vào công ty nhật tuần này thì sao?

Lan:Tuyệt vời! bạn cũng có thể đến bên tôi lúc 3 giờ chiều được không

Mark:OK, Lan. Gặp mặt bạn sau.

Bài 2 trang 73 sgk giờ đồng hồ anh 7: Read the conversation again & choose the correct answer.

(Đọc lại đoạn đối thoại và lựa chọn câu trả lời đúng.)

1. How does Lan often go to lớn school?


A.By bicycle.

B.By motorbike.

C.On foot.

Xem thêm: Soạn Tìm Hiểu Chung Về Phép Lập Luận Chứng Minh, Tìm Hiểu Chung Về Phép Lập Luận Chứng Minh


2. It normally takes Lan _______ to get khổng lồ school.


A.two minutes

B.ten minutes

C.twenty minutes


3. Lan and Mark agree to go cycling_______.


A.tomorrow

B.every day

C.at the weekend


Trả lời:

1. How does Lan often go to lớn school?

(Bạn Lan thường đến trường như vậy nào?)

-A.By bicycle.(Bằng xe pháo đạp.)

Giải thích:Mark: ...By the way, do you cycle khổng lồ school too?

Lan: Yes, but sometimes my mum takes me on her motorbike.

(Mark: ...Nhân tiện, các bạn có sút xe mang đến trường không?

Lan: Có, mà lại thỉnh thoảng bà mẹ mình chở bằng xe thiết bị của bà ấy.)

2. It normally takes Lan _______ khổng lồ get lớn school.

(Lan hay mất _______ để mang đến trường.)

-B.ten minutes(mười phút)

Giải thích:Lan: About 10 minutes.

(Lan: khoảng tầm 10 phút.)

3. Lan & Mark agree to lớn go cycling_______.

(Lan và Mark gật đầu đồng ý đi xe đạp _______.)

-C.at the weekend(vào cuối tuần)

Giải thích:Mark: Hey, how about going cycling round the lake this Sunday?

(Mark: Này, cùng đi đấm đá xe quanh hồ vào nhà nhật tuần này thì sao?)

Bài 3 trang 73 sgk giờ anh 7: Write one word from the conversation to complete each sentence.

(Viết một ung dung cuộc nói chuyện để chấm dứt mỗi câu sau.)

1. Last Sunday afternoon, Lan _______ round the lake near her home.

2. Mark says lớn Lan: "You _______careful, especially when you cross the road.

3. Traffic_______are a problem in big cities.

4. - _______does your mum go shopping?

- She often walks.

5. This road is very_______during the rush hours.


Trả lời:

1. Last Sunday afternoon, Lancycledround the lake near her home.

(Chiều nhà nhật vừa rồi, Lan đấm đá xe một vòng quanh hồ ngay gần nhà.)

2. Mark says to Lan: "Youshould becareful, especially when you cross the road."

(Marknói cùng với Lan: "Bạn buộc phải đicẩn thận, nhất là khi các bạn sang đường.")

3. Trafficjamsare a problem in big cities.

(Tắc đườnglà một vụ việc nan giải ở các thành phố lớn.)

4. -Howdoes your mum go shopping?

(Mẹ bạn đi mua sắm bằng phương tiện gì?)

- She often walks.

(Bàấy hay đi bộ.)

5. This road is verycrowdedduring the rush hours.

Xem thêm: Đề Đọc Đoạn Trích Chị Em Thúy Kiều (Truyện Kiều) Của Nguyễn Du

(Con mặt đường này rất nhiều đúc vào số đông giờ cao điểm.)

Bài 4 trang 73 sgk giờ anh 7: Look at the pictures & write a word under each.