Sóng truyền theo phương ngang trên một sợi dây dài với tần số 10hz

     

Một sóng truyền theo hướng từ p đến Q ở trên cùng một con đường truyền sóng. Hai điểm này cách nhau một khoảng bằng 5/4bước?

Một sóng truyền theo chiều từ p. đến Q nằm trên cùng một mặt đường truyền sóng. Hai điểm này cách nhau một khoảng chừng bằng 5/4bước sóng. Nhận định nào sau đây đúng? A.

Bạn đang xem: Sóng truyền theo phương ngang trên một sợi dây dài với tần số 10hz

Khi p. Có vậy năng cực to thì Q bao gồm động năng rất tiểu


B. Khi p. ở li độ cực to dương thì Q có vận tốc cực to dương

C. Khi p có vận tốc cực lớn dương thì Q sinh sống li độ cực lớn dương

D. Li độ giao động của phường và Q luôn luôn đều nhau về độ béo nhưng ngược dấu.


Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau λ/3. Tại thời điểm t, khi li độ dao động tại M là uM = + 3 cm thì li độ dao động tại N là uN = - 3 cm. Biên độ sóng bằng:

Câu 4166 Vận dụng

Hai điểm M, N cùng nằm bên trên một phương truyền sóng cách nhau λ/3. Tại thời điểm t, lúc li độ dao động tại M là uM = + 3 cm thì li độ dao động tại N là uN = - 3 cm. Biên độ sóng bằng:

Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Áp dụng biểu thức xác minh độ lệch pha: (Delta varphi = frac2pi Delta dlambda )

+ phương pháp 1: cần sử dụng phương trình sóng

Viết phương trình sóng tại M và N

Áp dụng phương pháp lượng giác: ( mcosa + cosb = 2c mosfraca + b2 mcosfraca - b2)

+ giải pháp 2: sử dụng vòng tròn lượng giác

Phương pháp giải bài bác tập sóng cơ - Phương trình sóng cơ --- Xem đưa ra tiết

...


Một sóng ngang truyền bên trên một sợi dây khá dài nằm ngang. Nhì điểm P, Q vị trí dây bí quyết nhau 5λ/4, sóng truyền theo chiều từ phường đến Q. Rất có thể kết luận

A. li độ của phường và Q luôn luôn trái dấu

B. khi p. Có cầm cố năng cực to thì Q có động năng rất tiểu

C. khi phường ở li độ cực đại thì Q có tốc độ cực đại

Đáp án chủ yếu xác

D. khi p. Có vận tốc cực to thì Q bao gồm li độ rất đại

coi lời giải


Bài toán giao động của 2 thành phần trên phương truyền sóng cơ

Câu 1.


*

Một sợi dây tương đối dài đang bao gồm sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Tại thời gian t0, một đoạn của gai dây có ngoại hình như hình bên. Hai phần tử dây tại M cùng O lệch sóng nhau

.$dfracpi 4$..$dfrac2pi 3$..$dfracpi 3$..$dfrac3pi 4$

Hướng dẫn

<Ẩn HD>

Câu 2.


*

Một sợi dây rất dài đang tất cả sóng ngang hình sin truyền qua theo hướng dương của trục Ox. Tại thời điểm t0, một đoạn của gai dây có mẫu thiết kế như hình bên.

Hai thành phần dây tại M và Q lệch sóng nhau

.π..$dfracpi 3$..$dfracpi 4$..

Hướng dẫn

<Ẩn HD>

Câu 3.

Hai điểm M, N thuộc nằm trên một phía truyền sóng và bí quyết nhau 1 phần sáu cách sóng. Sóng truyền từ M đến N. Biên độ sóng là a không đổi trong quy trình truyền sóng. Tại một thời điểm, lúc li độ dao động của thành phần tại M là a thì li độ dao động phần tử tại N là

.0,5a và đang tăng..0 và vẫn tăng..– 0,5a và đang giảm..$dfracasqrt22$và đã giảm.

