TÍNH PHẦN TRĂM KHỐI LƯỢNG MỖI CHẤT TRONG HỖN HỢP

     

Đốt 30g các thành phần hỗn hợp (Fe và Cu) cùng 11,2 l khí O2.Bạn sẽ xem: Tính phần trăm khối lượng mỗi hóa học trong hỗn hợp

a, Viết PTHH

b, Tính khối lượng mỗi chất trong láo lếu hợp

c, Tính nguyên tố % mỗi hóa học trong láo hợp


*

a) PTHH:

3Fe + 2O2 =(nhiệt)=> Fe3O4

a------1,5a

2Cu + O2 =(nhiệt)=> 2CuO

b-----0,5b

b) Đặt số mol Fe, Cu trong hỗn hợp lần lượt là a, b (mol)

Đặt các số mol bên trên phương trình.

Bạn đang xem: Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp

Ta có: nO2 = (frac11,222,4=0,5left(mol ight))

Theo đề ra, ta bao gồm hệ phương trình: (left{eginmatrix56a+64b=30\1,5a+0,5b=0,5endmatrix ight.)

(Rightarrowleft{eginmatrixa=0,25left(mol ight)\b=0,25left(mol ight)endmatrix ight.)

(Rightarrowleft{eginmatrixm_Fe=0,25 imes56=14left(g ight)\m_Cu=0,25 imes64=16left(gam ight)endmatrix ight.)

c) Theo phần b, ta có:

(left{eginmatrix\%m_Fe=frac1430 imes100\%=46,67\%\\%m_Cu=100\%-46,67\%=53,33\%endmatrix ight.)

Vậy ....

Đúng 0 bình luận (0)
*

bài 5. Đốt cháy trọn vẹn một hỗn hợp khí gồm CO và H2 cần dùng 9,6g khí oxi. Khí sinh ra bao gồm 8,8g CO2.a. Viết PTHH xảy ra.b. Tính trọng lượng và nhân tố % về trọng lượng mỗi hóa học trong tất cả hổn hợp khí ban đầu. C) Để chiếm được 9,6 gam khí O2 thì nên nhiệt phân từng nào gam KMnO4? Lớp 8 Hóa học bài 28: không khí - Sự cháy 1 0 gởi Hủy

a) PTHH:(2CO+O_2underrightarrowt^o2CO_2) (1)

(4H_2+O_2underrightarrowt^o2H_2O) (2)

b) Ta có:(left{eginmatrixSigma n_O_2=dfrac9,632=0,3left(mol ight)\n_CO_2=dfrac8,844=0,2left(mol ight)endmatrix ight.)(Rightarrowleft{eginmatrixn_O_2left(1 ight)=0,1mol\n_O_2left(2 ight)=0,2molendmatrix ight.)

(Rightarrowleft{eginmatrixm_CO=0,1cdot28=2,8left(g ight)\m_H_2=0,2cdot2=0,4left(g ight)endmatrix ight.)(Rightarrowleft{eginmatrix\%m_CO=dfrac2,82,8+0,4cdot100\%=87,5\%\\%m_H_2=12,5\%endmatrix ight.)

c) PTHH:(2KMnO_4underrightarrowt^oK_2MnO_4+MnO_2+O_2uparrow)

Theo PTHH:(n_KMnO_4=2n_O_2=0,6mol)

(Rightarrow m_KMnO_4=0,6cdot158=94,8left(g ight))

Đúng 2
comment (0)

đốt 5,6 gam các thành phần hỗn hợp cacbon và lưu huỳnh đề nghị 9,6 gam khí oxi

a) viết PTHH

b) tính cân nặng của mỗi hóa học trong các thành phần hỗn hợp ban đầu

c) tính thành phần trăm cân nặng mỗi hóa học trong các thành phần hỗn hợp ban đầu

d) tính thành tỷ lệ theo số mol của mỗi chất tất cả trong hỗn hợp khí nhận được sau PƯ

giúp bản thân với

*

Lớp 8 hóa học CHƯƠNG IV: OXI - KHÔNG KHÍ 2 0 giữ hộ Hủy

A/ nO2=0,3 mol

C + O2-----> Co2

x mol x mol xmol

S+ O2------> SO2

y mol y mol y mol

Ta teo x+y=0,3

12x+32y=5,6

=> x=0,2 y=0,1

B/mC=0,2.12=2,4g mS= 0,1.32=3,2g

C/ %mC=(2,4/5,6).100=42,8%

%mS=57,2%

D/ %Co2=(0,2/0,3).100=66,7%

%So2=33,3%

Đúng 0
comment (0)

nO2=0,3mol

gọi x,y là số mol của C và S trong hh

PTHH: C+O2=>CO2

x->x------x>

S+O2=>SO2

y->y------>y

theo 2 pthh bên trên ta có hpt:

(egincases12x+32y=5,6\x+y=0,3endcases)

(egincasesx=0,2\y=0,1endcases)

=> mC=0,2.12=2,4g

=> mS=5,6-2,4=3,2g

%mC=2,4/5,6.100=41,89%

=>%mO=100-41,89=58,11%

m khí thu được=mCO2+SO2=0,2.44+0,1.64=15,2g

=> %mCO2=0,2.44/15,2.100=57,89%

=>%mSO2=100-57,89=42,11%

Đúng 0
bình luận (0)

đốt 5,6 gam hỗn hợp cacbon với lưu huỳnh yêu cầu 9,6 gam khí oxi

a) viết PTHH

b) tính khối lượng của mỗi chất trong tất cả hổn hợp ban đầu

c) tính yếu tố trăm trọng lượng mỗi chất trong tất cả hổn hợp ban đầu

d) tính thành xác suất theo số mol của từng chất tất cả trong các thành phần hỗn hợp khí nhận được sau PƯ

Lớp 8 hóa học CHƯƠNG IV: OXI - KHÔNG KHÍ 1 0 nhờ cất hộ Hủy

a) PTHH: C + O2 -to-> CO2

x_____________x_____x(mol)

S+ O2 -to-> SO2

y__y________y(mol)

b) Ta có:

(left{eginmatrix12x+32y=5,6\32x+32y=9,6endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixx=0,2\y=0,1endmatrix ight.)

mC=0,2.12=2,4(g)

mS=0,1.32=3,2(g)

c)

(\%mC=dfrac2,45,6.100approx42,857\%\ ightarrow\%mSapprox100\%-42,857\%approx57,143\%)

d)

(\%nCO2=dfracxx+y.100\%=dfrac0,20,2+0,1.100approx66,667\%\ ightarrow\%nSO2=dfracyx+y.100\%=dfrac0,10,2+0,1.100approx33,333\%)

Đúng 0 comment (0)

Đốt cháy trọn vẹn một hỗn hợp khí co và H2 nên dùng 9,6g khí O2. Khí sinh ra có 8,8g CO2.

a) Viết PTHH xảy ra.

b) Tính khối lượng % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp

Lớp 8 Hóa học kiểm tra chương IV Oxi-Không khí: Đề 2 2 0 nhờ cất hộ Hủy

(n_CO_2=dfrac8.844=0.2left(mol ight))

(n_O_2=dfrac9.632=0.3left(mol ight))

(2CO+O_2underrightarrowt^02CO_2)

(0.2.......0.1.......0.2)

(2H_2+O_2underrightarrowt^02H_2O)

(0.4......0.3-0.1)

(\%m_CO=dfrac0.2cdot280.2cdot28+0.4cdot2cdot100\%=87.5\%)

(\%m_H_2=100-87.5=12.5\%)

Đúng 1
comment (0)

a)

(2CO + O_2 xrightarrowt^o 2CO_2(1)\2H_2 + O_2 xrightarrowt^o 2H_2O(2))

b)

(n_CO_2 = dfrac8,844 = 0,2(mol)\n_O_2 = dfrac9,632 = 0,3(mol))

Theo PTHH :

(n_CO = n_CO_2 = 0,2(mol)\n_O_2(1) = dfrac12n_CO_2 = 0,1(mol)\n_H_2 = 2n_O_2(2) = 2(0,3-0,1) = 0,4(mol))

Vậy :

(\%m_CO = dfrac0,2.280,2.28+0,4.2.100\% = 87,5\%\\%m_H_2 = 100\% - 87,5\% = 12,5\%)

Đúng 2
phản hồi (0)

