Tìm các số nguyên x biết

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Tìm các số nguyên x biết

*

*

*
Xem thêm: Hệ Thức Vi Ét Và Ứng Dụng - Giải Toán 9 Bài 6: Hệ Thức Vi

Câu 10: tìm kiếm số nguyên x biết x +3 là mong nguyên âm nhỏ nhất của 15? A. X =−18. B. X =−2. C. X =−3. D. X =−4.


Bài 1: search số nguyên x, biết:

a) 2x + 3 là bội của x

b) 2x + 1 là ước của 4x – 8

c) x2 + x – 7 phân tách hết đến x + 1

Bài 2: Tìm các số nguyên x, y biết:

a) (x – 2) (y + 3) = 7

b) (x + 1) (2y – 3) = 10

c) xy – 3x = -19

d) 3x + 4y – xy = 16

Bài 3:Tìm x:

a,15-3(x-2)=21

b,x-14=3x+18

c,(x+5)+(x-9)=x+2

d,x-14=3x+18
Xem thêm: Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Cách Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình

1) liệt kê cùng tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn nhu cầu :

a) - 4

Bài 1: Tính phù hợp lí1/ (-37) + 14 + 26 + 372/ (-24) + 6 + 10 + 243/ 15 + 23 + (-25) + (-23)4/ 60 + 33 + (-50) + (-33)5/ (-16) + (-209) + (-14) + 2096/ (-12) + (-13) + 36 + (-11)7/ -16 + 24 + 16 – 348/ 25 + 37 – 48 – 25 – 379/ 2575 + 37 – 2576 – 2910/ 34 + 35 + 36 + 37 – 14 – 15 – 16 – 17

Bài 2: vứt ngoặc rồi tính1/ -7264 + (1543 + 7264)2/ (144 – 97) – 1443/ (-145) – (18 – 145)4/ 111 + (-11 + 27)5/ (27 + 514) – (486 – 73)6/ (36 + 79) + (145 – 79 – 36)7/ 10 – <12 – (- 9 - 1)>8/ (38 – 29 + 43) – (43 + 38)9/ 271 – <(-43) + 271 – (-17)>10/ -144 – <29 – (+144) – (+144)>

Bài 3: Tính tổng những số nguyên x biết:1/ -20 2/ -18 ≤ x ≤ 173/ -27 4/ │x│≤ 35/ │-x│1/ 1 + (-2) + 3 + (-4) + . . . + 19 + (-20)2/ 1 – 2 + 3 – 4 + . . . + 99 – 1003/ 2 – 4 + 6 – 8 + . . . + 48 – 504/ – 1 + 3 – 5 + 7 - . . . . + 97 – 995/ 1 + 2 – 3 – 4 + . . . . + 97 + 98 – 99 - 100

Bài 5: Tính giá trị của biểu thức1/ x + 8 – x – 22 cùng với x = 20102/ - x – a + 12 + a với x = - 98 ; a = 993/ a – m + 7 – 8 + m cùng với a = 1 ; m = - 1234/ m – 24 – x + 24 + x cùng với x = 37 ; m = 725/ (-90) – (y + 10) + 100 với p. = -24

Bài 6: tìm kiếm x1/ -16 + 23 + x = - 162/ 2x – 35 = 153/ 3x + 17 = 124/ │x - 1│= 05/ -13 .│x│ = -26

Bài 7: Tính hợp lí1/ 35. 18 – 5. 7. 282/ 45 – 5. (12 + 9)3/ 24. (16 – 5) – 16. (24 - 5)4/ 29. (19 – 13) – 19. (29 – 13)5/ 31. (-18) + 31. ( - 81) – 316/ (-12).47 + (-12). 52 + (-12)7/ 13.(23 + 22) – 3.(17 + 28)8/ -48 + 48. (-78) + 48.(-21)

Bài 8: Tính1/ (-6 – 2). (-6 + 2)2/ (7. 3 – 3) : (-6)3/ (-5 + 9) . (-4)4/ 72 : (-6. 2 + 4)5/ -3. 7 – 4. (-5) + 16/ 18 – 10 : (+2) – 77/ 15 : (-5).(-3) – 88/ (6. 8 – 10 : 5) + 3. (-7)

Bài 9: So sánh1/ (-99). 98 . (-97) với 02/ (-5)(-4)(-3)(-2)(-1) cùng với 03/ (-245)(-47)(-199) với123.(+315)4/ 2987. (-1974). (+243). 0 với 05/ (-12).(-45) : (-27) cùng với │-1│

Bài 13: kiếm tìm x:1/ (2x – 5) + 17 = 6

Bài 14: kiếm tìm x1/ x.(x + 7) = 0

2/ 10 – 2(4 – 3x) = -43/ - 12 + 3(-x + 7) = -184/ 24 : (3x – 2) = -35/ -45 : 5.(-3 – 2x) = 3

2/ (x + 12).(x-3) = 03/ (-x + 5).(3 – x ) = 04/ x.(2 + x).( 7 – x) = 05/ (x - 1).(x +2).(-x -3) = 0

Bài 15: Tìm1/ Ư(10) và B(10)2/ Ư(+15) và B(+15)3/ Ư(-24) với B(-24)4/ ƯC(12; 18)5/ ƯC(-15; +20)

Bài 16: tra cứu x biết1/ 8 x với x > 02/ 12 x với x 3/ -8 x cùng 12 x4/ x 4 ; x (-6) và -20 5/ x (-9) ; x (+12) và 20 1/ ab + ac2/ ab – ac + ad3/ ax – bx – cx + dx4/ a(b + c) – d(b + c)5/ ac – ad + bc – bd6/ ax + by + bx + ay

Bài 18: bệnh tỏ1/ (a – b + c) – (a + c) = -b2/ (a + b) – (b – a) + c = 2a + c3/ - (a + b – c) + (a – b – c) = -2b4/ a(b + c) – a(b + d) = a(c – d)5/ a(b – c) + a(d + c) = a(b + d)

Bài 19: tìm a biết1/ a + b – c = 18 cùng với b = 10 ; c = -92/ 2a – 3b + c = 0 với b = -2 ; c = 43/ 3a – b – 2c = 2 với b = 6 ; c = -14/ 12 – a + b + 5c = -1 cùng với b = -7 ; c = 55/ 1 – 2b + c – 3a = -9 cùng với b = -3 ; c = -7

Bài 20: bố trí theo máy tự* tăng dần1/ 7; -12 ; +4 ; 0 ; │-8│; -10; -12/ -12; │+4│; -5 ; -3 ; +3 ; 0 ; │-5│* sút dần3/ +9 ; -4 ; │-6│; 0 ; -│-5│; -(-12)4/ -(-3) ; -(+2) ; │-1│; 0 ; +(-5) ; 4 ; │+7│; -8