Hướng dẫn

<Ẩn HD>

Câu 4.

Hai điểm M, N thuộc nằm trên một hướng truyền sóng và bí quyết nhau một trong những phần ba cách sóng. Sóng truyền từ M đến N. Biên độ sóng là a không đổi trong quy trình truyền sóng. Tại một thời điểm, khi li độ giao động của bộ phận tại M là 0,5a và sẽ giảm (vận tốc âm) thì li độ dao động phần tử tại N là

.0,5a và sẽ tăng..$dfracasqrt22$và vẫn giảm..– 0,5a và đã giảm..$dfracasqrt32$và sẽ giảm.

Hướng dẫn

<Ẩn HD>

Câu 5.

Hai điểm M, N thuộc nằm trên 1 phía truyền sóng và bí quyết nhau 1 phần tư bước sóng. Sóng truyền từ M đến N. Biên độ sóng là a không đổi trong quy trình truyền sóng. Tại 1 thời điểm, lúc li độ dao động của thành phần tại N là $-dfracasqrt32$và sẽ tăng thì li độ dao động phần tử tại M là

.0,5a và vẫn tăng..0 và đang tăng..– 0,5a và vẫn giảm..$dfracasqrt22$và đã giảm.

Hướng dẫn

<Ẩn HD>

Câu 6.

Hai điểm M, N thuộc nằm trên 1 hướng truyền sóng và giải pháp nhau một phần mười hai bước sóng. Sóng truyền từ M đến N. Biên độ sóng là a không đổi trong quy trình truyền sóng, chu kì sóng là T. Tại 1 thời điểm t, li độ xê dịch của thành phần tại N là –a. Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó M tới vị trí cân bằng là

.$dfracT12$..$dfracT4$..$dfracT6$..$dfracT3$.

Hướng dẫn

<Ẩn HD>

Câu 7.

Hai điểm M, N cùng nằm trên một phía truyền sóng và phương pháp nhau một phần tám bước sóng. Sóng truyền từ M đến N. Biên độ sóng không đổi trong quy trình truyền sóng, chu kì sóng là T. Tại một thời điểm t, vận tốc của thành phần tại N có giá trị cực đại. Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó M tới biên dương là

.$dfrac3T4$..$dfracT4$..$dfracT6$..$dfracT8$.

Hướng dẫn

<Ẩn HD>

Câu 8.

Hai điểm P, Q nằm trên một phương truyền của một sóng cơ bao gồm tần số 12,5 Hz. Sóng truyền từ p. đến Q. Khoảng cách giữa p. Và Q bởi 1/8 cách sóng. Tại thời điểm t li độ dao động tại phường bằng 0 thì li độ trên Q sẽ bằng 0 sau thời gian ngắn độc nhất vô nhị là

.0,04 s..0,02 s..0,01 s..

Xem thêm:
Soạn Bài Soạn Siêu Ngắn: Chị Em Thúy Kiều (Trích Truyện Kiều) Hay, Ngắn Gọn

0,08 s.

Hướng dẫn

<Ẩn HD>

Câu 9.

Sóng có tần số trăng tròn Hz truyền bên trên mặt thoáng nằm ngang của một chất lỏng, với tốc độ 2 m/s, gây ra các dao động theo phương thẳng đứng của các phần tử chất lỏng. Nhị điểm M và N thuộc mặt thoáng chất lỏng thuộc phương truyền sóng, cách nhau 22,5 cm. Biết điểm M nằm gần nguồn sóng hơn. Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất. Hỏi tiếp đến thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất?

.s.s.s.s

Hướng dẫn

<Ẩn HD>


Câu 10.

