ZN + H2SO4 ĐẶC NÓNG

     

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn hướng dẫn viết và thăng bằng khi đến Zn chức năng với H2SO4 đặc, sau làm phản ứng chiếm được kẽm sunfua và khí lưu hoàng đioxit. Hy vọng tài liệu mang lại lợi ích cho các bạn học sinh trong quá trình học và vận dụng làm những dạng bài bác tập. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Zn + h2so4 đặc nóng


2. Điều khiếu nại phản ứng Zn với dung dịch H2SO4 đặc 

Nhiệt độ thường

3. Cách thực hiện phản ứng Zn với dung dịch H2SO4 đặc 

Bỏ mẩu kẽm vào ống nghiệm, sau đó nhỏ tuổi vài giọt dung dịch H2SO4 sệt vào trong ống nghiệm đựng sẵn mẩu kẽm.

Bạn vẫn xem: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + H2O


4. Hiện tượng lạ sau phản bội ứng 

Mẩu kẽm rã dần, xuất hiện thêm khí ko màu, có mùi hắc chính là lưu huỳnh đioxit (SO2)

5. đặc điểm của học tập của Kẽm (Zn)

Kẽm là kim loại hoạt động có tính khử táo bạo Zn → Zn2+ + 2e

a. Công dụng với phi kim

Zn công dụng trực tiếp với rất nhiều phi kim (nhiệt độ)

2Zn + O2 → 2ZnO

Zn + Cl2 → ZnCl2

b. Tính năng với axit

Với những dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Với hỗn hợp HNO3, H2SO4 đặc:

Zn + 4HNO3 đặc → Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Zn + 2H2SO4 đặc → ZnSO4 + SO2 + 2H2O

c. Chức năng với H2O

Phản ứng này hầu hết không xẩy ra vì trên mặt phẳng của kẽm gồm màng oxit bảo vệ.

d. Chức năng với bazơ

Kẽm chức năng với hỗn hợp bazơ mạnh: NaOH, KOH, Ca(OH)2….

Zn + 2KOH + 2H2O → K2 + H2

5. Bài bác tập vận dụng liên quan

Câu 1. dãy nào sau đây sắp xếp những kim một số loại đúng theo thứ tự tính khử tăng dần?

A. Pb, Ni, Sn, Zn

B. Pb, Sn, Ni, Zn

C. Ni, Sn, Zn, Pb

D. Ni, Zn, Pb, Sn


Đáp án B

Câu 2. sắt tây là fe được tủ lên bề mặt bởi sắt kẽm kim loại nào sau đây?

A. Zn

B. Ni

C. Sn

D. C


Đáp án C

Câu 3. mang đến dung dịch chứa FeCl2 cùng ZnCl2 chức năng với hỗn hợp NaOH dư, kế tiếp lấy kết tủa nung trong không gian đến khối lượng không đổi thu được hóa học rắn gồm:

A. Fe2O3

B. FeO

C. FeO, ZnO

D. Fe2O3, ZnO


Đáp án A

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

ZnCl2 + 4NaOH dư → Na2ZnO2 + 2NaCl + 2H2O

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

Vậy chất rắn là Fe2O3


Câu 4. Để khử trọn vẹn hỗn đúng theo FeO cùng ZnO thành sắt kẽm kim loại cần 2,24 lít H2 (đktc). Nếu rước hỗn hợp kim loại nhận được hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch HCl thì thể tích H2 (đktc) chiếm được là:

A. 4,48 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 1,12 lít


Đáp án B

nhh oxit = nH2 = nhh sắt kẽm kim loại = 0,1 mol

Khi hoà chảy hỗn kim loại tổng hợp loại thuộc hóa trị II vào axit thì: nH2 = nhh sắt kẽm kim loại = 0,1 mol

VH2 = 22,4.0,1 = 2,24 lít


Câu 5. bội phản ứng của sắt kẽm kim loại Zn với dung dịch H2SO4 loãng có phương trình ion thu gọn gàng là

A. Zn + 2H+ → H2 + Zn2+

B. Zn + 2H+ + SO42- → H2 + ZnSO4

C. Zn + 4H+ + SO42- → 2H2O + Zn2+ + SO2

D. Zn + SO42- → ZnSO4


Đáp án A

Câu 6: sắt kẽm kim loại nào sau đây không tính năng với dung dịch H2SO4 loãng dư?