Đốt 5,6(g) tất cả hổn hợp cacbon cùng lưu huỳnh đề xuất 9,2(g) khí oxi

a) Viết PTHH những phản ứng xảy ra

b) Tính KL của mỗi hóa học trong hỗn hợp ban đầu

c) Tính thành phần xác suất KL mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

d)Tính thành phần xác suất theo KL mol của từng chất có trong các thành phần hỗn hợp khi nhận được sau phản ứng

Lớp 8 Hóa học bài bác 25: Sự oxi hóa. Phản nghịch ứng hóa hợp. Ứng dụng của... 2 0 nhờ cất hộ Hủy Đúng 1
comment (0)

9,2 xuất xắc 9,6 oxxi vậy

Đúng 0
phản hồi (1)

Đốt 5,6(g) hỗn hợp cacbon cùng lưu huỳnh phải 9,6(g) khí oxi

a) Viết PTHH những phản ứng xảy ra

b) Tính KL của mỗi hóa học trong tất cả hổn hợp ban đầu

c) Tính thành phần xác suất KL mỗi chất trong tất cả hổn hợp ban đầu

d)Tính thành phần tỷ lệ theo KL mol của mỗi chất có trong các thành phần hỗn hợp khi chiếm được sau phản ứng

Lớp 8 chất hóa học CHƯƠNG I: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ 1 0 gửi Hủy

a, PT:(C+O_2underrightarrowt^oCO_2)

(S+O_2underrightarrowt^oSO_2)

b, mang sử:(left{eginmatrixn_C=xleft(mol ight)\n_S=yleft(mol ight)endmatrix ight.)

(Rightarrow12x+32y=5,6left(1 ight))

Ta có:(n_O_2=dfrac9,632=0,3left(mol ight))

Theo PT:(Sigma n_O_2=n_C+n_S=x+yleft(mol ight))

(Rightarrow x+y=0,3left(2 ight))

Từ (1) và (2)(Rightarrowleft{eginmatrixx=0,2left(mol ight)\y=0,1left(mol ight)endmatrix ight.)

(Rightarrowleft{eginmatrixm_C=0,2.12=2,4left(g ight)\m_S=0,1.32=3,2left(g ight)endmatrix ight.)

c, Ta có:(left{eginmatrix\%m_C=dfrac2,45,6.100\%approx42,9\%\\%m_Sapprox57,1\%endmatrix ight.)

d, Phần này đề yêu cầu tính theo cân nặng mol hả bạn?

Đúng 1 bình luận (0)

Hoà rã 2g các thành phần hỗn hợp Na cùng Na2O trong nước nhận được 0,672 lít khí H2(đktc)

b) Tính trọng lượng các chất trong tất cả hổn hợp ban đầu.

Xem thêm: Xiaomi Redmi Note 8 Pro M1906G7G, Redmi Note 8 Pro (Shadow Black, 128 Gb)

c) Tính thành phần xác suất về trọng lượng của mỗi hóa học trong 2 g các thành phần hỗn hợp trên.

Lớp 8 hóa học 1 0 giữ hộ Hủy Đúng 2
bình luận (0)

Hoà tung 2g hỗn hợp Na và Na2O vào nước chiếm được 0,672 lít khí H2(đktc)

a) Viết PTHH các phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu.

Xem thêm: Tề Thiên Đại Thánh - Đại Náo Thiên Cung Chung Tu Don, Tây Du Ký

c) Tính thành phần xác suất về trọng lượng của mỗi chất trong 2 g tất cả hổn hợp trên.

Lớp 8 chất hóa học CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC 1 0 giữ hộ Hủy Đúng 1
comment (0)

1.đốt cháy 5.6g các thành phần hỗn hợp C và S buộc phải 9.6g O2a, tính cân nặng mỗi hóa học trong các thành phần hỗn hợp ban đầub,tính nhân tố % theo mol của mỗi hóa học theo các thành phần hỗn hợp khí thu được

Lớp 8 Hóa học bài bác 16: Phương trình hóa học 1 0 gởi Hủy

a.C + O2 -> CO2a......a........aS + O2 -> SO2b.......b.........b=> 12a + 32b = 5,6(a + b )32 = 9,6giải ra: a = 0,2 ; b = 0,1m C = 0,2 . 12 = 2,4gm S = 0,1 .32 = 3,2 gb.% n SO2 = 100% - 66,67% = 33,33%