Một sóng hình sin teo biên độ A (coi như ko đổi) truyền theo phương Ox từ nguồn O cùng với chu kì T, có bước sóng λ. Gọi M, N là nhị điểm nằm trong Ox ở cùng một bên với O sao cho $OM-ON=dfrac5lambda 6$. Các thành phần môi trường tại M, N đang dao động. Tại thời gian t phần tử môi trường trên M đang ở phần cân bởi và đi xuống. Sau khoảng thời gian ngắn nhất bởi bao nhiêu thì N lên vị trí cao nhất?

....

Hướng dẫn

<Ẩn HD>

Câu 11.

Một sóng hình sin có biên độ A không đổi, truyền theo hướng dương của trục Ox từ nguồn O với chu kì T, cách sóng λ. Call M cùng N là nhì điểm nằm tại Ox ở cùng phía đối với O làm thế nào để cho OM – ON =$dfrac4lambda 3$. Các phân tử trang bị chất môi trường xung quanh đang dao động. Tại thời điểm t, bộ phận môi trường tại M gồm li độ $dfracA2$ với đang tăng, khi đó phần tử môi trường tại N bao gồm li độ bằng:

.0,5A.–A.$-dfracAsqrt32$.$dfracAsqrt32$

Hướng dẫn

<Ẩn HD>

Câu 12.

Một sóng cơ học viral trên khía cạnh thoáng chất lỏng nằm ngang với tần số 10 Hz, tốc độ truyền sóng là 1,2 m/s. Hai điểm M và N thuộc mặt thoáng, trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau 26 centimet (M nằm gần nguồn sóng hơn). Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất. Khoảng chừng thời gian ngắn nhất tiếp đến điểm M hạ xuống thấp nhất là

..$dfrac160 ext s$..$dfrac112 ext s$

Hướng dẫn

<Ẩn HD>

Câu 13.

Một sóng cơ học viral trên mặt thoáng hóa học lỏng nằm ngang với tần số 10 Hz, tốc độ truyền sóng 2 m/s. Hai điểm M và N trực thuộc mặt thoáng, trên và một phương truyền sóng, cách nhau 7 cm (M nằm gần nguồn sóng hơn). Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất. Khoảng chừng thời gian ngắn nhất sau đó điểm M lên vị trí cao nhất là

.35 ms.65 ms.15 ms.85 ms

Hướng dẫn

<Ẩn HD>

Câu 14.

Một sóng cơ ngang tất cả phương trình mối cung cấp là u = 20cos(20πt) (cm,s) tốc độ truyền sóng là đôi mươi cm/s. Điểm M cùng N nằm ở phương truyền sóng lần lượt biện pháp nguồn là 20 cm với 50,5 cm. Xét sóng đã tạo ra ổn định, tại thời gian t, thành phần M đang ở biên trên thì tiếp nối $dfrac760$(s) thành phần N có gia tốc dao động bằng bao nhiêu?

.200π$sqrt3$(cm/s) với đang đi xuống..200π$sqrt3$(cm/s) cùng đang đi lên..200π (cm/s) với đang đi lên..200π (cm/s) với đang đi xuống.

Hướng dẫn

<Ẩn HD>

Câu 15.

Một sóng hình sin co biên độ A (coi như không đổi) truyền theo phương Ox từ nguồn O cùng với chu kì T, có bước sóng λ. Gọi M, N là nhị điểm nằm ở Ox ở cùng bên với O làm sao để cho $ON-OM=dfrac4lambda 3$. Các phần tử môi trường tại M, N đã dao động. Tại thời khắc t1phần tử môi trường tại M sẽ ở biên dương. Tại thời khắc t2= t1+ T/6 thì thành phần môi trường trên N tất cả li độ bằng

.$-dfracAsqrt32$.$dfracA2$.$-dfracA2$.$dfracAsqrt32$

Hướng dẫn

<Ẩn HD>

Câu 16.