A. Al

B. Mg

C. Na

D. Cu


Đáp án D

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

2Al + 3Na2SO4→ Al2(SO4)3 + 6Na

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2


Câu 7: Dãy kim loại nào trong những dãy dưới đây gồm các kim một số loại đều không tính năng với dung dịch H2SO4 loãng?

A. Al, Mg, Cu

B. Fe, Mg, Ag

C. Al, Fe, Mg

D. Al, Fe, Cu


Đáp án C

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2


Câu 8: Dãy sắt kẽm kim loại nào trong số dãy sau đây gồm các kim loại đều không tính năng với hỗn hợp H2SO4 đặc, nguội?

A. Al, Fe, Au, Mg

B. Zn, Pt, Au, Mg

C. Al, Fe, Zn, Mg

D. Al, Fe, Au, Pt


Đáp án D

Câu 9. Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?

A. Cu + 2H2SO4 (đặc) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

B. Fe + S

*
FeS

C. 2Ag + O3 → Ag2O + O2

D. 2Fe + 3H2SO4 (loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2


Đáp án D

Câu 10: Trong đk thích hợp, hoàn toàn có thể xảy ra những phản ứng sau:

H2SO4 + C → 2SO2 + CO2 + 2H2O

H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O

4H2SO4 + 2FeO → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

6H2SO4 + 2Fe → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Trong các phản ứng trên, khi hỗn hợp H2SO4 là dung dịch loãng thì phản nghịch ứng nào hoàn toàn có thể xảy ra?

A. (a)

B. (c)

C. (b)

D. (d)


Đáp án B

Phản ứng xẩy ra với dung dịch H2SO4 loãng là bội phản ứng diễn tả tính axit (tác dụng cùng với kim loại, bazơ, oxit bazơ, muối), kim loại không thể trường đoản cú số thoái hóa thấp lên số lão hóa cao nhất.

Xem thêm: Gợi Ý Trang Phục Ra Mắt Nhà Bạn Trai Chuẩn Mực Không Gây Nhạt Nhẽo

H2SO4 loãng không công dụng với phi kim => loại A

Ở đáp án C, D ta thấy sắt từ số thoái hóa 0 với +2 lên số lão hóa +3 => chẳng thể là H2SO4 loãng

=> Phương trình hóa học trong số đó H2SO4 loãng là: H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O.


Câu 11. Cho tất cả hổn hợp A bao gồm Fe(NO3)2 và ZnO vào hỗn hợp H2SO4 loãng (dư) thu được dung dịch B. Cho dung dịch KOH loãng (dư) vào B thu được kết tủa là

A. Fe(OH)3 và Zn(OH)2.

B. Fe(OH)3.

C. Fe(OH)2 và Zn(OH)2.

D. Fe(OH)2.


Đáp án B

3Fe2+ + 4H+ + NO3– → 3Fe3+ + NO + 2H2O

ZnO + 2H+ → Zn2+ + H2O

Fe3+ + 3OH– → Fe(OH)3 ↓

Zn2+ + 2OH– → Zn(OH)2 ↓

Zn(OH)2 ↓ + 2OH– → ZnO22- + 2H2O

Sau bội phản ứng chỉ nhận được kết tủa là Fe(OH)3


Câu 12. Cho dung dịch chứa FeCl2 với ZnCl2 công dụng với dung dịch KOH dư, tiếp nối lấy kết tủa nung trong không gian đến khối lượng không thay đổi thu được chất rắn gồm

