UNIT 6 LỚP 9 WRITE

     

a) Mr. Shat wrote a complaint letter to lớn the director of L&P Company in Ho bỏ ra Minh City. The Jive sections of the letter are not in the right order. Label each section with the appropriate letter: S. C. R. A. Or P.

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 9 write


bài học kinh nghiệm cùng công ty đề:

6. WRITE

A complaint letter has five sections

Situation states the reason for writing

Complication mentions the problem

Resolution makes a suggestion

Action talks about future action

Politeness ends the letter politely

Dịch bài:

Một lá thư than phiền có 5 phần

Tình huống chuyển ra tại sao viết

Vấn đề đề cập cho vấn đề

Giải pháp đưa ra đề nghị

Hành hễ nói về hành động tương lai

Sự định kỳ thiệp chấm dứt lá thư một giải pháp lịch sự

a) Mr. Shat wrote a complaint letter to the director of L&P Company in Ho đưa ra Minh City. The Jive sections of the letter are not in the right order. Label each section with the appropriate letter: S. C. R. A. Or P.

(Ông Nhật sẽ viết một lá thư thở than tới giám đốc của chúng ta L&D ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm phần của lá thư sai theo đơn thân tự của nó. Gán nhãn những chữ cái S, C, R, A, hoặc P thích hợp vào đầu của mỗi phần.)

*

Hướng dẫn giải:

26 Tran Phu Street Ha Noi

October 9. 2003

The Director

L&P Transport Company

431 Le Loi Boulevard

HCMC

Dear Sir/ Madam,

(R) I would suggest that your company should tell your drivers lớn clear up all the trash on the ground before leaving.

(S) I am writing to you about the short stop of your trucks around my house on their way to lớn the north.

(A) I look forward lớn hearing from you và seeing good response from your company.

(C) When the trucks of your company have a short break on the streets around my house, the drivers left lots of garbage on the ground after their refreshment. When the trucks leave the place, the ground is covered with trash and a few minutes later there is smell & flies.

(P) Yours faithfully,

Tran Vu Nhat


Tạm dịch bức thư:

76 con đường Trần Phú, Hà Nội

Ngày 9 tháng 10 năm 2003

Giám đốc

Công ty vận tải đường bộ L&P

431 đường Lê Lợi

Thưa ông/ bà,

Tôi muốn ý kiến đề nghị rằng công ty của ông/ bà cần bảo những tài xế dọn sạch mát rác trên mặt đất trước khi rời đi. 

Tôi viết thư này cho ông/ bà về chuyến tạm dừng chân của những xe tải quanh nhà tôi trên phố đi về hướng bắc.

Tôi mong đợi nghe cùng thấy phản nghịch hồi giỏi từ công ty ông/ bà.

Xem thêm: Những Bài Văn Tả Hoạt Động Của Mẹ Đang Nấu An Lớp 5 Hay Nhất

Khi xe pháo tải của chúng ta ông/ bà gồm chuyến tạm ngưng chân trong thời hạn ngắn, những tài xế vẫn để lại nhiều rác trên mặt đất sau bữa tiệc nhẹ. Lúc xe tải rời ra khỏi nơi này, mặt khu đất đầy rác cùng vài phút tiếp đến có mùi với ruồi. 

Trân trọng, 

Trần Vũ Nhật

b) These days, many people begin to lớn catch fish in the lake behind your house. What makes you worried most is they use electricity to catch fish. A lot of small fish died and floated on the water surface. Other animals such as frogs, toads, and even birds also died from electric shock waves. You think that local authorities should prohibit and fine heavily anyone catching fish in this way.


Now, write a letter khổng lồ the head of the local authorities khổng lồ complain about the way of catching fish in the lake behind your house. Following SCRAP format. Begin with:

 (Những ngày này, rất nhiều người bước đầu đánh bắt cá trong hồ phía sau nhà bạn. Điều làm bạn lo lắng nhất là họ sử dụng điện để tấn công cá. Không hề ít cá bé đã chết và nổi lên phương diện nước. Những động vật khác ví như là ếch, cóc, và trong cả chim cũng chết vày bị điện giật. Các bạn nghĩ rằng cơ quan ban ngành địa phương phải cấm với phạt nặng ngẫu nhiên ai dùng cách đó để bắt cá.)

(Bây giờ, bạn hãy viết một lá thư gửi cho tất cả những người đứng đầu chính quyền địa phương để kêu than về cách đánh bắt cá cá trong hồ nước sau đơn vị bạn. Các bạn hãy theo mẫu S C R A P. Bắt đầu với:)

Hướng dẫn giải:

Dear Mr. President,

I am writing khổng lồ you about the problem of fish catching in the lake behind my house.

These days, there have been a lot of people coming here lớn catch the fish. The problem is that they use electricity khổng lồ catch fish. This way, I think, is very dangerous. Right now, if you come here, you realize a lot of fish, small or big, are floating on the surface of the lake. Not only fish but even some other animals such as frogs, toads, and small birds are killed by electric shock waves as well.


I would suggest that you should prohibit people from catching fish here. If not, I am afraid all of the fish in the lake are not going to exist in the near future.

I look forward to lớn seeing your resolution to lớn this important matter.

Yours sincerely,

Nguyen Minh Phuong

Chú ý: Phần được gạch chân học sinh có thể biến đổi phù phù hợp với ý kiến cá thể của mình.

Xem thêm: Vì Sao Phải Giảm Bớt Tiêu Thụ Điện Năng Trong Giờ Cao Điểm ?

Tạm dịch:

Thưa ngài công ty tịch,

Tôi viết thư mang lại ông về sự việc đánh bắt cá ở mẫu ao sau đơn vị tôi.

Gần đây, có tương đối nhiều người đến đây để bắt cá. Sự việc là họ sử dụng điện để bắt cá. Tôi nghĩ trường hợp cứ nỗ lực này sẽ khá nguy hiểm. Bây giờ nếu ông đến đây ông đang thấy những cá, béo hoặc nhỏ, nổi trên mặt ao. Không chỉ cá mà hồ hết động vật khác ví như ếch, nhái, và chim nhỏ cũng chết vì điện giật.