Một sóng hình sin teo biên độ A (coi như ko đổi) truyền theo phương Ox từ mối cung cấp O cùng với chu kì T, tất cả bước sóng λ. Call M, N là nhị điểm nằm tại Ox ở cùng bên với O làm sao cho $ON-OM=dfrac19lambda 12$. Các bộ phận môi trường trên M, N đang dao động. Tại thời điểm t1phần tử môi trường thiên nhiên tại M tất cả li độ dao động bằng 0,5A cùng đang tăng. Tại thời gian t2= t1+ 1,25T thì bộ phận môi trường trên N có tốc độ bằng

.$-dfrac2pi AT$.$-dfrac2pi Asqrt3T$.0.$dfrac2pi Asqrt3T$

Hướng dẫn

<Ẩn HD>

Câu 17.

Hai điểm p và Q thuộc nằm trên một phương truyền sóng và cách nhau một khoảng chừng bằng $dfraclambda 2$ thì

.khi p. Có vận tốc cực to thì Q sinh hoạt li độ cực đại..khi p có li độ cực đại , thì Q cũng có li độ cực đại..li độ xê dịch của p và Q luôn luôn luôn đều nhau về độ to nhưng ngược dấu..khi p. đi qua vị trí cân nặng bằng thì Q ở biên.

Hướng dẫn

<Ẩn HD>

Câu 18.

Một sóng truyền theo chiều từ p đến Q. Nhì điểm p. Và Q phương pháp nhau một khoảng bằng $dfraclambda 4$ thì

.khi phường có gia tốc cực đại, Q làm việc li độ cực đại..khi p có li độ cực tiểu, thì Q tất cả vận tốc cực đại..li độ dao động của p. Và Q luôn luôn luôn đều nhau về độ phệ nhưng ngược dấu..khi phường ở li độ rất đại, Q có tốc độ cực đại.

Hướng dẫn

<Ẩn HD>

Câu 19.

Nguồn sóng sinh sống O truyền sóng ngang theo phương Ox nằm ngang . Trên phương này còn có hai điểm phường và Q biện pháp nhau PQ = 2 cm, phường ở giữa O và Q . Biết tần số sóng là 10 Hz, vận tốc truyền sóng 80 cm/s, biên độ sóng không thay đổi khi truyền sóng và bằng $sqrt3$cm . Giả dụ tại thời điểm nào đó p có li độ và đang tăng trưởng thì khoảng cách PQ xấp xỉ là

.3,1 cm.2 cm.2,37cm.1,5 cm

Hướng dẫn

<Ẩn HD>

Câu 20.

Nguồn sóng sinh hoạt O truyền sóng dọc dọc theo phương Ox . Bên trên phương này còn có hai điểm phường và Q phương pháp nhau PQ = 2 cm, phường ở giữa O và Q . Biết tần số sóng là 10 Hz, vận tốc truyền sóng 80 cm/s, biên độ sóng không thay đổi khi truyền sóng với bằng$sqrt3$cm . Giả dụ tại thời điểm nào đó p. Có li độ và đang tăng trưởng thì khoảng cách PQ xấp xỉ là

.0,366 cm.1,366 cm.4,366 cm.3,1 cm

Hướng dẫn

<Ẩn HD>

Câu 21.

Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O cùng với tần số 20 Hz, biên độ 4 centimet có tốc độ 12 m/s. Gọi A và B là nhị điểm nằm trong Ox, ở cùng bên so với O và phương pháp nhau 15 cm. Hai phần tử môi trường tại A với B cách nhau đoạn lớn số 1 là

.15 cm.$sqrt257$ cm.$sqrt241$cm.

Xem thêm:
Top 6 Bài Cảm Nhận Của Em Về Nhân Vật Đăm Săn Trong Chiến Thắng Mtao

19 cm

Hướng dẫn

<Ẩn HD>

Câu 22.

Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O cùng với tần số 20 Hz, biên độ 4 centimet có vận tốc 12 m/s. điện thoại tư vấn A với B là nhì điểm nằm tại Ox, ở cùng một phía so cùng với O và phương pháp nhau 15 cm. Hai thành phần môi trường tại A và B phương pháp nhau đoạn nhỏ nhất là