A. Fe2O3

B .FeO

C. FeO, ZnO

D. Fe2O3, ZnO


Đáp án B

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

ZnCl2 + 4NaOH dư → Na2ZnO2 + 2NaCl + 2H2O

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

Vậy hóa học rắn là Fe2O3


Câu 13. cho một lượng tất cả hổn hợp bột Zn vào hỗn hợp X gồm FeCl2 và CuCl2. Cân nặng chất rắn sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn nhỏ tuổi hơn trọng lượng bột Zn lúc đầu là 1 gam. Cô cạn phần hỗn hợp sau phản nghịch ứng thu được 27,2 gam

A. 13,1g

B. 17,0g

C. 19,5g

D. 26,2g


Đáp án D

Theo bảo toàn khối lượng: mZn + Mx = m c.rắn + m dd sau (1)

Mà m c.rắn = mZn – 1 (2)

=> mdd sau – 1 = m X (thế 2 vào 1)

Từ kia , m X = 27,2 – 1 = 26,2 g


Câu 14. mang lại V lít hỗn hợp NaOH 0,1M vào cốc chứa 200ml hỗn hợp ZnCl2 nhận được 1,485g kết tủa. Tìm V

A. 0,3 lít

B. 0,15 lít

C. 0,25 lít

D. 1 lít


Đáp án A

nZnCl2 = V.CM = 0,2.0,1 = 0,02 mol => nZn2+ = 0,02 mol

nZn(OH)2 = 1,485/99 = 0,015 mol

Ta thấy nZn(OH)2 Zn2+ => hoàn toàn có thể xảy ra nhị trường hợp

Trường phù hợp 1: chỉ chế tạo kết tủa

Trường hợp 2: sinh sản kết tủa cực to sau kia kết tủa bị hòa tan 1 phần

Đề yêu cầu tìm giá chỉ trị bé dại nhất của V => tương xứng với trường vừa lòng 1, lúc ấy OH- làm phản ứng hết, Zn2+ dư

Phương trình ion: Zn2+ + 2OH– → Zn(OH)2

(mol) 0,03 ←0,015

Theo phương trình hóa học: nOH– = 2nZn(OH)2 = 2.0,015 = 0,03 mol => nNaOH = nOH– = 0,03 mol

=> VNaOH = nNaOH/CM = 0,03/0,1 = 0,3 lit


……………………….

Trên đây thpt Sóc Trăng đã gửi tới chúng ta bộ tài liệu rất hữu ích Zn + H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + H2O. Để có kết quả cao rộng trong học tập, trung học phổ thông Sóc Trăng xin ra mắt tới các bạn học sinh tài liệu siêng đề Toán 9, chuyên đề trang bị Lí 9, lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp cùng đăng tải.

Xem thêm: Cách Dùng Hàm Vlookup Kết Hợp Hàm If Trong Excel, Please WaitĐăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Tags
Hóa học 8 Phương trình phản ứng chất hóa học 8
*
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger cốt truyện via thư điện tử Print
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết ngay sát đây


*

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Hưng Yên


16 phút trước

Đề thi vào 10 môn giờ đồng hồ Anh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT hồ nước Chí Minh


17 phút trước
*

Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2022 An Giang


1 giờ trước

Đề thi vào 10 môn Ngữ văn năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT hồ Chí Minh


1 giờ đồng hồ trước
*

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Nghệ An


2 giờ đồng hồ trước

Đề thi vào 10 môn Toán năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT hồ nước Chí Minh


2 tiếng trước
*

Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2022 Hà Tĩnh


3 tiếng trước

Bộ đề thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT tp Hồ Chí Minh


3 giờ đồng hồ trước

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường đề xuất được khắc ghi *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình ưng chuẩn này cho lần phản hồi kế tiếp của tôi.


Check Also
Close
Bài viết nổi bật
Xem nhiều nhất
Giới thiệu
Trường thpt Sóc Trăng - Trực thuộc Sở GDĐT tỉnh giấc Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.343)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to top button
Close
Tìm tìm cho:
Popular Posts
>
Close
Kết quả tra cứu kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang cần sử dụng trình chặn quảng cáo!


Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!